« Zpět

Z historie poskytování hypotečních úvěrů u nás

| 13. listopadu 2013 - 12:38 | Zprávy | Hypotéky

První hypoteční úvěry na našem území byly poskytnuty ve druhé polovině 19. století. Chcete-li se dozvědět něco o tom, jak „to s nimi tehdy vypadalo“, pokračujte ve čtení.

Hypoteční banka Království českého byla založena v roce 1864 a svoji obchodní činnost zahájila 16. 1. 1865. Jednalo se o první zemskou banku v habsburském soustátí – založena byla totiž jako veřejnoprávní instituce bez výdělečných tendencí. Největší zásluhu na jejím vzniku měl hrabě Albert Nostic. Cílem této banky bylo zejména zlepšení existujících úvěrových možností (především prostřednictvím poskytování dlouhodobých úvěrů zemědělským podnikatelům) a zároveň boj proti lichvářským úrokům.
 
Statut této banky byl vytvořen již v roce 1864, jeho jazyk je tedy z našeho pohledu poněkud starobylý. Věřím proto, že vás zaujme nejen obsah jeho vybraných ustanovení, ale že budete obdivovat i krásy staré odborné češtiny. Níže uvedený text jsem převzal z Informačního bulletinu pro všechny pracovníky Komerční banky, nazývaného O co jde v naší bance, který byl vydán 13. 12. 1996.
 
 
 • Zastupitelstvo země České založí pro toto království banku hypoteční, jež by napomáhala úvěru reálnímu dávajíc půjčky jedině v listech zástavních na nemovitosti, ležící v Čechách.
 • Banka nemůže nikdy vydati více listů zástavních, nežli činí kapitály hypotekární, jichž nabude.
 • Listy zástavní jsou listiny veřejné, mimo zvláštní případ ukazateli svědčící, jimiž se hypoteční banka zavazuje, že vyplatí jejich majetníku úroky po projití každého půlletí, a kdyby zástavní list byl zlosován, celou jistinu zároveň s prémií, kdyby byla jaká  určena.
 • Míra úroků při listech zástavních má se plně srovnávati s mírou úroků ustanovuje na 5 prct. Sněmu jest vyhraženo, aby míru úrokovou změnil. Změny se však nemají nikdy vztahovati k zástavním listů již vydaným.
 • Nesplnil-li dlužník svých povinností, má jej banka písemně vyzvati, učinivši mu krátkou lhůtu s udáním dne, kdy lhůta projde, aby svým povinnostem dostál.Lhůta se nesmí prodloužiti, aniž se smí komu sečkati.
 • Banka dává listy zástavními půjčky v částkách nejméně 500 zlatých r.č.obnášejících na pozemky, ležící v královstvím Českém a mají-li knihovní vklad nebo na doby, mající knihovní vklad, oněch míst v Čechách, v kterých se čítá 5.000 duší aneb která bez ohledu na počet obyvatelstva činžovní dani domovní podrobena jsou.
 • Pod kterými výminkami se půjčky dávají a dle kterých zásad se jistota zkoumati má, obsažena jest v předpise, jenžto se vydá o provedení tohoto statutu.
 • Půjčky v listech zástavních mohou se dáti na pozemky až do dvou třetin a na domy až na polovičku ceny vyšetřené.
 • Banka může svými knihami hlavními, tudíž i výtahem z nich, vždy provést úplný důkaz o obnosu svých pohledaností.
 • Aby se mohly listiny bank do kněh vložiti, netřeba jim podpisu svědků.
 • Banka má právo na základě výtahu z hlavních kněh svých žádati soud ihned za vedení exekuce na váhavého dlužníka a soud má exekuci povoliti, aniž by předcházeti musela žaloba o jednání aneb výrok.
 • Při bance nemají platnost ta zákonní opatření, kterými se výše úrokové míry obmezuje.
 • Ředitelství banky sídlí v Praze a skládá se z generálního ředitele placeného, ze šesti neplacených ředitelů v Praze bydlících a ze dvou práv znalých ředitelů placených. Generálního ředitele, jakož i řečené dva práv znalé ředitele jmenuje zněm k návrhu zemského výboru. Šest neplacených ředitelů volí skupeniny zemského sněmu, a to každá dva, aniž by co do volby stávalo jakýchkoli mezí;tito zastaviti mají práce ředitelské dotud, pokud se sněm vesměs z nových voleb vyšlý nesešel a nových ředitelů nezvolil.
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.