Rizikové životní pojištění ActiveLife

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelAXA životní pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttp://www.axa.cz/zivotni-pojisteni/rizikove-zivotni-pojisteni-activelife/
Okruh uživatelů

Rodiny i jednotlivci

Distribuční kanály

Interní obchodní služba společnosti AXA, Externí partneři společnosti AXA

Základní charakteristika

Rizikové životní pojištění ActiveLife přináší jednoduché a výhodné řešení pro klienty, kteří hledají kvalitní pojistnou ochranu pro případ úrazů a nemocí bez spoření a investování. Jednoduše chtějí mít jistotu, že když se jim něco stane, pojišťovna jim vyplatí peníze. Produkt byl vyvinut tak, aby splňoval ty nejnáročnější požadavky klientů v oblasti pojistné ochrany a zároveň nabídl klientovi jedinečné benefity a dodatkové služby navíc.

Výhody/bonusy

Široká nabídka kvalitního pojištění pro případ úrazů nebo nemocí
Jednoduché sjednání pojištění až pro 8 osob na jedné smlouvě
Jedinečný systém slev
Praktické asistenční služby, navíc za symbolickou cenu
Snížené sazby rizikového pojistného pro úrazová rizika rozdělené do 3 cenových skupin - Junior, Basic a Senior
Pojištění pro každého bez ohledu na jeho finanční situaci – bez limitů pro minimální výši celkového pojistného
Možnost flexibilních změn i mimo výročí – podle frekvence placení pojistného
Pojistná ochrana až do 75 let

Konkurenční výhody

- Transparentní, čistě rizikové pojištění, bez zbytečných poplatků, pojistné na smlouvu je dáno součtem pojistného za jednotlivá pojištěná rizika, žádná část pojistného není směřována do investiční složky
- Na smlouvě je možné pojistit až 8 osob bez podmínky jejich příbuzenského vztahu, není dána podmínka maximálního počtu pojištěných dětí, tj. lze využít i jako čistě dětské rizikové pojištění. Každý pojištěný, včetně dětí může mít nastaven individuální rozsah pojištění včetně individuálních pojistných dob.
- V případě úmrtí prvního pojištěného smlouva nekončí, na jeho místo nastupuje další pojištěný a smlouva nadále trvá.
- Jedno z nejkvalitnějších pojištění invalidity na českém trhu bez speciálních výluk pro toto riziko, tj. zejména bez výluk na psychická onemocnění a nemoci svalové a kosterní soustavy, v případě přiznání invalidity je vyplacena jednorázově celá pojistná částka. Čekací doba pro případy invalidity následkem nemoci se neodvíjí od data stanovení diagnózy, v jejímž důsledku invalidita vznikla, ale od data uznání invalidity, činí 18 měsíců. Pojistit je možné všechny tři stupně invalidity, klient si může zvolit různé pojistné částky pro jednotlivé stupně pouze s tou podmínkou, že pojistná částka pro nižší stupeň invalidity nesmí přesáhnout pojistnou částku pro vyšší stupeň. Současně je možné libovolně kombinovat pojištění s konstantní a s klesající pojistnou částkou.
- V pojištění závažných onemocnění nabízíme i variantu zahrnující pojištění pro případ méně závažných diagnóz, například srdeční infarkt jakékoliv závažnosti a rakoviny in situ, s částečným plněním.
- Jedinečný systém slev
o U velkých rizik smrt a invalidita je zohledněn životní styl klienta ve formě slevy BMI
o Progresivní sleva za výšku pojistného, která reaguje na aktuální výši pojistného i při změnách, tj. při navýšení pojistného v budoucnu může klient dosáhnout vyššího stupně slevy
o Navýšení pojistného krytí zdarma – ke smlouvám, na nichž jsou pojištěna alespoň tři rizika, získá první pojištěný navíc pojištění smrti následkem autonehody zdarma
o Sleva pro věrné klienty AXA – pojistník, který má v rámci společností skupiny AXA více produktů, získá slevu na celkové pojistné; slevu je možné získat nejen za produkty životní pojišťovny, ale i neživotní pojišťovny, investiční společnosti nebo penzijní společnosti
- Praktické asistenční služby navíc za symbolickou cenu zahrnují zdravotní i domácí asistenci. V rámci zdravotní asistence poskytujeme např. transport z lékařského zařízení po hospitalizaci pojištěného, transport na lékařskou kontrolu i dovoz léků. Domácí asistence obsahuje např. péči o domácnost v průběhu rekonvalescence včetně žádané služby zabezpečení nákupu, péči o děti i péči o domácí zvířata.
- Klientům umožňujeme smlouvy v průběhu jejich trvání aktualizovat. Mimo standardní změny je možné pojistné krytí doplňovat také o připojištění, která jsou uvedena do prodeje později, než je počátek smlouvy. Produkt je konstruován natolik flexibilně, že umožňuje na smlouvu přidat i starší připojištění, která v době sjednání smlouvy již nebyla zahrnuta na tiskopisu návrhu, ale je možné je sjednat, např. starší balíčky připojištění pro případ invalidity, pokud si je klient přeje.
- Sleva za výšku pojistného je s ohledem na rostoucí průměrné pojistné rozšířena o 3. pásmo. Nabízíme tedy v podstatě slevový systém za výši pojistného, tj. 8 % nebo 20 % a pro smlouvy s pojistným nad 18.000 Kč ročně další slevu ve výši 5 % na všechna připojištění, pouze s výjimkou připojištění denního odškodného úrazu.
- Původní připojištění invalidity s přednastaveným procentem plnění v případě jednotlivých stupňů invalidity byla nahrazena tak, aby si klient mohl zvolit pojistnou částku pro jednotlivé stupně invalidity bez omezení.
- Produkt nabízí i kombinované riziko připojištění pro případ smrti nebo invalidity ve variantách pro invaliditu 1., 2. nebo 3. stupně a pro invaliditu 2. nebo 3. stupně, kde pojistnou událostí je to z rizik, které nastane první. Jedná se o připojištění s klesající pojistnou částkou určené zejména pro zajištění úvěrů.

