Přejít na srovnání produktů »Diskuse »

Co byste měli vědět o ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

Životní pojištění kryje především rizika ohrožující zdraví a život. Je konstruováno tak, aby vyplacené plnění v případě úrazu nebo invalidity pojištěnému ulehčilo řešit následné složité životní situace, nebo v případě jeho smrti zabezpečilo rodinu či blízké. Životní pojistku by si proto měl zřídit především ten, kdo je v rodině výdělečně činný a je jejím živitelem. Pokud není pojištěn, může vystavit rodinu neřešitelným problémům. Životní pojištění není spořící produkt, jak si mnozí mylně myslí. Vždy je na prvním místě pojistná ochrana a možnost spoření je až druhořadá - i když dnes se většina pojistek sjednává se spořící nebo investiční složkou a v poslední době je největší zájem právě o investiční pojištění.
  
Základní druhy životního pojištění 
- Investiční životní pojištění 
- Kapitálové životní pojištění 
- Rizikové životní pojištění 
- Důchodové pojištění 
- Vkladové pojištění 
- Univerzální (flexibilní) pojištění 
- Pojištění ve prospěch dítěte

Základní pojistnou ochranu lze rozšířit formou připojištění (doplňkového pojištění) pro případ úrazu, vážných chorob, invalidity, zproštění od placení, nemoci (denní dávky při pracovní neschopnosti, pro případ pobytu v nemocnici nebo regulačního poplatku při pobytu v nemocnici). 

Výše pojistného závisí na věku pojištěného, výši pojistné částky, pojistné době, zdravotním stavu pojištěného a u úrazového pojištění také na druhu zaměstnání či provozovaného sportu.

Optimální pojistná částka pro případ smrti by měla být stanovena na trojnásobek ročního příjmu pojištěného a doba trvání pojištění by měla být minimálně 10 let. Při kratší době pojištění nelze totiž dosáhnout vyššího zhodnocení vložených finančních prostředků.
 
INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Jde o pojištění pro případ smrti s investováním části pojistného do podílových fondů, kde je investiční riziko na straně klienta. Během pojištění je možné vkládat i čerpat finanční prostředky. Zhodnocení je závislé na zvolené investiční strategii. Přináší zpravidla vyšší zhodnocení finančních prostředků, které ale nebývá garantováno. Není také garantována pojistná částka při dožití. Klient si ale může zvolit z nabídky několika investičních fondů a může také kdykoli změnit poměr finančních prostředků mezi pojistnou ochranou a zhodnocením finančních prostředků v závislosti na volbě výše pojistné částky a výše pojistného. Rovněž rozložení finančních prostředků mezi vybrané fondy je možné měnit. 
       
Za zaplacené pojistné jsou nakoupeny podílové jednotky, které pojišťovna vloží na účet klienta. Podílové jednotky určují hodnotu individuálního účtu klienta podle zvolené investiční strategie. Pojišťovna si strhává náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. 

V případě úmrtí klienta je dle individuálních podmínek pojišťoven vyplacena pojistná částka nebo aktuální hodnota individuálního účtu, popřípadě obojí. 

V případě dožití je vyplacena vždy aktuální hodnota individuálního účtu.
V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

Investiční životní pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

- chtějí zabezpečit své blízké v případě své smrti 
- chtějí dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky 
- chtějí mít garantovánu zvolenou částku vyplácenou v případě úmrtí 
- akceptují míru rizika podle zvolené investiční strategie 
- chtějí volně nakládat s naspořenými finančními prostředky 
- chtějí aktivně ovlivňovat spořící složku pojištění různou volbou investiční strategie

KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Kapitálové životního pojištění (KŽP) zahrnuje pojištění pro případ smrti nebo dožití. Pojistná částka může být pro obě rizika stejná, nebo si klient volí zvlášť pojistnou částku pro případ smrti a zvlášť pro případ dožití. Sjednaná pojistná částka pro případ smrti i dožití je garantovaná, garantované je i minimální zhodnocení. U tohoto druhu životního pojištění nelze libovolně měnit nastavení pojištění, ani aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty. 

Ze zaplaceného pojistného jsou odečteny náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. Zbývající část pojistného je použita na tvorbu rezervy pojištění. 

V případě úmrtí klienta je vyplacena sjednaná pojistná částka. 

V případě dožití je vyplacena sjednaná pojistná částka včetně podílů na výnosech. 

V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

Pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

- chtějí zabezpečit své blízké pro případ smrti 
- chtějí mít garantovánu částku pro případ dožití 
- chtějí dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky
 
RIZIKOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Rizikové životní pojištění neobsahuje spořící složku, zahrnuje pouze pojištění pro případ smrti. Zaplacené pojistné je zcela spotřebováno na krytí pojistné ochrany a poplatky.

V případě úmrtí klienta je vyplacena sjednaná pojistná částka. 

V případě ukončení pojistné smlouvy se nevyplácí žádné plnění (neobsahuje spořící složku). 

