NEON LIFE

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelČeská podnikatelská pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.cpp.cz/zivotni-a-urazove-pojisteni/
Okruh uživatelů

široká veřejnost

Distribuční kanály

vlastní získatelé, externí získatelé

Základní charakteristika

Jedná se o životní pojištění, kde základní a jediné povinné pojištění je pojištění pro případ smrti s konstantní pojistnou částkou. Ostatní připojištění jsou volitelná a klient si skladbu rizik určuje podle svých individuálních potřeb. Produkt nabízí řadu připojištění od "velkých" rizik jako je pojištění smrti (ze všech příčin), invalidity, závažných onemocnění a poranění, přes úrazová rizika, nemoc či zproštění do placení. Produkt nabízí speciální rizika - např. náklady asistované reprodukce - plnění je určeno pojištěným ženám až do 45 let až za dva cykly umělého oplodnění, které již nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, závislost na péči II. - IV. stupně při uznání stupně závislosti na péči jiné osoby či příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky, jakým může být přestavba bytu či úprava auta po prodělaném úrazu či nemoci. NEON LIFE nabízí ojedinělou koncepci invalidity, klient si volí pojistnou částku na každý stupeň invalidity zvlášť a pojistná částka určuje horní hranici pojistného plnění pro daný stupeň invalidity. To znamená, že při sjednání všech tří stupňů invalidity může klient obdržet při přiznání III. stupně invalidity pojistnou částkou rovnou, nebo postupně ve více dávkách, odpovídajících sjednaným pojistným částkám pro nižší stupně invalidity (pokud jsou jednotlivé stupně invalidity přiznávány postupně). Produkt lze nastavit tak, že v roli 1. pojištěného nemusí být jenom dospělá osoba, ale může jím být nezletilé dítě. V "dětské" verzi lze tak připojistit ještě dvě dospělé osoby na riziko zproštění do placení pojistného z důvodu přiznání nejvyššího stupně invalidity či smrti. Pro děti jsou určena specifická rizika - plníme dospělé osobě při doprovodu pojištěného dítěte v nemocnici v rámci hospitalizace s doprovodem či ošetřování dítěte členem rodiny v případě nemoci nebo úrazu dítěte.

Výhody/bonusy

NEON LIFE nabízí řadu slev:
- sleva za "hypotéční" rizika - sleva až 10 % z měsíčního pojistného z pojištění smrti, invalidity, závažných onemocnění a poranění s pojistnou částkou, klesající podle sjednaného úroku z úvěru
- sleva za "propojištěnost", pokud má klient jinou smlouvu životního a neživotního pojištění
- pokud s námi klient komunikuje e-mailem, dostane další slevu
- sleva za celkovou výši pojistného u vybraných připojištění
Výhody produktu:
- pojištění až pro 7 osob na jedné smlouvě (dva dospělý, pět dětí), pokud je v roli 1P dospělý pojištěný, pro tři osoby, pokud je 1P nezletilé dítě
- široké úrazové krytí včetně plnění i za "neúrazové" děje, kdy tzn. Úraz PLUS je automaticky zahrnut do úrazového připojištění
- plnění i při teroristickém útoku u mnoha rizik
- plnění u pojistných událostí při adrenalinových sportech, pokud nejde u organizovanou činnost, může to být skok z padáku či let balónem v rámci dovolené
- dvojnásobné plnění při autonehodě či ztrátě výdělečné činnosti u některých úrazových rizik
- zdravotní a sociální infolinka ČPP Pomoc - non stop asistence pro pojištěného a až 5 osob z jeho rodiny
- při plnění z rizik denního odškodného stačí pro účely výplaty pojištěnému jen prvotní lékařská zpráva

Konkurenční výhody

- bez čekací doby u připojištění u připojištění invalidity, zproštění z důvodu invalidity či závislosti na péči
- garantujeme neměnnost oceňovacích tabulek pro úrazové připojištění po celou dobu trvání pojištění
- plnění i za neúrazové děje automaticky u všech úrazových rizik (plnění za úraz vzniklý nahodile, ale i "nenahodilý" - tzn. vyvolaný nadměrnou zátěží či degenerativními změnami)
- ojedinělá koncepce rizika invalidity - klient si volí pojistnou částku pro každý stupeň invalidity samostatně. Pojistná částka určuje horní hranici pojistného plnění pro daný stupeň invalidity. Klient tedy při zvolení všech stupňů invalidity obdrží plnění ve více dávkách za určitý konkrétní stupeň invalidity, který je mu přiznán
- pojištění nákladů asistované reprodukce, které může pomoci pojištěné ženě zvýšit šanci na narození vytouženého dítěte až do 45 let. Plníme za dva cykly asistované reprodukce, které již nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, přispějeme pojištěné ženě na náklady s asistovanou reprodukcí až 100 000 Kč
- krytí za 11 diagnóz vrozených vad dítěte, navíc náklady, které rodičům vzniknou v souvislosti s nutnou operací dítěte, lze uhradit z plnění z pojištění Operace dítěte s vrozenou vadou
- pojištění závažných onemocnění a poranění až na 34 onemocnění pro dospělé a 29 onemocnění pro děti ve variantě „maxi“. Pojistíme třeba Laterární sklerózu (nemoc S. Hawkinga nebo S. Grosse), úrazovou Epilepsii nebo Crohnovu chorobu, pro určité diagnózy plníme za mírnější stádia nemoci, plnění za diabetes mellitus 1.typu a 2.typu u dospělého i dětského pojištěného, též krytí následků povinného i nepovinného očkování
- plníme za každou zhoubnou pihu – varianta „IN SITU“ - kryjeme i počáteční stádia jakéhokoliv druhu zhoubného nádoru, i bez jeho šíření do tkání a jiných orgánů
- pro invalidní osoby I. stupně nabízíme sjednání denního odškodného při pracovní neschopnosti a pobytu v nemocnici (z důvodu nemoci)
- plnění u rizika hospitalizace z důvodu nemoci, úrazu, hospitalizace s doprovodem bez omezení počtu dnů a plnění za hospitalizaci kdykoliv ve světě
- u připojištění invalidity a závislosti na péči poskytneme plnění i formou měsíčního důchodu

