« Zpět

Principy islámského bankovnictví

| 19. dubna 2013 - 13:04 | Zprávy | Účty

Principy islámu se výrazně odrážejí i v činnosti tak „světské“ jako je bankovnictví. „Islámské bankovnictví“ tedy funguje na základě zcela jiných pravidel než „naše tradiční bankovnictví“. Na úvod je nutné zdůraznit, že islám nemá žádné morální nebo jiné výhrady proti rozmnožování majetku, resp. proti zisku (vždyť i prorok Mohamed byl obchodník), tj. jakákoli forma legitimního příjmu je tedy přijatelná.

 

Hlavní zásady islámského bankovnictví jsou vysvětlovány islámským právem šarí´a. Šarí´a celou oblast vztahů mezi lidstvem a Bohem pojímá jako „smluvní vztah“. Je nutné zdůraznit, že se jedná o právo lidí určitého vyznání, nikoli o právo konkrétního státu. Islámského právníka a islámského teologa je možné chápat jako jednu osobu.
 
Během historie islámu vznikly čtyři právnické školy neboli mazhaby, což má za následek existenci odlišných interpretací islámského práva. Potřebný výklad v případě nové skutečnosti nebo sporu poskytují vedoucí představitelé náboženské obce (muftí), jejichž stanoviska se mohou různit podle toho, kterou ze škol islámu vyznávají.
Každá islámská banka má výbor, složený ze zástupců bankovních úředníků a duchovních, kteří posuzují, zda jednotlivé obchody odpovídají liteře šarí´a. Každý výbor si formuluje vlastní názor na přijatelnost konkrétního obchodu, což v praxi znamená, že konkrétní obchod může být jednou obchodní bankou schválen, ovšem druhou bankou posouzen jako neakceptovatelný.
 
Klientem obchodních bank, obchodujících na islámských principech, nemusí být jenom muslimové, ale např. také křesťané nebo hinduisté, pokud ovšem respektují muslimská pravidla.
 
Úrok (zvaný ribá), tedy odměna za poskytnutí úvěru, je ovšem podle islámských zvyklostí zakázán, protože je chápán jako garantovaný příjem. Všechny bankovní operace musí být proto „zahrnuty“ pod pojem „obchodní činnost“. Institut úroku je proto nahrazen jinými instituty, odpovídajícími islámskému právu.
 
Idžára je forma leasingu. Banka nakoupí a pak pronajme určité zboží svému klientovi. Doba pronájmu a poplatek za pronájem jsou dohodnuty dopředu. Zařízení zůstává majetkem banky (neboli pronajímatele), která usiluje o navrácení vloženého kapitálu a dosažení zisku z plateb za pronájem zařízení.
 
V zásadě existují dva typy idžáry, které lze přeložit jako operativní leasing (idžára) a finanční leasing (idžára wa iqtiná).
Mudáraba je vlastně dohoda o podílu na zisku. Vztahuje k investici, kterou provádí ve prospěch klienta nějaká zkušenější osoba. Bere na sebe podobu smlouvy mezi dvěma stranami, z nichž jedna zajišťuje prostředky a druhá zajišťuje odborné expertízy a souhlasí s rozdělení předpokládaných budoucích zisků a v případě ztráty si za svoje služby neúčtuje žádné poplatky. Expert, který řídí investici a v případě potřeby poskytuje také pracovní sílu, se nazývá mudarib.
 
Vytvořený zisk je rozdělen podle předem připraveného klíče. Případné ztráty jdou na vrub poskytovatele kapitálu, který ale nad ním nemá v podstatě žádnou kontrolu. Obchodní partneři se mohou domluvit pouze na poměru podílů ze zisku, ne na konkrétních částkách. Účastníkem tohoto obchodu může být rovněž nemuslim, ovšem jenom pod podmínkou, že nebude investovat do obchodů, které nejsou v souladu s islámským právem (např. do alkoholu nebo do vepřového masa, resp. do obchodů, které zahrnují úrok).
 
