« Zpět

Zákon o spotřebitelském úvěru – jaké změny přináší klientům?

| 15. listopadu 2016 - 17:58 | Zprávy | Úvěry

Vážení čtenáři, vítáme Vás u pokračování našeho seriálu o spotřebitelských úvěrech. Jeho druhý díl byl připraven ve spolupráci s Ing. Miroslavem Škvárou, MBA a společností VECTOR Certifikace. V minulém díle jsme se zaměřili na finační instituce, resp. poskytovatele úvěrových produktů a změny, které je s příchodem nové právní úpravy čekají. Dnes se na věc podíváme z pohledu klienta.

Jak je všem jasné, klíčovou osobou je žadatel o úvěr, který se stane pro věřitele na základě smluvního vztahu protistranou, platící úrokové zatížení, případně další poplatky související s uzavřením, fungováním a předčasným splacením, případně za doplňkové služby, které si sjednal.

Typologie klientů

Podívejme se nejprve na typologii klientů, kteří čerpají nějaký typ úvěrového produktu. Především finanční společnosti z tzv. nebankovního sektoru poskytují krátkodobé, malé půjčky, většinou známé jako mikropůjčky - mikroúvěry. Většinou si klienti půjčují několik tisíc korun, nejčastěji je žádaná částka do 5 000 Kč. Často se jedná o půjčku před výplatou, kdy žadateli chybí peníze na úhradu účtů a on potřebuje půjčit rychle. Neřeší úrokové zatížení, ale pouze ví, kolik a do kdy musí splatit. Navýšení jsou v řádech stokorun, ale protože se jedná o úvěr na dny, nebo týdny, celkové RPSN bývá obrovské. Vše se řeší po internetu, nebo pomocí sms a čerpání je možné do hodiny, nebo v rámci jednoho dne.

Další skupinou jsou klienti, kteří si kupují nějaké konkrétní zboží a potřebují na nákup úvěr. Většinou se v tomto případě jedná o bílé elektro, nábytek nebo automobil a prodejce zprostředkuje tuto finanční službu. Jedná se o formu splátkového prodeje.

Co se týká bankovního sektoru, tam se obvykle můžeme setkat s rozdělením spotřebitelských úvěrů na účelové a neúčelové. V případě účelového, který je levnější, banka ví, na co si půjčujeme.

Poslední skupinou jsou úvěry, které souvisí s bydlením. Zde se jedná o úvěr na koupi pozemku, rekonstrukci, nebo na koupi bytu, či domu. Zde jako poskytovatel vystupuje 5 stavebních spořitelen a dále 15 bankovních domů, poskytujících hypoteční úvěry (nově spotřebitelský úvěr na bydlení). Zákon jasně stanovuje, co se rozumí bytovým účelem. Úvěry související s bydlením umožňují čerpání daňové výhody. Hypotéka je úvěr, se kterým vždy souvisí zástava. Zástava je prostředkem, který uvádí do rovnováhy potřeby klienta a jistotu banky. Tak jsme se dostali od mikroúvěru do pěti tisíc, až k hypotéce, jejíž průměrná výše se pohybuje na úrovni 2 milionů korun. Dosavadní zákon o spotřebitelském úvěru se omezoval pouze na rozmezí mezi 5 000 a 1 880 000 Kč.

Nyní se podíváme, jak situaci v úvěrování popisuje zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Ten nově stanovuje 3 typy spotřebitelských úvěrů:

-    spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení
-    vázaný spotřebitelský úvěr
-    spotřebitelský úvěr na bydlení

Posuzování úvěruschopnosti (bonity) klienta

Zákon o spotřebitelském úvěru klade velký důraz na posuzování úvěruschopnosti klienta. Pokud by poskytovatel úvěru dostatečně neposoudil schopnost klienta splácet, úvěr se zruší a klient ho musí podle svých možností vrátit. Ovšem bez úroků. To je něco naprosto nového. Předmětem podnikání je zisk a proto nebude chtít žádný poskytovatel půjčovat bezúročně.