Novinky

Update produktu v roce 2022 (výběr hlavních novinek):
- výplata pojistného plnění ve formě měsíčního důchodu u invalidity a závislosti na péči (lze kombinovat i s jednorázovým krytím invalidity), navíc možnost zvolit rostoucí PČ rexlektující inflaci
- rozšíření asistenční služby ČPP Pomoc o další služby (psychoterapeutické poradenství, lékař na telefonu i před video)
- zvýšení pojistných částek pro pojištění smrti a invalidity (až do 99 000 000 Kč)

Pojistná rizika

Pojištění pro případ smrti

ano

Pojištění pro případ dožití

ne

Pojištění pro případ plné invalidity

ano

Zproštění placení v případě plné invalidity

ano

Pojištění pro případ závažných onemocnění

ano

Pojištění pro případ smrti úrazem

ano

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ano

Možnost progresivního plnění trvalých následků úrazu

ano

Pojištění pro případ úrazu - denní odškodnění

ano

Pojištění denní dávky pro případ prac. neschopnosti

ano

Pojištění denní dávky pro případ hospitalizace

ano

Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

ne

Pojištění pro případ dlouhodobé péče

ano

Další možné připojištění

Smrt či terminální stádium
Zproštění od placení pojistného z důvodu přiznání invalidního důchodu či ztráty zaměstnání
Závislost na péči II. - IV. stupně
Příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky
Hospitalizace s doprovodem (pouze pro pojištěné dítě)
Ošetřování členem rodiny (pouze pro pojištěné dítě)
Náklady asistované reprodukce
Infolinka ČPP Pomoc- zdravotní a sociální asistence
Cestovní připojištění
Připojištění celodenního ošetřování pojištění
Připojištění odpovědnosti občana v běžném občanském životě vč. újmy na mobilním elektronickém zařízení
Připojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání

Parametry

Zhodnocení investiční

ne

Možnost vkládání mimořádného pojistného

ne

Možnost umístění mimořádného pojistného do jiných fondů než běžné pojistné

ne

Možnost mimořádných výběrů

ne

Možnost uplatnění daňových odpočtů

ne

Možnost vinkulace pojistného plnění

ano

Osoby

Maximální počet pojištěných osob 7,00
Maximální počet pojištěných osob - Poznámka

u varianty, kde je 1P dospělý je možno pojistit 2 dospělé pojištěné osoby, a až 5 pojištěných dětí, dále je možné připojistit neomezený počet nezletilých dětí v rámci úrazového pojištění dospělého pojištěného (za jednu sazbu); pokud je 1P dítě, pak je možné přidat ještě dvě dospělé osoby

Minimální pojistná částka (Kč) 30.000,00
Minimální pojistná částka - Poznámka

týká se základního pojištění pro případ smrti s konstantní pojistnou částkou

Maximální pojistná částka (Kč) 99.000.000,00
Maximální pojistná částka - Poznámka

uvedená PČ se týká rizik: smrt a invalidita

Minimální vstupní věk pojištěného (roky) 18,00
Minimální vstupní věk pojištěného - Poznámka

18 let pro dospělého pojištěného, 1 den pro pojištěné dítě
při dodatečném zahrnutí rizika do smlouvy se může vstupní věk lišit

Maximální vstupní věk pojištěného (roky) 80,00
Maximální vstupní věk pojištěného - Poznámka

80 let, pro pojištěné děti je vstupní věk 17 let

Maximální doba trvání (roky) 85,00
Maximální doba trvání - Poznámka

85 let je maximální doba trvání pojistné smlouvy pro dospělého pojištěného, 26 let pro pojištěného dítěte
maximálná doba trvaní se může u některých rizik lišit

Ostatní

Maximální sleva na pojistném za výši pojistné částky (%) 5,00
Maximální sleva na pojistném za výši pojistné částky - Poznámka

jedná se až o 5 % z měsíčního pojistného za vybraná rizika, konkrétní výše slevy jsou popsány v platném přehledu nákladů, poplatků a parametrů pojištění pro produkt NEON

Další slevy

- sleva za jinou smlouvu životního či neživotního pojištění u pojistitele
- sleva za e-mailovou komunikaci
- sleva za "hypotéční" rizika
Konkrétní výše slev a podmínky pro získání slev jsou uvedeny v aktuálním přehledu nákladů, poplatků a parametrů pojištění pro produkt NEON

Další možné výhody

uvedeno výše

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ano

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ne

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.