V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

Pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

- chtějí zabezpečit své blízké pro případ smrti 
- chtějí pojištění vinkulovat ve prospěch jiného subjektu (například pro banku, která poskytla hypotéku)

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

Zahrnuje pojištění pro případ dožití, kdy se sjednané garantované pojistné plnění vyplácí ve formě doživotního důchodu, důchodu vypláceného po stanovenou dobu nebo jako jednorázové plnění. Garantované je i minimální zhodnocení. U tohoto druhu pojištění nelze libovolně měnit nastavení pojištění, ani aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty pojištění. Ze zaplaceného pojistného jsou odečteny náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. Zbývající část je použita na tvorbu rezervy pojištění.

V případě úmrtí klienta je vyplaceno zaplacené pojistné. 

V případě dožití se začne vyplácet sjednaná výše důchodu včetně podílů na výnosech nebo jednorázového plnění.

V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

Pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

- chtějí dorovnat propad příjmů v důchodovém věku 
- chtějí dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky

VKLADOVÉ POJIŠTĚNÍ

Vkladové životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ dožití za návratný vklad. Má garantované minimální zhodnocení finančních prostředků, stejně jako i pojistnou částku pro případ dožití. Nastavení pojištění a rozsah pojistné ochrany se dá kdykoli měnit, stejně jako se mohou vkládat a čerpat finanční prostředky během trvání pojištění. Nelze ale aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty pojištění (pokud je sjednáno riziko dožití).

Pojistné za jednotlivá připojištění je hrazeno z výnosů návratného vkladu. 

V případě úmrtí klienta je vrácen návratný vklad včetně podílu na výnosech.

V případě dožití je vyplacena sjednaná pojistná částka včetně návratného vkladu a podílů na výnosech.  

V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

Pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

- chtějí mít garantovánu částku pro případ dožití 
- chtějí zhodnocovat finanční prostředky 
- chtějí mít garantované zhodnocení finančních prostředků 
- chtějí mít možnost nakládat s naspořenými finančními prostředky

UNIVERZÁLNÍ (FLEXIBILNÍ) ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 

Univerzální (flexibilní) životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti a tvorbu kapitálové hodnoty pojištění s minimálním garantovaným zhodnocením. 

V tomto pojištění je možno kdykoli změnit poměr finančních prostředků mezi pojistnou ochranou a zhodnocením finančních prostředků v závislosti na volbě výše pojistné částky a výše pojistného. Má garantovanou částku pro případ smrti, finanční prostředky se mohou vkládat a čerpat i během trvání pojištění, ale nelze zde aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty a není garantována výše vyplácené částky při dožití.

Ze zaplaceného pojistného jsou odečteny náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. Zbývající část je použita na tvorbu kapitálové hodnoty pojištění. 

V případě úmrtí klienta je vyplacena sjednaná pojistná částka nebo aktuální kapitálová hodnota pojištění, popřípadě obojí. 

V případě dožití je vyplacena aktuální kapitálová hodnota pojištění.
 
V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

Pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

- chtějí zabezpečit své blízké pro případ smrti 
- chtějí dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky 
- chtějí mít garantované zhodnocení finančních prostředků 
- chtějí volně nakládat s naspořenými finančními prostředky

SVATEBNÍ POJIŠTĚNÍ NEBO POJIŠTĚNÍ DĚTÍ

Svatební pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti a dožití. Sjednaná pojistná částka se vyplácí dítěti při dožití nebo u příležitosti uzavření sňatku, nebo také formou stipendia po stanovenou dobu. Zemře-li pojištěný (např. rodič) v době trvání pojištění, končí povinnost platit pojistné (zproštění od placení). U některých typů pojištění dětí zahájí pojišťovny při zproštění od placení výplatu pravidelného důchodu dítěti, která trvá až do sjednaného konce pojištění. Veškeré nároky vyplývající z pojistné smlouvy zůstávají nedotčeny.

Pojištění se sjednává do věku 19 až 25 let dítěte. Tento druh pojištění má garantované minimální zhodnocení finančních prostředků i garantovanou pojistnou částku pro případ dožití vyplácenou dítěti. Nelze u něj libovolně měnit nastavení pojištění, ani aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty pojištění.  

Ze zaplaceného pojistného jsou odečteny náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. Zbývající část je použita na tvorbu rezervy pojištění. 

V případě úmrtí pojištěného dochází ke zproštění od placení pojistného. 

V případě úmrtí dítěte se vyplácí odkupné nebo zaplacené pojistné. 

V případě dožití je vyplacena sjednaná pojistná částka včetně podílů na výnosech . 

V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

Pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

- chtějí zabezpečit své děti 
- chtějí svým dětem usnadnit start do samostatného života 
- chtějí dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Může zahrnovat pojištění pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu, tělesného poškození nebo doby nezbytného léčení úrazu v různých kombinacích.  Produkt neobsahuje spořící složku, pojistná částka je garantována a dá se měnit nastavení pojištění a rozsah pojistné ochrany.

Zaplacené pojistné je zcela spotřebováno na krytí pojistné ochrany a poplatky. 

V případě úmrtí klienta následkem úrazu je vyplacena sjednaná pojistná částka. 

V případě trvalých následků je vyplaceno odpovídající procento z pojistné částky. 

V případě ukončení pojištění se nevyplácí žádné plnění (neobsahuje spořící složku). 

V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

Pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

- chtějí zabezpečit sebe a své blízké pro případ úrazu a jeho následků 
- chtějí mít garantovánu částku vyplácenou v případě úmrtí následkem úrazu