Poskytnutím úvěru klientovi se poskytovatel vždy vystavuje riziku, že dlužník nebude splátky úvěru hradit řádně a včas či dokonce úvěr neuhradí vůbec a úvěrová pohledávka bude pro banku nedobytná. Takové riziko nazýváme úvěrovým rizikem. Za účelem udržení své solventnosti a stability se banka musí proti ztrátám z úvěrového rizika zajišťovat.

Poskytovatel si tedy musí u každého úvěrového žadatele zjistit jeho předpokládanou schopnost poskytnutý úvěr splatit, tj. jeho bonitu, kterou zjistí pomocí scoringu. Podle zjištěné bonity žadatele pak banka stanoví výši úrokové sazby. Obecně platí, že čím vyšší bonitu klient prokáže, tím nižší úrokovou sazbu z úvěru od banky získá a naopak. Je tomu tak proto, že s nižší žadatelovou bonitou banka podstupuje vyšší úvěrové riziko, které si kompenzuje vyššími úrokovými výnosy z poskytnutého úvěru.

Co ovlivňuje úvěruschopnost klienta? Zaprvé je to věk - čím starší, tím hůře, dosažené vzdělání - čím vyšší, tím lépe a rodinný stav a počet dětí - čím méně závazků, tím lépe. Dále se samozřejmě posuzují pravidelné příjmy a výdaje žadatele a životní minimum. V případě úvěru na bydlení hraje důležitou roli i druh zástavy a procento LTV (LTV je zkratka pro anglické Loan-to-value neboli půjčka k hodnotě. LTV zjednodušeně znamená v jakém poměru je výše půjčky, kterou banka nabízí a hodnota nemovitosti, LTV = půjčené peníze od banky / celková cena nemovitosti).

Role úvěrových registrů vzroste

Pro stanovení bonity žadatele posuzuje poskytovatel jeho úvěrovou historii a platební morálku. K tomu banka může využít údaje z úvěrových registrů. Z nich lze zjistit informace o prodlení se splátkami úvěrů, leasingu nebo třeba o opožděných platbách mobilním operátorům. V registrech jsou zahrnuty informace o všech existujících i splacených úvěrových závazcích klienta. Poskytovatel pozitivně ohodnotí žadatele, pokud všechny existující i minulé závazky pravidelně splácí (resp. splácel). Naopak, pokud má žadatel špatnou platební morálku, má to na jeho bonitu negativní vliv. Záznamy jsou v registrech uchovávány po dobu 4 let. Pro někoho, kdo vše řádně splácel v minulosti, lze záznam považovat za pozitivní signál. Naopak u někoho, kdo měl v minulosti problém s platební morálkou, to může znamenat i zamítnutí žádosti. Od prosince již budou poskytovatelé mnohem více sledovat bonitu.

V České republice existují 3 registry, do kterých banky a nebankovní instituce před poskytnutím úvěru nahlížejí, jsou jimi:

- Bankovní registr klientských informací (CBCB)
- Nebankovní registr klientských informací (CNCB)
- SOLUS – zájmové sdružení právnických osob

Jak se asi prověřovala doposud bonita klienta při poskytnutí mikroúvěru do 5 tisíc, kdy vyřízení žádosti v podstatě probíhá on-line? Pro poskytovatele to bude znamenat mít odpovídající vnitřní systém pro vyhodnocování bonity, což pro něho bude znamenat vyšší náklady a zřejmě i prodloužení doby, pro vyřízení žádosti. Samozřejmě to také může znamenat, že část žadatelů nesplní podmínky pro poskytnutí úvěru. Doposud platilo pravidlo, kdo neuspěl u banky, skončil v nebankovním sektoru. Nově již budou mít všichni stejné podmínky pro poskytování úvěru, což je hlavním cílem novely. To by mělo vést k zpřehlednění trhu a nastavení rovných pravidel.

