Pojištění podnikatelů Perfekt

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelUNIQA pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.uniqa.cz/mali-a-stredni-podnikatele/
Okruh uživatelů

právnické i fyzické osoby podnikající, SVJ, bytová družstva, obce, příspěvkové organizace, spolky

Distribuční kanály

pojišťovací zprostředkovatelé UNIQA, externí distribuce, banka

Počet uživatelů 8.000,00
Základní charakteristika

Pojištění podnikatelů Perfekt určeno pro drobné a střední podnikatele, tedy pro živnostníky, firmy a společnosti s hodnotou majetku nebo ročním obratem do 100 milionů Kč. Produkt vhodný také pro obce, města, příspěvkové organizace (školy, kulturní domy, divadla aj.), sdružení, spolky a pro pojištění bytových domů.

Pojištění koncipováno jako soubor 3 částí - pojištění majetku, pojištění odpovědnosti a pojištění asistenčních služeb. Tyto části i parametry pojistných krytí lze volně nastavit a přizpůsobit tak, aby spolehlivě pokryly všechny potřeby i požadavky klientů z nejrůznějších oblastí podnikání.

Pojištění majetku obsahuje širokou škálu pojistného krytí, pokrývá zejména škody vzniklé jak v důsledku živelních nebezpečí, přepětí, atmosférických srážek, odcizení, vandalismu, nebo nahodilého rozbití skla, tak i při přerušení provozu, přepravě nákladu anebo peněz. Vedle obnovení poškozeného majetku kryje i finanční škody, které mohou v souvislosti s pojistnými událostmi vznikat – jde např. o úhradu nákladů při odklízecích či bouracích pracích nebo o hodnotu vodného a stočného při havárii rozvodů. Součástí pojištění také může být pojistné krytí pro elektronická a strojní zařízení, a to jak pro ta kancelářská, tak i pro ta užívaná v terénu.

Pojištění odpovědnosti přehledně obsahuje co nejširší výčet krytí. Vychází přitom z požadavků platné legislativy, zohledňuje její vývoj od implementace nového občanského zákoníku plus zkušenosti z likvidace škod. Cílem je nabídnout vyšší limity plnění pojištění za exkluzivní cenu, k možnému porovnání proto nabízíme i více variant kalkulací.

Asistenční služby pro podnikatele představují oblast, u které jsme rozšířili celkový význam a využitelnost, a to všechna možná zaměření a profese našich klientů. Díky našim zkušenostem s asistencemi v občanském pojištění, průzkumu nabídek v jiných evropských zemích a skutečné poptávce českých podnikatelů jsme vytvořili nabídku těchto služeb ve třech balíčcích, a to sice Technickou asistenci, Kyber & IT asistenci a Právní asistenci a daňové poradenství.

Výhody/bonusy

Komplexní pojištění
Uzavřením jediné pojistné smlouvy lze souhrnně pokrýt všechna pojistná nebezpečí spjatá s podnikatelským majetkem i odpovědností.

Variabilita
Koncepce celého produktu umožňuje sestavit individuální pojistné krytí tak, aby "padlo na míru" nejrůznějším typům klientů. Pojištění lze nadto uzavřít jak na dobu neurčitou, tak i s variabilní délkou pojištění.

Konkurenční výhody

Flexibilita
Nová platforma pro tvorbu nabídek je vytvořena tak, aby bylo možné s klientem přehledným a rychlým způsobem zobrazit a upravit každý jednotlivý detail pojištění, a to hned v několika variantách.

Přehledná nabídka
Vzhled kalkulace na pojištění i samotné pojistné smlouvy je koncipován v přehledné podobě, ve které má klient před očima každý podstatný detail. Čitelnost a srozumitelnost nabídky je pro nás na prvním místě.

Transparentní smluvní dokumentace
Kromě přehledné pojistné smlouvy jsou i pojistné podmínky sestaveny tak, aby v nich bylo možné kdykoli ověřit, jakých předmětů pojištění a pojistných nebezpečí se pojištění týká. Každá oblast pojištění je tak otevřeným a přehledným způsobem popsána a vysvětlena.

Snadné pojištění v malém i velkém měřítku
Ať je zapotřebí pojistit malou provozovnu, podnikatelskou síť prodejen s různými vykonávanými činnostmi anebo obec či úřad s mnoha objekty, univerzální pojištění Perfekt lze sjednat snadno, a to administrativně nenáročným způsobem.

Limity plnění poskytované zdarma
Pamatujeme na ta rizika, která jsou v podnikatelské praxi čím dál častější. Pro vybraná pojistná nebezpečí tak poskytujeme limity plnění již v základním rozsahu, a to jak v pojištění majetku, tak u pojištění odpovědnosti.

Optimalizace pojistného a férová cena
Díky vysoké variabilitě pojištění lze výslednou pojistnou smlouvu pružně optimalizovat jak s ohledem na riziko možných škod, tak i na celkové pojistné. Za všech okolností jsme vždy připraveni nabídnout férovou cenu.