Novinky

- Nová připojištění pracovní neschopnosti
Naší dlouhodobou strategií je zaměření na pojištění pro případ vážných a dlouhodobých zdravotních komplikací způsobených jak nemocí, tak i úrazem. Nabízíme jedno z nejkomplexnějších pojištění invalidity na českém trhu. Protože jsme si však vědomi, že dlouhodobé léčení přináší finanční komplikace i v období před případným uznáním invalidity, přinášíme našim klientům nová připojištění pracovní neschopnosti, která nabízejí výplatu plnění po dobu delší než 12 měsíců a současně respektují využití vlastních prostředků v prvních měsících léčení. Dvě nová připojištění pracovní neschopnosti s plněním od 60. a 90. dne doby léčení s dobou výplaty plnění až 18 měsíců pracovní neschopnosti jsou vhodným doplňkem pojištění pro případ invalidity. Jejich velkou výhodou je, že na rozdíl od pojištění závažných onemocnění nejsou specifikovány diagnózy, při nichž dochází k výplatě plnění, jedná se tedy o univerzální pojištění za dostupnou cenu, navíc je možné je kombinovat i se stávajícími připojištěními pracovní neschopnosti.
- Nová připojištění trvalých následků úrazu
Připojištění trvalých následků úrazu je další nadstavbou pojištění invalidity, které je vhodné pro klienty kladoucí větší důraz na riziko vzniku vážného úrazu, který zanechá dlouhodobé zdravotní omezení, ať již je příčinou vzniku invalidity nebo nikoliv. Nové tarify se zaměřují zejména na procentuální plnění v případě, kdy v důsledku úrazu nedojde ke vzniku invalidity, ale klient bude potřebovat jednorázovou finanční pomoc pro kompenzaci tělesného handicapu. Na rozdíl od minulosti tedy nenavyšujeme progresi pouze pro nejzávažnější úrazy, ale vylepšujeme ji již od 5 % trvalého tělesného poškození (rozšířená varianta). Současně přicházíme i s levnější variantou, kdy vylepšujeme progresi pro úrazy od 11 % trvalého tělesného poškození, v níž jsou úrazy do 10 % tělesného poškození kryty poloviční hodnotou než doposud (základní varianta). Takto nastavená progrese je jednou z nejzajímavějších na českém trhu v případě tělesného postižení do 50 %.
- Zmocněná osoba
Jako velmi prospěšný lze dozajista označit i nově zavedený institut „Osoby zmocněné k zastupování pojištěného při hlášení a likvidaci pojistné události“. Princip tohoto institutu znamená, že pojištěný zmocňuje při sjednání pojištění nebo v jeho průběhu třetí osobu k zastupování při veškerých právních jednáních a jiných úkonech spojených s likvidací pojistné události (pojištěného). Tuto osobu současně zmocňuje k nahlížení do zdravotnické dokumentace, k požadování lékařských zpráv od ošetřujících lékařů a jejich předávání pojistiteli. Bez tzv. oprávnění zmocněné osoby totiž nemusí být pojistitel vždy schopen provést či dokončit likvidaci pojistné události.

