AVANT - Česká pole 2015 otevřený podílový fond

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelAVANT
Stránky produktu u poskytovatelehttp://www.avantfunds.cz/investice-do-fondu/avant-ceska-pole-2015-otevreny-podilovy-fond-22/
ISIN

CZ0008474772

Správce

AVANT - Investiční společnost, a.s.

Depozitář

Českoslovnská obchodní banka, a.s.

Auditor

TPA Horwath Audit s.r.o.

Druh fondu

Otevřený podílový fond

Okruh uživatelů

Shromaždění podílníků

Distribuční kanály

AVANT - Investiční společnost, a.s.

Základní charakteristika

Investičním cílem Fondu je střednědobé a dlouhodobé zhodnocení investovaných prostředků Podílníků prostřednictvím přímých a nepřímých investic do zemědělské půdy v České republice.
Fond hodlá pro naplnění investičního cíle využít relativního podhodnocení ceny zemědělské půdy v České republice vůči okolním zemím a dosáhnout tak kapitálového výnosu z rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou zemědělské půdy. Dalšími zdroji zhodnocení Majetku Fondu budou výnosy z pronájmu zemědělské půdy subjektům, jejichž předmětem činnosti je rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (CZ-NACE 01).
Investice je vhodná pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší míru rizika tak, aby dosáhli ve střednědobém a dlouhodobém horizontu vyššího zhodnocení investovaných prostředků.
Fond je růstovým investičním fondem, to znamená, že nepoužívá zisk k výplatě podílů na zisku Fondu podílníkům, ale veškerý zisk je dále reinvestován v souladu s investiční strategií Fondu.

Výhody/bonusy

Profesionální správa majetku včetně správy nájemních smluv.
 Nulové výstupní poplatky.
 Nižší 5% sazba daně z příjmu pro investiční fondy.
 Možnost osvobození od daně z příjmu při odkupu podílových listů po 3 letech.
 Vyšší míra diverzifikace portfolia.
 Velikost portfolia zvyšuje vyjednávací pozici správce.
 Možnost financovat část portfolia bankovním úvěrem – využití pákového efektu nepřesáhne 200% fondového
kapitálu Fondu

Konkurenční výhody

Správcem fondu je AVANT Investiční společnost leadr trhu v oblasti FKI

Příležitost investovat do národního bohatství České republiky
Příroda je jedním z klenotů naší vlasti. Česká republika se v tomto ohledu může pyšnit obrovským
nevyčerpatelným bohatstvím a to i v podobě úrodných polí. Jako země uprostřed Evropy je Česká republika
strategicky umístěnou křižovatkou cest s dostatkem vodních zdrojů. Fond AVANT - Česká pole 2015 dává
příležitost investovat nejen do výnosného a omezeně rizikového aktiva, ale také do součásti naší historie i
budoucnosti.
Efektivní způsob investování
Na rozdíl od individuálního investování lze v případě nákupu podílových listů fondu dosáhnout značných úspor i
dodatečných výnosů. Čím větší je rozsah portfolia, tím vyšších administrativních úspor lze při jeho správě
dosáhnout. Zároveň je velikost portfolia faktorem, který zlepšuje vyjednávací pozici při všech transakcích fondu.
Správa je prováděna profesionálním správcem, který zajišťuje:
- vyhledávání investičních příležitostí,
- analytické, právní a finanční zajištění jednotlivých transakcí,
- průběžnou správu majetku (daně, nájemní smlouvy, atp.).
Příležitost pro vysoké zhodnocení s omezeným rizikem
Situace na utvářejícím se trhu zemědělské půdy České republiky je jedinečnou investiční příležitostí, která se již
nemusí opakovat. Základními akcelerátory budoucího vývoje jsou rostoucí poptávka po zemědělské půdě, její
nízké ceny ve srovnání se zahraničím a slabá aktuální výkonnost tradičních druhů finančních aktiv. Vzhledem ke
skutečnosti, že se v případě zemědělské půdy jedná o reálné aktivum, nepodléhá její tržní hodnota v čase
významným výkyvům, zejména pak výkyvům směrem dolů. Rizikový profil investice do půdy je proto nižší.
Vhodný doplněk portfolia pro zvýšení výnosu i míry diverzifikace
Investice do zemědělské půdy jako alternativního druhu aktiva umožňuje docílit ochrany před nepříznivým tržním
vývojem ve finančním i reálném sektoru ekonomiky. Výnosy investic do nemovitostí obecně historicky vykazují
velmi nízkou korelaci s výnosy akcií dluhopisů i dalších finančních aktiv. Díky možnostem fondu investovat do
vysokého počtu různých nemovitostí rozdílné bonity i rozdílného geografického umístění je celkové riziko
investice vhodně rozloženo.
Výhodný daňový režim pro výnosy i pro investory fondu
Na výnosy fondu je aplikována daňová sazba daně z příjmů právnických osob ve výši 5% oproti 19% sazbě, které
podléhají podnikatelské právnické osoby v České republice. V případě, že byly podílové listy fondu drženy déle
než 3 roky, je zisk z odkupu podílových listů plynoucí investorovi - fyzické osobě zcela osvobozen od daně
z příjmu.

Parametry

Datum založení

14.5.2015

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 76,50
Čisté obchodní jmění - Poznámka

k 31.1.2017

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Alokace

Česká republika

Investiční horizont (roky) 5,00

Manažer fondu

Manažer fondu

Mgr.Ing Ondřej Pieran

Manažer fondu od

14.05.2015

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Roční výkonnost

2016 (%) 32,20
2015 (%) 4,26
2015 poznámka

od 14.5.2015

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 3,00
Maximální výstupní poplatek (%) 5,00
Maximální výstupní poplatek - Poznámka

Výstupní poplatek (srážka) 5% hodnoty odkupovaných podílových listů, pokud příslušný podílník podal žádost o odkup do 5 let od data zahájení vydávání podílových listů Fondu
0% hodnoty odkupovaných podílových listů, pokud příslušný podílník podal žádost o odkup po pátém roce od data zahájení vydávání podílových listů Fondu

Správcovský poplatek (Kč) 1,60
Minimální výše první investice (Kč) 1.000.000,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 10.000,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 0,00

Portfolio

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Super produkt - již jsem podílníkem, mohu jen doporučit ostatním.

Rád by jsem investoval - můžete mi zaslat kontakt s kým tuto možnost probrat.

BP

kontaktujte mojí osobu na mobilním čísle 606079884 - Bastin - Obchodní ředitel spol.AVANT

Děkujeme za Vaše hodnocení :-)

zajímavá možnost invstování - česká půda v českých rukách :-)