« Zpět

NÁZEV A SÍDLO PRÁVNICKÉ OSOBY DLE NOVÉ LEGISLATIVY

| 23. prosince 2013 - 12:12 | Zprávy | Podnikatelé

Obecné informace a pravidla, týkající se právnických osob, upravuje od 1. 1. 2014 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“ nebo „NOZ“). Konkrétně se společnostem s ručením omezeným, akciovým společnostem, evropským společnostem, veřejným obchodním společnostem, komanditním společnostem a družstvům věnuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Veřejné rejstříky právnických i fyzických osob pak upravuje zcela nový zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

V předchozích článcích jsme se věnovali nejvýznamnějším změnám, které jsou v souvislosti s nabytím účinnosti zmíněných tří zákonů v novém roce očekávány. Tento článek se věnuje ustanovením, týkajícím se názvu a sídla společnosti, které jsou zakotveny v novém občanském zákoníku. 
 
Obecná úprava názvu právnické osoby je zakotvena v paragrafech č. 132 až 135 NOZ. Ve srovnání se stávající legislativou bude i po nabytí účinnosti nových zákonů zcela logicky platit, že název právnické osoby nesmí být zaměnitelný s názvem jiné osoby a že nesmí být klamavý. Zatímco za stávající legislativy bylo možné použít do názvu společnosti pouze jméno osoby společníka nebo člena, v souladu s novými právními předpisy bude možno použít jméno jakéhokoliv člověka, který má k právnické osobě zvláštní vztah. Člověk, jehož jméno má být ve firmě právnické osoby použito, musí udělit k tomuto souhlas. V případě, že je tento člověk již po smrti, bude vyžadován souhlas jeho manžela, zletilého potomka či předka. Ten, kdo zmíněný souhlas s užitím jména uděluje, má právo jej také kdykoliv odvolat, a to i v případě, že byl souhlas udělen na určitou dobu. 
 
Podobným způsobem bude také možno, aby název právnické osoby obsahoval některý příznačný prvek názvu jiné právnické osoby i v případě, kdy tyto společnosti nepřísluší jednomu koncernu. I zde platí, že příznačný prvek názvu jiné právnické osoby nesmí být v názvu použit bez jejího souhlasu a že názvy musí být rozlišitelné. Právnické osoby také musí být nějakým způsobem ve vzájemném vztahu (např. mít stejného zakladatele). 
 
Problematika sídla společnosti zůstává v podstatě beze změn. V NOZ je zakotvena v paragrafech 136 až 143. Nadále platí, že sídlo zapsané do obchodního rejstříku (formální sídlo) má hlavní význam, každý se však může dovolat skutečného sídla právnické osoby.
 
Novinkou je fakt, že při přemisťování sídla právnické osoby z České republiky do zahraničí bude třeba takový záměr zveřejnit s uvedením adresy nového sídla a právní formy alespoň tři měsíce před předpokládaným termínem přemístění. Přemístění sídla je potom účinné ode dne zápisu jeho adresy do veřejného rejstříku. 
 
Autor: Jana Babůrková, Business Manager, SMART Office & Companies, Profil autorky na Google+
…………………………..

4. díl seriálu: Orgány obch. korporací, smlouvy o výkonu fce, odpovědnost orgánů

5. díl seriálu: Víte, jaké změny čekají v roce 2014 komanditní a veřejné obchodní společnosti?

6. díl seriálu: Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

7. díl seriálu: Kdo se (ne)bude moci stát členem orgánu obchodní korporace po 1. 1. 2014

8. díl seriálu: Kdy podřídit zakladatelské dokumenty novému Zákonu o obchodních korporacích?

…………………………..

 
Autorem článku je Jana Babůrková, Business Manager, SMART Office & Companies
Zakládání a správy společností ve společnosti SMART Office & Companies,
 
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.