Pojistná rizika

Pojištění pro případ smrti

ano

Pojištění pro případ dožití

ne

Pojištění pro případ plné invalidity

ano

Zproštění placení v případě plné invalidity

ne

Pojištění pro případ závažných onemocnění

ano

Pojištění pro případ smrti úrazem

ano

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ano

Možnost progresivního plnění trvalých následků úrazu

ano

Pojištění pro případ úrazu - denní odškodnění

ano

Pojištění pro případ úrazu - v %

ano

Pojištění denní dávky pro případ prac. neschopnosti

ano

Pojištění denní dávky pro případ hospitalizace

ano

Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

ne

Pojištění pro případ dlouhodobé péče

ne

Další možné připojištění

Připojištění denní dávky při pobytu v nemocnici s progresivním plněním,
Připojištění pro případ chirurgického zákroku,
Připojištění pro případ invalidity (1., 2. a 3. stupně),
Připojištění pro případ smrti nebo invalidity (1., 2., 3. stupně) s klesající pojistnou částkou,
Připojištění pro případ smrti následkem úrazu autonehodou,
Připojištění pro případ trvalého tělesného poškození následkem úrazu autonehodou,
Připojištění denní dávky při pobytu v nemocnici následkem úrazu autonehodou

Parametry

Garantované zhodnocení (technická úroková míra)

ne

Zhodnocení kapitálové

ne

Zhodnocení investiční

ne

Možnost vkládání mimořádného pojistného

ne

Možnost umístění mimořádného pojistného do jiných fondů než běžné pojistné

ne

Možnost mimořádných výběrů

ne

Možnost přerušení placení

ne

Možnost uplatnění daňových odpočtů

ne

Možnost vinkulace pojistného plnění

ano

Možnost indexace (průběžné navyšování pojistné částky a pojistného)

ne

Osoby

Maximální počet pojištěných osob 8,00
Maximální počet pojištěných osob - Poznámka

Poměr počtu dětí a dospělých není omezen, tj. pojištěné osoby lze různě kombinovat nebo může být pojištěno 8 dětí, případně 8 dospělých
Pojistník může v průběhu pojistné doby požádat o změnu počtu pojištěných osob i rozsahu jejich pojistné ochrany

Minimální pojistná částka (Kč) 50.000,00
Minimální pojistná částka - Poznámka

platí pouze pro prvního pojištěného na hlavní tarif, tj. pojištění pro případ smrti

Maximální pojistná částka - Poznámka

neomezená

Maximální vstupní věk pojištěného (roky) 65,00
Maximální doba trvání (roky) 75,00
Maximální doba trvání - Poznámka

do 75 let

Ostatní

Maximální výše přirážky na pojistném za frekvenci placení (%) 5,00
Další slevy

Sleva za výši pojistného za všechna sjednaná pojištění vyjma asistenčních služeb:
 8 % z ročního pojistného při pojistném nad 500 Kč měsíčně / 6 000 Kč ročně
 20 % z ročního pojistného při pojistném nad 1 000 Kč měsíčně / 12 000 Kč ročně
Dodatečná sleva 5 % z ročního pojistného za všechna sjednaná připojištění vyjma asistenčních služeb a připojištění denního odškodného úrazu při pojistném nad 1 500 Kč měsíčně / 18 000 Kč ročně
Sleva za více AXA produktů (smluv):
 5 % z ročního pojistného za jinou placenou smlouvu AXA:
· životního nebo úrazového pojištění
· podílových fondů
· neživotního pojištění
· penzijního připojištění

Další možné výhody

Navýšení pojistného krytí zdarma – ke smlouvám, na nichž jsou pojištěna alespoň tři rizika, získá první pojištěný navíc pojištění smrti následkem autonehody zdarma
Praktické asistenční služby pro všechny pojištěné za symbolickou cenu 50 Kč ročně za celou smlouvu bez ohledu na počet pojištěných. Služba zahrnuje zdravotní i domácí asistenci a je možné ji čerpat opakovaně.

Poznámky

AXA životní pojišťovna má na pojišťovacím trhu stabilní pozici. Objem aktiv pod správou životní pojišťovny ke konci roku 2016 činil 15,7 miliard korun. Počet smluv AXA životní pojišťovny ve stejném období dosáhl více než 290 tisíc zejména zásluhou rizikového životního pojištění. Pojistné z rizikového životního pojištění meziročně rostlo o 38%.

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ne

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Dobrý den, paní Herčíková, obě tyto Vaše podmínky pojištění ActiveLife splňuje.

Dobrý den,

jedná se mi o rizikové životní pojištění, které by zahrnovalo úmrtí z jakékoli příčiny a neschopnost pracovat (trvalou invaliditu) pro mého mnanžela, ročník 1953, zcela zdráv.

Děkuji Vám za odpověď, Herčíková Květuše.

Dobrý den, paní Herčíková, obě tyto podmínky pojištění ActiveLife splňuje.