« Zpět

Vývoj insolvencí v České republice za první pololetí 2017

| 13. července 2017 - 14:44 | Zprávy

Pokles insolvenčních návrhů se v prvním pololetí roku 2017 zpomalil. Vliv na to měl vývoj v měsíci červnu, kdy počet insolvenčních návrhů vzrostl jak u firem, tak u spotřebitelů.

V prvním pololetí roku 2017 bylo podáno celkem 14 846 insolvenčních návrhů, z toho 1 141 u firem a 13 705 u spotřebitelů. Celkový počet insolvenčních návrhů klesl proti pololetí 2016 o 4,92 %. V pololetí roku 2016 ve srovnání s pololetím 2015 byl pokles téměř dvojnásobný a činil 8,6 %.

Červnový nárůst počtu insolvenčních návrhů v situaci, kdy se ekonomice daří, rostou zakázky i platy zaměstnanců a je vysoká poptávka po řadě profesí, je pravděpodobně důsledkem novely Insolvenčního zákona, která vstoupila v platnost k 1. 7. 2017. V červnu firmy patrně ve snaze předejít komplikacím podali více insolvenčních návrhů a vyhnuli se tak povinnostem vyplývajícím z novely platné od 1. 7. 2017. U právnických osob se jedná především o novou povinnost, kdy musí svoji pohledávku dokládat uznáním dlužníka s ověřeným podpisem nebo vykonatelným rozhodnutím nebo notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti nebo potvrzením auditora a hradit zálohy. U fyzických osob může podání insolvenčního návrhu výrazně zkomplikovat podmínka, že insolvenční návrh na oddlužení může podat jen akreditovaná a odborně způsobilá osoba.

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR*

 

 

2015

 

2016

 

2017

 

Měsíc

Celkem

Firmy

Fyzické osoby vč.

Celkem

Firmy

Fyzické osoby vč.

Celkem

Firmy

Fyzické osoby vč.

nepodnikajících živnostníků

nepodnikajících živnostníků

nepodnikajících živnostníků

1

2353

264

2095

2119

219

1900

1989

160

1829

2

2831

261

2570

2707

225

2482

2214

179

2035

3

3282

332

2950

2680

226

2454

2685

175

2510

4

2918

280

 2644

2706

208

2498

2110

175

1935

5

2679

244

2435

2827

225

2602

2354

179

2175

6

3025

272

2753

2575

193

2382

3494

273

3221

7

2606

250

2356

2114

169

1945

 

 

 

8

2234

218

2016

2431

199

2232

 

 

 

9

2445

190

2255

2314

214

2100

 

 

 

10

 2741

250

 2491

2259

184

2075

 

 

 

11

 2599

 208

 2391

2463

198

2265

 

 

 

12

 2640

 235

 2405

2310

178

2132

 

 

 

celkem

32353

3004

29349

29505

2438

27067

14846

1141

13705

* insolvenční návrhy podané, mohou se na daný subjekt opakovat                                Zdroj Creditreform, insolvenční rejstřík

I nadále se v insolvenčním rejstříku ocitají firmy, u nichž se touto cestou věřitelé domáhají přednostního uhrazení svých pohledávek. Soud tyto insolvenční návrhy pak zastaví pro zpětvzetí, zamítne či vůbec neprojedná. V prvním pololetí 2017 tomu tak bylo například u společností PSJ, a.s., Pozemní stavitelství Zlín a.s., Beskydská stavební, a.s., PSG-International a.s. a KARLA spol. s r.o.

Z pohledu regionů se oblasti s nejvyšším počtem insolvencí příliš nemění. K 30. 6. 2017 byl nejvyšší počet insolvencí na 1 000 registrovaných firem stejně jako v předchozích třech letech v hlavním městě Praze. Již tradičně následuje Jihomoravský kraj a Moravskoslezský kraj. V pololetí 2017 se přidal i Jihočeský kraj a kraj Plzeňský. Ten patřil ještě v pololetí 2016 k oblastem s nejnižším výskytem firem v insolvenci. V této skupině v pololetí 2017 zůstávají Karlovarský a Královehradecký kraj. Nejlepší situace z hlediska hrozby insolvence byla v první polovině roku 2017 v kraji Vysočina.

Tabulka 2: Insolvence firem* podle regionů

 

 

pololetí 2016

pololetí 2017

Kraj

počet firem v INSOLV

počet registrovaných IČ v krajích

Insolvence na 1000 registrovaných firem

počet firem v INSOLV

počet registrovaných IČ v krajích

Insolvence na 1000 registrovaných firem

HM Praha

352

576264

0,61

331

593047

0,56

Jihomoravský

179

305328

0,59

173

310754

0,56

Jihočeský

71

162225

0,44

60

163767

0,37

Moravskoslezský

112

250526

0,45

90

252497

0,36

Plzeňský

44

163371

0,27

47

144764

0,32

Olomoucký

62

139294

0,45

45

141030

0,32

Pardubický

42

117877

0,36

35

119091

0,29

Ústecký

57

173846

0,33

50

174420

0,29

Liberecký

39

116098

0,34

29

116878

0,25

Zlínský

38

110838

0,34

34

141395

0,24

Středočeský

91

325928

0,28

71

331632

0,21

Karlovarský

22

75790

0,29

15

75687

0,20

Královehradecký

39

136615

0,29

26

137926

0,19

Vysočina

34

110838

0,31

15

112034

0,13

*/ jedná se o firmy, na které byl podán insolvenční návrh, očištěno o nepodnikající živnostníky

Zdroj Creditreform, insolvenční rejstřík

Většina insolvenčních návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku, případně je insolvenční návrh odmítnut z formálních důvodů, zastaven pro zpětvzetí či nedostatek podmínky anebo zamítnut z důvodu, že úpadek se neosvědčil.

