Rizikové životní pojištění DOMINO RISK

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelUNIQA pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.uniqa.cz/rizikove-zivotni-pojisteni/
Okruh uživatelů

Jednotlivci,dvojice, rodiny s dětmi i firmy(zaměstnanecký benefit)

Distribuční kanály

vlastní prodejní síť UNIQA a externí sítě

Základní charakteristika

UNIQA pojišťovna reagovala na aktuální potřeby trhu a rozdělila dosavadní komplexní životní program(Rizikové životní pojištění s dividendou) na dva produkty – DOMINO Risk a DOMINO Invest. Zohlednila tak současný trend v poptávce, kdy stále větší část klientů požaduje čistě rizikové pojištění.
Univerzální flexibilní životní program pro jednotlivce i rodiny, pro každou životní situaci. Podtitulem programu stále zůstává motto "od produktu k řešení", což vyjadřuje snahu zkoumat v první řadě životní priority, zájmy a situace klienta, a teprve pak mu nabídnout přiléhavou pojistnou ochranu. Zájmem UNIQA bylo analyzovat potřeby ještě více optikou samotného klienta. Příkladem je možná modelace výpadků příjmů při jednotlivých nepříznivých životních událostech ( např. pracovní neschopnost, invalidita…) .
Životní etapy a situace rozděluje program na zásadní s dlouhodobým dopadem, s krátkodobým dopadem a na tzv. patálie a epizody s omezeným vlivem. Podle tohoto schématu se přiřazují teprve krytí jednotlivých rizik. V zájmu cenové flexibility programu lze u některých krytí nabídnout komplexní nebo částečnou ochranu - podle možností a vnímání klienta. Díky této strukturalizaci má zákazník lepší přehled a může si vše lépe představit. Stavebnicová konstrukce pro případ smrti, úrazu, závažné nemoci, pracovní neschopnosti, hospitalizace, právní nouze. Přidáno navíc pojištění odpovědnosti, zdravotní asistence a připojištění pro řidiče.
Hodí se pro osoby se závazky, zejména čerpají-li úvěr, nebo jsou-li na něm závislé další rodinní příslušníci.
Možnost adaptace produktu podle aktuální životní etapy klienta.

Výhody/bonusy

Nákladově opět jeden z nejpříznivěji nastavených produktů na trhu.
Unikátní součástí smlouvy je možnost tzv. „opčního navýšení“ – v případě významné životní události v životě pojištěného (svatba, narození dítěte, financování nemovitosti apod.) je možné požádat o navýšení aktuálních pojistných částek až o 25 % bez nového zkoumání zdravotního stavu pojištěného.
Jedinečné pokrytí fatální situace závažného úrazu dítěte ve věku do 18 let, které vede k jeho plné závislosti. UNIQA pokryje období do okamžiku, kdy stát přiznává invalidní důchod (plnoletost).
Flexibilnější nastavení plnění za invaliditu s možností sjednat určité částky jako fixní s urychlenou výplatou, zejména v zájmu usnadnění úhrady počátečních výdajů, např. pro bezbariérovou úpravu bydlení, apod.
myUNIQA- klientský portál umožňující on-line náhled na smlouvu, včetně aktuálních plateb

Konkurenční výhody

Jedinečné připojištění horních končetin pro profese, kde jsou hlavním "pracovním nástrojem" - pro chirurgy, hudebníky, ale třeba i truhláře a hodináře.
Možnost sjednat připojištění pro případ ztráty řidičského oprávnění ze zdravotních důvodů zejména pro profese kde je řízení motorového vozidla klíčovou činností.
Možnost sjednání chirurgického zákroku.
Denní dávky v pracovní neschopnosti nyní vyplácí UNIQA i v případě, kdy onemocnění nebo úraz vzniknou a léčí se kdekoli v Evropě, kam Češi stále více cestují nebo jsou vysíláni za prací.
Pojištění civilní odpovědnosti pojištěných osob.
Možnost sjednání zdravotní asistence.
U pojištění smrti úrazem dvojnásobné pojistné plnění v případě dopravní nehody. Možnost progrese až na šestinásobek při závažných postiženích.
Předběžný underwriting pro sjednání pojištění = možnost okamžitě zjistit pojistitelnost a parametry podmínek pojištění u klientů vykazujících na vstupu rizikové znaky.
Připojištění dlouhodobé péče, kombinované připojištění invalidity, pojištění prvního z rizik.
Rozsah ochrany proti závažným onemocněním zahrnující diagnózy pro 36 diagnóz na něž se krytí vztahuje. Připojištění závažných nemocí se u vyjmenovaných diagnóz týká i dětských klientů (17 chorob).