Možnost předčasného splacení úvěru

V oblasti správy úvěrů se mění pravidla pro mimořádné splácení úvěrů a zavádějí se limity pro sankce při nesplácení úvěrů. Výše všech uplatněných smluvních pokut nesmí od prosince 2016 přesáhnout 200 tisíc korun. Při každém výročí smlouvy (tedy jednou ročně) může klient splatit bez sankcí až 25 % úvěru na bydlení. Poskytovatel si může účtovat poplatky, ale pouze takové, které se bezprostředně týkají administrativních úkonů spojených s vyřízením mimořádné splátky. Poskytovatel tak nově nesmí chtít „sankci“ či „pokutu“ za mimořádnou splátku nebo předčasné splacení. V případě těžkých životních situací bude možné hypotéku splatit zcela bez poplatků. Bude se jednat zejména o zdravotní důvody, následky vážných nehod, invaliditu a podobně.

Smluvní dokumentace

Klient musí být informován kromě výše úvěru, o úrokové sazbě, výši jednotlivých splátek, právu na předčasné splacení úvěru a době splatnosti i například o roční procentní sazbě nákladů (RPSN). Úprava výpočtu RPSN a nákladů na úvěr bude nově zahrnovat započítávání jednorázových administrativních poplatků, například za ocenění nemovitosti, za vklad a výmaz zástavního práva na katastrální úřad a za pořízení výpisu, za úřední ověření podpisů, za zpracování úvěru či za životní pojištění a pojištění nemovitosti, pokud jsou součástí návrhu.

Klienti se po novu zřejmě prohnou pod tíhou informací. Novela jim přináší řadu pozitivních změn. Tyto získané informace by měly být ve prospěch klienta. To co je pro poskytovatele nevýhodou z hlediska pracnosti, stává se výhodou pro klienta.

Prognóza pro příští rok

Výše uvedené požadavky v oblasti spotřebitelských úvěrů budou mít dopad i na klienty a poptávku po úvěrech. Hypotéku už má dnes každý, kdo má na to dostačující příjem. Pokud nedojde k dalšímu významnějšímu růstu mezd, tak je složité, aby na ni dosáhlo více lidí. V roce 2017 lze očekávat ochlazení poptávky, přičemž pokles objemu sjednávaných úvěrů na bydlení může dosáhnout 10 až 20 %.

Vzhledem k vyšší administrativě a pravděpodobným finančním ztrátám způsobenými předčasným splácením bude nutné tyto ztráty kompenzovat. Předpokládá se proto, že úvěry na bydlení mírně vzrostou.  Vzhledem k velkému počtu poskytovatelů však nelze dramatický skok v nejbližších měsících očekávat.

Připravujeme:

3.    Zákon o spotřebitelském úvěru – jaké změny přináší poradcům? - 29.11.2016

Již vyšlo:

1.    Zákon o spotřebitelském úvěru – jaké změny přináší poskytovatelům? Odkaz: http://www.zlatakoruna.info/zpravy/uvery/zakon-o-spotrebitelskem-uveru-%...

 

Ing. Miroslav Škvára, MBA  se od roku 1993 věnuje finančnímu poradenství. Pracoval ve stavební spořitelně, penzijním fondu, životní pojišťovně. V roce 1995 úspěšně vykonal makléřskou zkoušku na cenné papíry a kapitálové trhy pořádanou Ministerstvem financí.

Přednáší externě na „Czech Management Institute Praha“ a na Gymnáziu Voděradská – Praha 10. Od roku 2010 se specializuje na vzdělávání v oblasti finanční V letech 2014 a 2015 spolupracoval na projektu SEKO „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí“ pořádaném Fondem dalšího vzdělávání. Pravidelně publikuje v měsíčníku Národní pojištění a připravuje webináře na téma finanční gramotnosti. Od roku 2013 se věnuje také lektorské činnosti v souvislosti s certifikacemi finančních poradců na penzijní produkty a spotřebitelské úvěry. V roce 2016 byl Zlatou korunou jmenován Akademikem roku. V listopadu již bude k dispozici učebnice Finanční gramotnosti 2016, jíž je autorem.

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.