Řešení úpadku je u právnických osob možné dvěma způsoby, buď konkurzem, nebo reorganizací.

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny.

Konkurzů bylo v prvním pololetí roku 2017 prohlášeno 933. Z toho počet konkurzů u živnostníků činil 521, tj. 55,8 %.

V pololetí 2017 klesl počet konkurzů proti stejnému období roku 2016 o 9,25 %. Pokles v období 1. – 6. 2016/2015 činil 10,69%. I v tomto sledovaném období se výrazněji snižuje počet právnických osob v konkurzu.

Tabulka č. 3: Konkurzy právnických osob a živnostníků

 

měsíc

2015

2016

2017

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

1

163

73

170

96

163

79

2

180

89

172

96

166

92

3

203

102

146

74

175

102

4

209

110

157

85

156 

92 

5

191

106

164

89

134 

72 

6

205

112

219

106

139 

84 

7

174

97

137

73

 

 

8

163

80

159

94

 

 

9

185

107

171

98

 

 

10

190

100

156

85

 

 

11

187

105

194

103

 

 

12

141

77

137

77

 

 

celkem

2191

1158

1982

1076

933

521

Zdroj: Creditreform

Tabulka č. 4: Firmy v konkurzu dle obratu (první pololetí 2017)

 

IČO

Název

Činnost

Počet zaměstnanců

Poslední obrat

565997

ČKD PRAHA DIZ, a.s.

Dodávky investičních celků

150

2 500 000 000

48202550

ELEKTRA PV, s.r.o.

Maloobchodní a internetový prodej elektrospotřebičů pro domácnost a elektroniky

87

1 078 968 000

49454501

SDS EXMOST spol. s r.o.

Stavební činnost

140

686 304 000

64360563

PEKOSA Chodov s.r.o.

Výroba a prodej pekařských a cukrářských výrobků a knedlíků.

533

435 732 000

26510022

PROKOP INVEST, a.s.

Výroba a prodej strojů a zařízení

157

400 000 000

26191148

A. Charouz Motors s.r.o.

Prodej motorových vozidel

0

400 000 000

28656067

BIOTECH CORP s.r.o.

Zprostredkování velkoobchodu

4

353 784 000

25252771

AUTOTRANS PETROL s.r.o.

Distribuce a prodej pohonných hmot

10

265 704 000

29283272

Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost

Poradenství v oblasti energetiky

25

250 000 000

26682559

Agrone Trading, s.r.o.

Prodej a nákup zemědělských komodit

24

209 494 000

Zdroj: Creditreform

Druhým, méně využívaným způsobem řešení úpadku je reorganizace. Jedná se o takový způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku.

Do konce roku 2013 byla předpokladem pro povolení reorganizace podmínka, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 000 000 Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace bylo, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců. Tyto přísné podmínky nesplňovala řada firem, které by jinak mohly reorganizaci k řešení úpadku využít. Proto novela Insolvenčního zákona platná od 1. 1. 2014 snížila kritéria pro povolení reorganizace, a to tak, že roční úhrn čistého obratu firmy byl snížen na 50 mil. Kč a počet zaměstnanců na 50 zaměstnanců. Nově také stačí splnění alespoň jednoho z kritérií.

Celkem bylo od počátku platnosti Insolvenčního zákona v lednu 2008 do června roku 2017 soudem povoleno 172 reorganizací.

V prvním pololetí roku 2017 bylo povoleno 12 reorganizací a to firmě LABIO a.s., OLEO CHEMICAL, a.s., MPOWER Engineering, a.s. , Jiří Havelka, HOPR TRADE CZ, s.r.o., International Wellness Center, s.r.o., Velvana, a. s., LUMEN a.s., INTER BUILDING, a.s., VÍTKOVICE REVMONT a.s., ESSA CZECH, spol. s r.o. a Masokombinát Tábor s.r.o..

Poslední dva roky se stabilizovala situace i v oblasti insolvenčních návrhů u fyzických osob – spotřebitelů. První pokles, který přišel v roce 2015, činil proti roku 2014 7,1 %. V roce 2016 byl pokles insolvenčních návrhů u spotřebitelů ještě vyšší a dosáhl ve srovnání s rokem 2015 8,43 %.

Stejný vývoj pokračuje i v roce 2017. Za první pololetí roku 2017 však klesl počet insolvenčních návrhů proti stejnému období roku 2016 jen o 4,28 %. Tuto hodnotu nepříznivě ovlivnil, stejně jako u právnických osob, vývoj v měsíci červnu, kdy se počet insolvenčních návrhů rapidně zvýšil a to jak ve srovnání s předchozími měsíci roku 2017, tak i ve srovnání s hodnotami roku 2016.

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka, nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30 % dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz.

V prvním pololetí roku 2017 bylo podáno celkem 13 478 insolvenčních návrhů s žádostí o oddlužení. Celkový počet žádostí o oddlužení za prvních šest měsíců roku 2017 opět výrazně ovlivnila červnová hodnota, která je bezkonkurečně nejvyšší jak v letošním roce, tak i ve srovnání s hodnotami roku 2016. Ze všech žádostí bylo oddlužení povoleno v 10 140 případech. Oddlužení formou zpeněžení majetku bylo schváleno ve 258 případech, u 10 725 případů bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře.

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.