« Zpět

Zákon o spotřebitelském úvěru - odborná způsobilost poradců

| 14. prosince 2016 - 12:53 | Zprávy | Úvěry

V minulém díle se náš seriál na téma spotřebitelských úvěrů věnoval změnám v oblasti finančního poradenství a zprostředkování úvěrových produktů. V dnešním, již čtvrtém dílu, navážeme na předchozí článek a zaměříme se na odbornou způsobilost osob. Článek byl již tradičně připraven ve spolupráci s Ing. Miroslavem Škvárou, MBA a společností VECTOR Certifikace.

Odborní způsobilosti se zákon č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru věnuje v části páté, § 60 a násl. Co konkrétně nám zákon říká?

Odborná způsobilost dle zákona č. 257/2016 se prokazuje následovně:

Odbornou způsobilostí se pro účely tohoto zákona rozumí získání všeobecných znalostí a odborných znalostí a dovedností nezbytných pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání. Odborné znalosti a dovednosti pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle tohoto zákona. Odborná zkouška musí být vykonána prokazatelným způsobem. Odborná zkouška může být také jen písemná.

Dále zákon stanovuje, že pořádat odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborných znalostí a dovedností podle tohoto zákona může pouze akreditovaná osoba. Ta musí o povolení žádat ČNB.

Zkoušky jsou v zásadě rozděleny na 4 typy podle skupin odbornosti následujícím způsobem:

 1. Jak poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení, tak poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení (celková zkouška)
 2. poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení
 3. poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru
 4. poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení

Jak je zřejmé, každý typ spotřebitelského úvěru má přesně vymezeno, co musí uchazeč splňovat a s tím souvisí i náročnost zkoušky. Akreditovaná osoba vydá bez zbytečného odkladu osobě, která úspěšně vykonala odbornou zkoušku, osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky. Bližší podrobnosti, které se týkají zkoušky, upřesňuje vyhláška č. 381/2016 Sb. Toto jsou pravidla, která stanovuje zákon.

Od roku 2013 již absolvovalo mnoho osob odbornou zkoušku zaměřenou na penzijní produkty, proto můžeme porovnat, tak se tyto dvě odborné zkoušky liší:

Doplňkové penzijní spoření

Spotřebitelský úvěr

Otázky připravuje každá akreditovaná osoba a předkládá je ČNB ke schválení.

Každá akreditovaná osoba má proto svoje unikátní zkouškové otázky a případové studie.

Otázky připravuje ČNB. Budou zveřejněny a všechny akreditované osoby jsou povinny je používat. Tím je zaručena jednotná obtížnost zkoušky v rámci ČR

Zkouška má pouze jeden stupeň odbornosti

Zákon stanovuje 3 stupně odbornosti

Zkouška trvá vždy 90 minut

Zkouška trvá:

a)   180 minut

b)   120 minut

c)   90 minut

d)   120 minut

Platnost osvědčení je 5 let

Platnost osvědčení není omezena

Další vzdělávání není v zákoně zakotveno

Osoby oprávněné poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelské úvěry si odborné znalosti a dovednosti udržují.

 

Podmínky úspěšného vykonání zkoušky na spotřebitelské úvěry

Uchazeč úspěšně složil zkoušku, pokud:

 • Získal alespoň 75 % bodů
 • Získal alespoň 60 % bodů v teoretické části
 • Získal alespoň 60 % bodů v praktické části 

Protože většina zájemcú o odbornou zkoušku bude mít zájem vykonat celkovou zkoušku, budeme se nyní věnovat pouze tomuto typu zkoušky.

 

Odborná zkouška – celková zkouška (všechny skupiny úvěrů)

celkem

podmínka složení

Teoretická část jedna (1) správná odpověď

69 otázek

za 1 bod

69 bodů

60 %

celkově 75 %

Teoretická část více (1 až 4) správných odpovědí

23 otázek

za 2 body

46 bodů

Praktická část (případové studie)

15 otázek

za 2 body

30 bodů

60 %

Celkem možno získat až

145

bodů

 

 

Z tabulky je zřejmé, že při zkoušce bude účastník zodpovídat 92 otázek v teoretické části a 15 otázek v praktické části. Proto je na zkoušku časový limit 3 hodiny.

Podívejme se podrobněji, jaké okruhy otázek musí uchazeč zvládnout.

