« Zpět

Šek a jeho používání

| 3. listopadu 2014 - 12:46 | Zprávy | Obchodování s CP

Šek je cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný příkaz výstavce šeku bance, aby vyplatila na vrub na šeku uvedeného účtu oprávněnému majiteli (držiteli) šeku. Náležitosti šeku, které jsou popsány v zákoně zákonem č. 191/1950 Sb., směnečném a šekovém a v tomto článku, odpovídají tzv. Ženevské oblasti. Šekové náležitosti jsou:

Podstatné (obligatorní):
 • písemná forma a jeden (jediný) jazyk, ve kterém musí být listina sepsána, tzn. nelze část šeku vyplnit např. česky a část anglicky,
 • slovo šek nebo označení šek uvedené v textu listiny,
 • bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou šekovou sumu,
 • jméno toho, kdo má platit, 
 • místo, kde má být placeno,
 • datum a místo vyplacení,
 • podpis výstavce
 
Nepodstatné – číslo šeku, údaj osoby, které má být šek vyplacen, číslo šekového účtu a druhý údaj peněžní částky  -např. jednou slovy a podruhé číslicemi.
 
Další šekové instituty
Od podstatných a nepodstatných náležitostí šeků se odvíjejí i další instituty, které jsou důležité pro posuzování šeku. Jedná se o:
 • uvedení jména tohoto, kdo má platit – šekovníkem je vždy peněžní ústav,
 • peněžní částka bývá uvedena číslicemi i slovy – ze zákona platí, že pokud se liší, pak je rozhodující částka uvedená slovy. Někdy bývá částka uvedena 2x číslicemi - v případě jejich nesouladu se bere za platnou částka nižší,
 • od místa a dne vystavení šeku a místa, kde má být placeno, se odvíjejí lhůty k předložení a proplacení šeku: 1) šek je vydaný a splatný ve stejném státě – lhůta je 8 dnů, 2) šek je vydaný v jednom státně a splatný v jiném státě stejného světadílu – lhůta je 20 dnů, 3) šek je vydaný v zemi jednoho světadílu a splatný v zemi jiného světadílu – lhůta je 70 dnů.
 
Operace prováděné se šeky
Žirování šeku
Odvíjí se od jedné z nepodstatných náležitostí, a sice od údaje osoby, které je šek určen , tedy od tzv. řadu šeku (order cheque, cheque to order). Osoba uvedená na řadu šeku může převést svá práva dále rubopisem (indosamentem, žirem).
Rubopis je možné provést:
 • bianko formou  – spočívá v prostém podepsání šeku, podepsaném přesně podle řadu šeku, nebo
 • vyplněným indosamentem – majitel šeku slovy „za mě na řad. ...“ (konkrétní osoby) a svým vlastním podpisem provedeným přesně tak, aby odpovídal řadu šeku, může provést svoje práva na dalšího majitele. Podpis musí být vlastnoruční. Význam rubopisu je převodní, garanční neboli záruční, resp. regresní (indosant ručí šekově každému pozdějšímu majiteli šeku, že bude zaplacen, a je solidárně vázán s ostatními šekovými dlužníky) a také legitimační (neboť prokazuje, kdo je řádným  majitelem šeku).
Křižování šeku
Křížování šeku má zabránit zneužití šeku neoprávněnou osobou. Provádí se dvěma rovnoběžnými čarami na líci šeku. 
Jeho formy jsou:
 • všeobecné – mezi čarami není označení nebo je uvedeno peněžní ústav (bankéř) atp. , kdy  šekovník může platit jen svému peněžnímu ústavu nebo zákazníkovi nebo
 • zvláštní – mezi čarami je vypsáno jméno peněžního ústavu (bankéře). Šekovník může platit jenom označenému peněžnímu ústavu.
 
Šek k zúčtování
Výstavce nebo majitel šeku může zakázat výplatu šeku v hotovosti – to provede doložkou typu „jen k zúčtování“, kterou napíše napříč na lícní straně šeku, případně je možné šek opatřit nápisem „jen k zúčtování“. Šek k zúčtování může být vyrovnán pouze bezhotovostním převodem. Pokud není na šeku uvedena doložka „jen k zúčtování“, je možno šek proplatit rovněž v hotovosti. Výstavcem šeku může být jakýkoli bankovní klient (v případě tzv. šeku soukromého) nebo obchodní banka v případě šeku bankovního.
 
Zastavení placení šeku (stop payment) 
Pokud klient ztratí šek nebo pokud byl mu šek zcizen, je nutné, aby to ihned  nahlásil „svojí“ bance, která provede tzv. stop payment, tj. zajistí, aby šek nemohl být neoprávněně proplacen.
 
Protest šeku
 • je úřední výkon zkoumající zjištění, že šek byl v zákonné lhůtě předložen k proplacení a nebyl proplacen,
 • provádějí notáři, resp.obecní úřady. 
O protestu je proveden písemný záznam, tzv. protestní akt. Je to veřejná listina, kterou se zjišťuje, že osoba šekově zavázaná nesplnila závazek ze šeku plynoucí. Potvrzení šekovníka je rovnocenné protestu šeku.
 
Šek může být
 • eskontován, tj. promptně proplacen majiteli a zaslán šekovníkovi k promptnímu způsobu honorování. V případě jakékoli závady je šek převzat k inkasu – viz níže.
 • převzat k inkasu, a formou cash letter systém (jde o promptní způsob placení tzv. zálohového připsání ve prospěch účtu klienta s výhradou storna po určitou sjednanou dobu) nebo formou after final payment, po konečném zaplacení – výplata následuje po konečném obdržení dobropisu od banky (za tento způsob obstarání inkasa šeku se účtují značné výlohy).
Promlčení šeku - U šeku jde pouze o devítiměsíční promlčení postihových nároků, a to
 • majitele proti indosantům, výstavci a případným rukojmím – počítáno ode dne uplynutí lhůty k vystavení,
 • jednotlivých šekově zavázaných osob navzájem – počítáno ode dne zaplacení šeku osobou uplatňující postihový nárok nebo ode dne soudního uplatnění nároku proti ní.
 
Rozlišujeme 2 hlavní možnosti placení šekem, a to z hlediska toho, kdo je výstavcem šeku, a to:
 
Bankovním šekem - platba probíhá prostřednictvím obchodní banky plátce šekem, vystaveným bankou na korespondenční banku. V zahraničním platebním styku probíhá platba tímto způsobem, pokud:
 • příkazce si to výslovně přeje,
 • jsou v zemi příjemce na základě platebních zvyklostí tyto šekové platby běžné (USA),
 • platba má proběhnout v třetí měně (např. platba v USD do Mexika),
 • bankovní spojení beneficienta, tedy příjemce částky, není známo.
Šekem soukromým  - platba probíhá šekem „nebankovního subjektu“ (fyzické osoby občana nebo podnikatele nebo právnické osoby) vystaveným na jeho banku. Při dobrých vztazích důvěry mezi dvěma zahraničními partnery je věřitel zpravidla ochoten přijmout běžný zúčtovací, resp. příkazní šek dlužníka. Obecně ovšem platí, že jde o nejrizikovější šeky k zúčtování.
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.