Pojištění odpovědnosti občana v běžném občanském životě

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelČeská podnikatelská pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttp://www.cpp.cz/pojisteni-majetku-a-odpovednosti-obcanu/pojisteni-domex
Okruh uživatelů

Fyzické osoby

Distribuční kanály

Pobočky ČPP, interní a externí sítě

Základní charakteristika

Pojištění odpovědnosti občana v běžném občanském životě od ČPP se vztahuje na povinnost občana nahradit jinému újmu, kterou mu způsobil zejména v souvislosti s:
- vedením domácnosti a provozem jejího zařízení
- výkonem pracovní činnosti (jakákoliv činnost vykonávána pojištěním svépomocně)
- držbou nemovité věci ve vlastnictví pojištěného nebo držbou nemovité věci v nájmu pojištěného
- zájmovými činnostmi, činnostmi při rekreaci a zábavě
- provozováním amatérské sportovní činnosti
- jízdou na koni
- vlastnictvím a provozováním malého plavidla
- vlastnictvím a používáním zbraní držených na základě povolení, mimo výkon práva myslivosti
- vlastnictvím nebo opatrováním zvířat, mimo výkon práva myslivosti
- vlastnictvím nebo provozem rádiem řízených modelů
- dalšími činnostmi běžného občanského života

Pojištění se dále vztahuje i na náhradu škody, která byla pojištěným způsobena na pronajaté věci movité, která není ve vlastnictví pojištěného, kterou pojištěný převzal do oprávněného užívání od osoby, jejíž podnikatelskou činností je půjčování věcí movitých nebo od právnické osoby, u které je půjčování věcí movitých považováno za činnost související s její hlavní činností.

Připojištění:
- náhradu škody na mobilním elektronickém zařízení,
- pojištění odpovědnosti pronajímatele,
- pojištění odpovědnosti nájemce věci nemovité.

Produktem je spolupojištěna fyzická osoba, která je dále ve vymezeném vztahu k pojištěnému a žije s ním ve společném obydlí:
- osoby příbuzné v linii přímé (děti vlastní),
- manžel/manželka, registrovaný partner/partnerka nebo druh/družka pojištěného,
- děti nevlastní, osvojenci pojištěného, registrovaného partnera/partnerky nebo druha/družky a děti svěřené pojištěnému, manželu/manželce, registrovanému partneru/partnerce nebo druhu/družce do pěstounské péče, nejvýše však do 26 let jejich věku.
- Spolupojištěnou osobou je také osoba zaměstnaná nebo vypomáhající v domácnosti pojištěného.

Příklady pojistných událostí krytých pojištěním:
- voda přeteče z pračky a vytopí souseda
- chodec vběhne pod auto, které se následkem dopravní nehody poškodí
- děti při hře s míčem rozbijí okna u souseda
- při nákupu v samoobsluze pojištěný shodí kabátem z regálu zboží, které se pádem rozbije
- cyklista narazí do chodce a způsobí mu zranění
- pes pokouše souseda apod.

Výhody/bonusy

Výhodou tohoto produktu je široký rozsah pojistné ochrany. Pojištění se vztahuje na zákonem stanovenou povinnost nahradit poškozenému náhradu:
a) majetková újma (škoda) na jmění, která vznikla jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním, včetně následné finanční újmy z toho vyplývající (například ušlý zisk),
b) majetková újma na jmění, která vznikla jinak než jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním a nemá původ v předcházející majetkové újmě na jmění (čistá finanční škoda),
c) majetková a nemajetková újma při ublížení na zdraví a při usmrcení, včetně duševních útrap rovněž i duševních útrap vzniklých manželu, rodiči dítěti nebo jiné osobě blízké pojištěnému, včetně následné finanční újmy z toho vyplývající (například regresní nároky zdravotní pojišťovny nebo orgánu nemocenského pojištění a další)

Konkurenční výhody

- jednoduché a přehledné sjednání
- nabízené limity pojistného plnění
- komplexní pojistná ochrana
- cenově výhodné pojištění
- volba výše spoluúčasti
- nabídka připojištění

Územní platnost

ČR

ano

Evropa

ano

Evropa - Poznámka

Při přechodném pobytu pojištěného - pokud ke škodné události došlo na geografickém území Evropy.

Svět

ne

Limity pojistného plnění

Škoda na zdraví (Kč) 50.000.000,00
Škoda na zdraví - Poznámka

pro nemajetkovou újmu je možné vybrat z rozpětí 2 - 50 mil. Kč

Škoda na majetku (Kč) 50.000.000,00
Škoda na majetku - Poznámka

pro majetkovou újmu je možné zvolit v rozmezí 2 - 50 mil. Kč
Čistá finanční škoda max 2 mil. Kč.

Možnost spoluúčasti

ano

Možnost spoluúčasti - Poznámka

Pojištění se sjednává bez spoluúčasti nebo se spoluúčastí 1 000 Kč.

Doplňkové pojištění

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou psem

ano

Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka nemovitosti

ano

Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka budovy ve stavbě

ano

Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka budovy v demolici

ano

Slevy

za sjednání on-line (%) 25,00

Servis

Možnost sjednání na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání po telefonu

ano

Možnost sjednání on-line

ano

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ano

Možnost on-line vkládání dokumentů

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Dobrý den rád bych měl něco nějakou korunku.Řezniček