« Zpět

Pojištění exportních úvěrů

| 18. července 2014 - 10:55 | Zprávy | Bankovní úvěry

Vývoj je hybnou silou rozvoje českého hospodářství. S jeho financováním je však spojena celá řada rizik, např. nesplacení exportního úvěru. To je důvod existence specialisovaných institucí, které se zabývají pojištováním exportních bankovních úvěrů. (Poměrně výjimečně jsou pojišťovány také dovozní bankovní úvěry). V tomto článku Vám chci podat základní informace o této problematice.

V souvislosti pojišťováním exportních úvěrů je nutné zmínit zejména následující společnosti:
  • EGAP neboli Exportní garanční a pojišťovací společnost (viz www.egap.cz), která exportní úvěry pojišťuje se státní podporou, tj. z hlediska pojištěného klienta „levněji“ než je pojištění stejných rizik tohoto exportního úvěru, pokud by bylo uzavřené na komerčních principech.
  • KUPEG úvěrová pojišťovna (viz www.kupeg.cz), která pojistné krytí exportních úvěrů poskytuje výhradně na komerčních (tržních) principech. 
  • na světovém trhu působící pojišťovací společnosti Atradius (viz www.atradius.cz) nebo Euler Hermes (viz www.eulerhermes.cz), které mají svoje zastoupení rovněž v ČR.
V souvislosti s exportními úvěry jsou pojišťována zejména
  • rizika teritoriální neboli rizika politická. Jedná se zejména o riziko nezaplacení, které má z hlediska zahraničního obchodu povahu tzv. vyšší moci, resp. jako jsou např. administrativní nebo legislativní omezení v oblasti obchodu, nezaplacení veřejnoprávním kupujícím, nemožnost konverze zisku do volně směnitelné měny, nemožnost převodu dosažených výnosů do ČR, vyvlastnění bez odpovídající kompenzace nebo porušení smluvních závazků ze strany hostitelské země.
  • rizika komerční, která jsou spojená přímo s konkrétním kupujícím. Jedná se především o platební neschopnost dlužníka v případě konkurzu nebo vyrovnání nebo o platební nevůli, kdy dlužník nemá pro nezaplacení žádný právní důvod.
 
Výši konkrétní pojistné sazby v pojišťovaném obchodním případě (exportním úvěru) je ovlivněna zejména
  • rozsahem pojistného krytí jednotlivých rizik,
  • kategorií, do které je konkrétní země zařazena na základě míry svého teritoriálního rizika,
  • skutečností, zda má, resp. nemá ČR s tímto státem uzavřenu smlouvu o ochraně a podpoře investic,
  • kvalitou zajišťovacích instrumentů  konkrétního obchodu nebo
  • ohodnocením teritoriálních a komerčních rizik příslušného projektu.
Pojistné plnění z pojištění exportních úvěrů je obvykle shora omezeno předem stanovenou maximální pojistnou hodnotou neboli maximální částkou, která byla pojišťovnou přijata jako riziko v příslušné pojistné smlouvě. V pojistné smlouvě v řadě případů rovněž bývá dohodnuta výše spoluúčasti klienta na každém pojistném plnění.
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.