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení předpokládá dle zákona tyto okruhy znalostí:

 1. znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu
 2. základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování trhu spotřebitelského úvěru na bydlení
 3. znalosti regulace trhu spotřebitelského úvěru na bydlení
 4. znalosti etických standardů trhu spotřebitelského úvěru na bydlení, pokud existují
 5. znalosti úvěrování a produktů spotřebitelského úvěru na bydlení
 6. znalosti doplňkových služeb souvisejících se spotřebitelským úvěrem na bydlení
 7. základní znalosti zásad procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele
 8. základní znalosti zásad postupu a způsobu oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot poskytnutých jako zajištění spotřebitelského úvěru na bydlení
 9. znalosti trhu nemovitých věcí
 10. znalosti postupu při koupi nemovité věci
 11. základní znalosti uspořádání a fungování katastru nemovitostí
 12. schopnosti řádně produkty spotřebitelského úvěru spotřebiteli vysvětlit, provést základní analýzu produktů spotřebitelského úvěru a nabídnout spotřebiteli produkt, který vyhovuje jeho potřebám

ČNB má na posouzení žádostí jednotlivých akreditovaných osob tříměsíční lhůtu, proto lze předpokládat, že první termíny zkoušek budou vypsány až na přelomu března a dubna 2017.

Po získání osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky a uhrazení správního poplatku za registraci u ČNB nic nebrání tomu, aby zprostředkovatel mohl působit na trhu spotřebitelských úvěrů.

Jak je vidět, zákon klade velké nároky na všechny osoby, které budou spotřebitelské úvěry nabízet. Pro klienta to bude znamenat, že se v budoucnu bude setkávat pouze s profesionály, kteří mu poskytnou kvalitní informace.

V této souvislosti jsme požádali o odpověď na otázku – „Co chystáte pro příští rok v oblasti certifikací?“  jednatele společnosti VECTOR Certifikace s.r.o.,  Davida Škváru: "Naše společnost podala dne 1.12.2016 ČNB žádost o udělení akreditace podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Kromě toho chystáme e-learningou platformu pro samostudium, která bude obsahovat souhrnný studijní materiál pro výuku. A zároveň náš tříčlenný lektorský tým ve složení Ing. Miroslav Červenka, JUDr. Dagmar Ircingová a Ing. Miroslav Škvára, MBA připravuje skripta, která vyjdou v podobě tištěné publikace počátkem roku 2017. Tým nyní analyzuje zkušební otázky, které máme od ČNB. Publikace je určena pro finanční poradce, kteří se dle ní budou moci řádně připravit na zkoušku. Také počítáme s tím, že naši lektoři budou nabízet dopolední tříhodinový přípravný seminář, na který se bude moci přihlásit kdokoliv. Dokonce přivítáme i osoby, které budou certifikovány jinou akreditovanou osobou, protože samotná zkouška nebude vůbec jednoduchá. Rádi bychom i v případě zkoušky na spotřebitelské úvěry dosáhli úspěšnosti 90 %, jak se nám to daří v případě doplňkového penzijního spoření. Náš systém zahrnující  e-learning + studijní materiál + seminář před zkouškou se nám zkrátka osvědčil."

 

Připravujeme:

5. Zákon o spotřebitelském úvěru – často kladené otázky

Již vyšlo:

1. Zákon o spotřebitelském úvěru – jaké změny přináší poskytovatelům? Odkaz: http://www.zlatakoruna.info/zpravy/uvery/zakon-o-spotrebitelskem-uveru-%...

2. Zákon o spotřebitelském úvěru – jaké změny přináší klientům? Odkaz: http://www.zlatakoruna.info/zpravy/uvery/zakon-o-spotrebitelskem-uveru-%...

3. Zákon o spotřebitelském úvěru - jaké změny přináší poradcům? Odkaz: http://www.zlatakoruna.info/zpravy/uvery/zakon-o-spotrebitelskem-uveru-%...

 

Ing. Miroslav Škvára, MBA  se od roku 1993 věnuje finančnímu poradenství. Pracoval ve stavební spořitelně, penzijním fondu, životní pojišťovně. V roce 1995 úspěšně vykonal makléřskou zkoušku na cenné papíry a kapitálové trhy pořádanou Ministerstvem financí.

Přednáší externě na „Czech Management Institute Praha“ a na Gymnáziu Voděradská – Praha 10. Od roku 2010 se specializuje na vzdělávání v oblasti finanční V letech 2014 a 2015 spolupracoval na projektu SEKO „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí“ pořádaném Fondem dalšího vzdělávání. Pravidelně publikuje v měsíčníku Národní pojištění a připravuje webináře na téma finanční gramotnosti. Od roku 2013 se věnuje také lektorské činnosti v souvislosti s certifikacemi finančních poradců na penzijní produkty a spotřebitelské úvěry. V roce 2016 byl Zlatou korunou jmenován Akademikem roku. V listopadu již bude k dispozici učebnice Finanční gramotnosti 2016, jíž je autorem.

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.