Unikátní asistenční služby
Možnosti asistence jsme nastavili s ohledem na konkrétní potřeby podnikatelů - kromě široké technické asistence v případě nenadálé události našim klientům poskytujeme i odborné služby a informační servis z několika dlouhodobě poptávaných oblastí (např. IT technologie, oblast práva a daňové poradenství). Široký asistenční servis činí z pojištění aktivního pomocníka nejen pro pojistné události, ale i v běžném provozu firmy.

Novinky

Pojištění Perfekt je aktuální a nadčasové. Nekryjeme tedy jen to, co již „bylo vymyšleno“, ale do pojištění zavádíme i poslední trendy a rizika, která se do podnikání našich klientů promítají s čím dál větší frekvencí.

Inovovaný rozsah pojistných nebezpečí nadto klientům přizpůsobíme ve všech směrech - individualitu každého podnikatele nyní v pojištění zohledňujeme v nejvyšší možné míře.

Pojistný program

Pojištění movitého majetku - živelní

ano

Pojištění movitého majetku - krádež; loupež

ano

Pojištění nemovitého majetku - živelní

ano

Pojištění nemovitého majetku - krádež; loupež

ano

Pojištění přerušení provozu

ano

Elektronická zařízení

ano

Stroje a strojní zařízení

ano

Stavební a zemědělské stroje

ano

Další majetková připojištění

- pojištění přepětí, podpětí, nepřímého úderu blesku
- pojištění zatečení atmosférických srážek
- pojištění nahodilého rozbití skla
- pojištění vandalismu a sprejerství
- pojištění poškození zateplené fasády
- pojištění nákladů
- pojištění ztráty vody
- pojištění podnikové přepravy movitých věcí a cenností
- pojištění nákladů na náhradní ubytování
- pojištění poruchy chladícího zařízení
-

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ano

Možnost dalšího rozšíření pojištění - Poznámka

Rozšíření pojištění poskytujeme dle individuální poptávky zájemce.

Limit pojistného plnění (Kč) 100.000.000,00
Limit pojistného plnění - Poznámka

Pojistná částka na jedné adrese (na jednom místě pojištění) max. 100 milionů Kč. Počet adres na jedné pojistné smlouvě není omezen.

Pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti

ano

Další odpovědnostní připojištění

- újma při ublížení na zdraví a při usmrcení (včetně újmy nemajetkové, duševních útrap a újmy na živém zvířeti)
- škoda vzniklá poškozením, zničením nebo pohřešováním věci
- následná finanční škoda
- náklady právní ochrany
- náhrada nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetích osoby i pracovníka pojištěného
- úhrada regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění
- odpovědnost vlastníka a uživatele (nájemce) budovy nebo pozemku
- provoz vozidla nad rámec povinného ručení a provoz vozidla jako pracovního stroje
- škoda, újma vzniklá učni, žáku, studentu při praktickém vyučování
- škoda na podzemním a nadzemním vedení
- škoda způsobená při pastvě zvířaty
- škoda způsobená pozvolným vnikáním vlhka
- ručení vlastníka pozemní komunikace za správce pozemní komunikace
- odpovědnost za pomocníka
- retroaktivní krytí
- vada výrobku
- přenos choroby
- nemajetková újma jiná
- věci odložené a vnesené třetích osob a zaměstnanců
- věci užívané a převzaté
- finanční škody
- finanční škoda vadou výrobku – demontáž
- finanční škoda vadou výrobku – smísení
- křížová odpovědnost
- majetková propojenost
- škoda, újma člena orgánu
- životní prostředí
- vozidla k ostraze
- náhrada škody z provozu vozidla - postih vůči zaměstnavateli
- finanční škody SVJ
- finanční škody bytového družstva
- veřejná služba
- inanční škoda při výkonu veřejné moci
- odpovědnost zastupitelů
- sociální služba
- škoda na věci způsobená
členem orgánu

Možnost dalšího rozšíření pojištění

ano

Limit pojistného plnění (Kč) 50.000.000,00
Limit pojistného plnění - Poznámka

Pojištění lze sjednat s limitem pojistného plnění od 1 do 50 milionů Kč.

Další služby

Další výhody

asistenční služba

ano

jiné výhody

Technická asistence - pomoc při havárii, pomoc zámečníka v případě zablokování dveří, ostraha provozovny, stěhovací služby, nouzový telefonický provoz, vyhledání náhradních prostor provozovny, deratizace a dezinsekce, zajištění sanační služby, oprava spotřebičů (chladnička, mraznička, myčka), oprava zdroje tepla (kotle, bojlery, ohřívače, tepelná čerpadla)

Kyber & IT asistence - pomoc s odstraněním následků kyber útoku, zajištění prevence a kontroly PC, právní zastoupení v případě poškození pověsti klienta na internetu a sociálních sítích, zastoupení advokáta za účelem prosazení právního zájmu pojištěného, neúspěšný nákup zboží na internetu, zneužití platební karty, IT telefonická asistence pro technologická zařízení, vzdálená IT asistence, obnova dat z paměťového zařízení

Právní asistence a daňové poradenství - telefonická právní asistence, telefonická právní asistence, právní zastoupení v případě sporů, daňové poradenství

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ano

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost on-line vkládání dokumentů

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.