Novinky

Pojistnou částku pro případ smrti ve výši až 400.000 korun bude možné pojištěnému vyplatit v případě závažné diagnózy s negativní prognózou už v tzv. terminálním stádiu jeho života, kdy lékaři předpokládají dožití maximálně v délce dvanácti měsíců. Klient tak bude mít možnost uspořádat ještě za života své záležitosti, například splatit dluh, podpořit blízkou osobu apod.
U pojištění pro případ invalidity (všech stupňů) lze klesající pojistnou částku zafixovat na úrovni až 50 %, aby se dále v průběhu pojištění už nesnižovala.
UNIQA zavádí novou tzv. měsíční dávku v pracovní neschopnosti. Pojištěný si stanoví její výši (až 30.000 korun) s ohledem na svou režii a závazky. UNIQA ji začne vyplácet od 61. dne pracovní neschopnosti, a sice až po dobu 12 měsíců za období dvou let.
Denní dávky v pracovní neschopnosti nyní vyplácí UNIQA i v případě, kdy onemocnění nebo úraz vzniknou a léčí se kdekoli v Evropě, kam Češi stále více cestují nebo jsou vysíláni za prací.
Denní dávky za hospitalizaci nabízí UNIQA ve dvou variantách – levnější, kdy se vyplácí od 3. dne pobytu v nemocnici, a komfortnější, kdy dávka náleží klientovi už od prvního dne pobytu v nemocnici.
Posun zaznamenalo také krytí tzv. ztrátových poranění, kdy dochází ke ztrátě tělní části. Nyní vyplatí UNIQA finanční náhradu rovněž u menších událostí, jako je ztráta části prstu na ruce či na noze nebo ztráta zubu.
U připojištění velmi závažných onemocnění došlo k rozšíření krytí o diagnózy karcinom děložního čípku in situ a rekonstrukce prsu. S nimi nyní kryje UNIQA celkem 36 událostí spojených s vážnou nemocí u dospělých. U dvou výše uvedených diagnóz navíc nedochází s výplatou pojistného plnění k zániku připojištění velmi závažných onemocnění. To i nadále kryje ostatní pojištěné nemoci nebo úrazy.
Novinkou je připojištění chirurgického zákroku u dospělých osob řádově za desetikoruny pojistného měsíčně. Klient obdrží pevnou pojistnou částku 30.000 korun v případě chirurgického zásahu, je-li s ním spojena nezbytná hospitalizace delší než 48 hodin. U tzv. jednodenní chirurgie (pobyt v nemocnici do 48 hodin) vyplatí UNIQA pojištěnému pacientovi 30 % této částky.

Pojistná rizika

Pojištění pro případ smrti

ano

Pojištění pro případ dožití

ne

Pojištění pro případ plné invalidity

ano

Zproštění placení v případě plné invalidity

ano

Pojištění pro případ závažných onemocnění

ano

Pojištění pro případ smrti úrazem

ano

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ano

Možnost progresivního plnění trvalých následků úrazu

ano

Pojištění pro případ úrazu - denní odškodnění

ano

Pojištění pro případ úrazu - v %

ne

Pojištění denní dávky pro případ prac. neschopnosti

ano

Pojištění denní dávky pro případ hospitalizace

ano

Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

ne

Pojištění pro případ dlouhodobé péče

ano

Další možné připojištění

1)Pojištění pro případ smrti je možno rozšířit o pojištění smrti s klesající pojistnou částkou.
2)Pojištění pro případ prvního z rizik smrti nebo uznání invalidním invaliditou třetího stupně.
3)Připojištění invalidity i druhého a prvního stupně.
4)Připojištění invalidity třetího stupně s konstantní PČ s jednorázovou výplatou.
5)Pojištění horních končetin - varianta plný rozsah (onemocnění a úraz)/omezený rozsah(úraz).
6)Připojištění ztráty řidičského oprávnění.
7)Chirurgický zákrok.
8)Občanská odpovědnost.
9)MedUNIQA(rychlá rada a konsilium).
10)Zdravotní asistence.
11)Pojištění dětí:-trvalé následky úrazu s prog.plněním zahrnující kosmetické operace-denní odškodné -velmi závažná onemocnění-nemocniční denní dávky-TOP ASISTENCE (možnost zprostředkování individuálního termínu u špičkového lékaře-specialisty)-Připojištění invalidity dětí a soběstačnosti.

Parametry

Garantované zhodnocení (technická úroková míra)

ne

Zhodnocení kapitálové

ne

Zhodnocení investiční

ne

Možnost vkládání mimořádného pojistného

ne

Možnost umístění mimořádného pojistného do jiných fondů než běžné pojistné

ne

Možnost mimořádných výběrů

ne

Možnost přerušení placení

ne

Možnost uplatnění daňových odpočtů

ne

Možnost vinkulace pojistného plnění

ano

Možnost indexace (průběžné navyšování pojistné částky a pojistného)

ne

Osoby

Maximální počet pojištěných osob 999,00
Maximální počet pojištěných osob - Poznámka

(Dvě dospělé osoby a neomezený počet dětí)

Minimální pojistná částka (Kč) 0,00
Minimální pojistná částka - Poznámka 30.000,00
Maximální pojistná částka (Kč) 999.999.999,00
Minimální vstupní věk pojištěného (roky) 15,00
Minimální vstupní věk pojištěného - Poznámka

(U připojištěných dětí 0)

Maximální vstupní věk pojištěného (roky) 70,00
Maximální vstupní věk pojištěného - Poznámka

(U připojištěných dětí 25)

Maximální doba trvání (roky) 75,00
Maximální doba trvání - Poznámka

(U připojištěných dětí 26)

Ostatní

Maximální výše slevy na pojistném za frekvenci placení (%) 6,00
Maximální výše slevy na pojistném za frekvenci placení - Poznámka

(jedná se o průměrnou přirážku pro připojištění při měsíčním placení)

Maximální výše přirážky na pojistném za frekvenci placení (%) 81,00
Maximální výše přirážky na pojistném za frekvenci placení - Poznámka

(součástí kalkulace pojistného za hlavní tarif je fixní poplatek, který tvoří výrazně nižší část pojistného u vysokých pojistných částek; uvedená hodnota je odvozena od poměru pojistného u částky 30000 Kč za ŽP a 3000000 Kč)

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Poznámka

př.1
muž 50, do 65 let, kuřák, konstantní smrt 30.000,-Kč, klesající smrt 170.000,-Kč = 1.460,-Kč/rok
př.2
muž 30, do 65 let, kuřák, konstantní smrt 30.000,-Kč, klesající smrt 1.470.000,-Kč = 2.383,-Kč/rok

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.