« Zpět

Risk management v bankách

| 3. ledna 2014 - 12:52 | Zprávy

Z hlediska finančního řízení riziko představuje změnu hospodářského výsledku, která je způsobena odchýlením od plánovaného stavu. Tato odchylka může být pozitivní i negativní. Negativní odchylka neboli čisté riziko je základem pro risk management.

Riziko je definováno jak výší finančního dopadu, tak také procentní pravděpodobností, že v daném období nastane. Absolutní riziko představuje absolutní velikost ztráty v penězích. Relativní riziko vyjadřuje relativní ztrátu ve vztahu k tzv. benchmarku, což je  referenční ukazatel výnosnosti daného aktiva (např. pro akciové portfolio lze použít akciový index).
 
Podle možného finančního dopadu lze riziko členit na
 • kritické, kdy bance hrozí bankrot
 • důležité, kdy banka potřebuje na jeho krytí dodatečné finanční prostředky,
 • běžné, kdy je lze pokrýt běžnými prostředky.
Smyslem risk managementu je pochopení stávajících rizik. Obsahuje tři fáze, a to
 • identifikaci rizika, tj. vytvoření jejich databáze, obsahující podrobný popis příčin vzniku, projevů a dopadů a o pravděpodobnosti jejich dopadů a o předpokládané ztrátě. ovládání, tj. redukci a eliminaci rizika
 • finanční eliminaci důsledků rizika.
Risk apetit banky určuje, do jaké míry a v jaké objemu je banka ochotna akceptovat riziko ve vztahu k ziskovosti – jedná se o základní stavební kámen risk managementu. Součástí risk managementu je i rozhodovací proces a šíření informací o riziku a vnímání rizika. 
 
Rizikový profil banky je určen 
 • finančními riziky (tj. rizikem úvěrovým či kreditním, riziky tržními a rizikem likviditním),
 • rizikem operačním a 
 • ostatními riziky, tj. např. rizikem regulačním nebo rizikem koncentrace.
Riziko úvěrové či kreditní je nejvýznamnějším rizikem z hlediska možných ztrát. Jedná se o riziko, že protistrana ve finanční transakci nebude jednat v souladu se smlouvou a tím způsobí bance ztrátu. U tradičních rozvahových obchodů se jedná o tzv. přímé úvěrové riziko. Součástí úvěrového rizika je i tzv. riziko úvěrových ekvivalentů, které se týká selhání protistrany u podrozvahových obchodů (např. záruky za úvěry, akreditivy nebo úvěrové přísliby). Likviditní riziko představuje riziko financování (cash flow) nebo riziko tržní likvidity (s ohledem na likviditu finančního trhu). Jedná se o nejistotu, že banka nebude schopna dostát svým aktuálně splatným závazkům.
 
Tržní rizika souvisejí s nejistotou, která vyplývá ze změn tržních cen. Jedná se o úrokové riziko, měnové riziko nebo o akciové riziko.
 • Úrokové riziko je riziko ztráty, vyplývající ze změn úrokových sazeb na finančních trzích.
 • Měnové riziko je riziko ztráty, vyplývající ze změn měnových kurzů na finančních trzích.
 • Akciové riziko spočívá v nejistotě ve vývoji cen jednotlivých akcií a v nejistotě ohledně trendů na akciových trzích.
Operační riziko představuje např.
 • riziko compliance neboli riziko nesouladu vnitřních postupů banky s platnými zákony,
 • riziko nedostatečných interních procesů nebo jejich selhání,
 • riziko selhání lidského faktoru (úmyslného či neúmyslného) nebo
 • riziko nedostatku nebo selhání technologických systémů.
Regulační riziko představuje riziko změny regulačních pravidel – např. požadavek na zvýšení kapitálové přiměřenosti může způsobit další zpřísnění požadavků na bonitu klienta, který žádá o úvěr (s možnými negativními dopady na zisk banky).
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.