Platnost murdaraby je ohraničena vrácením poskytnutého kapitálu a výnosu z jeho využití investorovi. Může také skončit výpovědí murdariba během její platnosti, smrtí nebo ztrátou způsobilosti k právním úkonům jedné ze smluvních stran. Pokud se múdaraba z jakéhokoli důvodu stane neplatnou, má múdaríb nárok na odměnu za již vykonanou práci. Tento způsob financování se v současnosti používá především ke krátkodobému financování (např. k nákupu zboží).
 
Způsob financování Murábaha (Cost-plus financing) je možné definovat také jako „Nákup s odloženou splatností“ (ba´j mu´džal). Jedná se o třístrannou smlouvu, kde obchodní banka plní roli pořizovatele zboží a zákazník překlenuje momentální nedostatek peněz na nákup zboží (od třetí strany vztahu). Zboží zůstává majetkem obchodní banky, dokud není zákazníkem vyplaceno. To klientovi umožňuje nakupovat, aniž by musel platit úroky z úvěru. Banka si k ceně zboží připočte svoji ziskovou přirážku. 
 
Pod pojmem „Musharaka“ (Partnership Financing) se rozumí partnerství. Klient investuje svoje prostředky do nějakého podniku a proporcionálně (v závislosti na výši vloženého kapitálu) se podílí se na zisku nebo ztrátě z dané investice. Je velmi podobná společnosti s ručením omezeným.
 
Quard hasan (Free loan) je bezúročná půjčka zákazníkům, kteří se ocitli v nouzi. Tyto půjčky jsou poskytovány proti zástavě, někdy je klientovi také účtován administrativní poplatek.
 
Občas banka tuto půjčku poskytuje podnikatelskému subjektu, např. jako provozní kapitál. V tomto případě se může banka s klientem dohodnout na kapitalizaci klientova dluhu formou kapitálové účasti banky v daném projektu.
 
Islámské obchodní banky se nepodílejí na financování některých oborů, jako je např. výroba nebo prodej alkoholu, vepřového masa nebo tabáku.
 
Specifickým způsobem (prostřednictvím systému hawala) může být v rámci islámského bankovnictví prováděn i platební styk.
Princip hawaly spočívá v převodech finančních prostředků bez fyzického pohybu peněz a bez využití služeb obchodních bank. V podstatě se jedná o postoupení pohledávek, resp. závazků. Systém hawaly je tvořen „páteřní sítí“ hawalerů (tj. „zprostředkovatelů plateb“), mezi kterými probíhají časté a mnohonásobné bezhotovostní operace. Na vstupu i na výstupu z tohoto systému se provádí velké množství drobných hotovostních operací. Takovýchto „páteřních sítí“ působí několik vedle sebe.
 
Hawalové operace probíhají následujícím způsobem.
Pákistánský dělník, který pracuje v USA, chce poslat svůj výdělek domů rodině, která žije v Pákistánu. Proto se obrátí na specialisovanou agenturu a požádá ji o převod peněz a sdělí mu informace o adresátovi (příjemci peněz) a současně jí předá hotovost. Zároveň od hawalera obdrží jedinečné heslo operace, které sdělí příjemci peněz.Pracovník této agentury ihned kontaktuje svého partnera v Pákistánu a sdělí mu heslo operace jméno příjemce převáděné částky. Potom příjemce platba vyhledá „místního“ hawalera, sdělí mu heslo a obdrží peníze. Provedení operace obvykle stojí přibližně 1 % převáděné částky.
 
Velkou výhodou hawaly je skutečnost, že hawalery nezatěžuje následné vzájemné účetní vypořádání provedených transakcí. Saldo plateb mezi nimi bývá obvykle vyrovnáno jednorázovým fyzickým přesunem hodnot – může se jednat o komoditu, která v malém množství akumuluje velkou hodnotu (např. drahé kovy nebo diamanty) nebo je využíváno nedofakturování nebo přefakturování dodávek běžně obchodovaného zboží.
 
Využívání hawaly je výhodné také proto, že obvykle bývá výrazně rychlejší, spolehlivější, dostupnější a také  levnější než tradiční služby obchodních bank v oblasti mezinárodního platebního styku. Vedle toho je pro uživatele hawaly výhodná skutečnost, že hawaleři jsou svým klientům „blíže“ než pobočky obchodních bank, a to nejenom z hlediska vzdálenosti nejbližšího obchodního místa banky od klientů, ale také z hlediska jejich pracovní doby.
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.