« Zpět

Jaké zkoušky musí splnit zprostředkovatelé na finančním trhu?

| 18. června 2018 - 14:48 | Zprávy

Doba, kdy mohl pojištění a další finanční produkty nabízet prakticky každý, je již dávno pryč. V posledních několika letech výrazně přibylo regulace na finančním trhu, Česká národní banka dohlíží nejen na poskytovatele ale i na zprostředkovatele. Jednotlivé zákony ohledně certifikačních zkoušek rozebral člen Finanční akademie, Miroslav Škvára.

  1. Startujeme – doplňkové penzijní spoření

Seriál certifikačních zkoušek odstartoval Zákon č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření (DPS), který v jednotlivých paragrafech říká:

§ 74 odst. 7 – Investiční zprostředkovatel a osoby, jimiž vykonává činnost, které se přímo podílí na činnostech distribuce, jsou povinni prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí získání všeobecných a odborných znalostí a dovedností nezbytných pro výkon jejich činnosti, a to zejména znalosti v rozsahu odborného minima, znalosti penzijních produktů, schopnost řádně tyto produkty účastníkovi vysvětlit, provést analýzu penzijních produktů a nabídnout účastníkovi produkt, který nejlépe vyhovuje jeho potřebám.

§ 75 odst. 1 Investiční zprostředkovatel je povinen vykonávat činnosti s odbornou péčí.

 

Ustanovení § 74 až 83, § 84 odst. 1, 2 a 4, § 85 a 87, nabyla účinnosti dnem 1. listopadu 2012. Takže nově vzniklé akreditované osoby, mezi něž patřil i VECTOR certifikace s.r.o., začaly pořádat výše uvedené certifikační zkoušky. S odstupem pěti let musím konstatovat, že dlouho bude asi finanční trh vzpomínat na tuto zkoušku, která se mnohým sice jevila jako těžká, jako na zkoušku celkově lehkou. Proč byla relativně lehká? Najdu vám hned konkrétního viníka. U otázek na doplňkové penzijní spoření platilo a platí, že obsahuje zkouškové otázky vždy jen s jednou správnou odpovědí. Nově již v dalších zákonech nastupuje pravidlo, že zkouška obsahuje zkouškové otázky vždy jen s jednou správnou odpovědí ze 75 % a zbývajících 25 % je s jednou nebo více správnými odpověďmi. Ale nepředbíhejme. A současně se při certifikacích ustálila praxe, že zkouška se dělí na tzv. teoretickou část, kde najdete konkrétní otázky a dále na případové studie, vždy s pěti otázkami, které jsou spojeny s praxí, případně výpočty, nebo hledáním správného řešení.

A život finančních poradců a zprostředkovatelů běžel dále. Kdo chtěl nabízet penzijní produkty, vykonal úspěšně zkoušku a radoval se, že má na 5 let klid na uzavírání obchodů. V případě doplňkového penzijního spoření má každá akreditovaná osoba schváleny vlastní zkušební otázky, které předem schválila ČNB. V ostatních případech jsou zkušební otázky veřejné a předkládá je akreditovaných osobám přímo ČNB, včetně průběžných aktualizací.

 

  1. Další certifikace je tu – spotřebitelské úvěry

A již 1. prosince roku 2016 nabyla účinnosti další novela zákona. Tentokrát se jednalo o Zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. A nahlédněme společně i zde do jednotlivých paragrafů do zákona:

§75 samostatný zprostředkovatel je povinen provozovat svou činnost s odbornou péčí.

§ 23 odst. 2 samostatný zprostředkovatel je povinen zprostředkovávat spotřebitelský úvěr pouze tak, že on sám, je-li fyzickou osobou, jeho pracovník, jeho vázaný zástupce a jeho pracovník, trvale splňují podmínky odborné způsobilosti podle § 60 a důvěryhodnosti podle § 72, a je povinen zajistit, že tyto osoby si odborné znalosti a dovednosti udržují.

 

Tady poprvé nalézáme ustanovení, že zkouška obsahuje výše citovaný počet 25 % otázek s jednou nebo více správnými odpověďmi. Zde musím konstatovat, že ze zkušeností Vectoru (pořadatele odborných zkoušek) vyplývá, že zde se nejvíce chybuje a úsek zkoušek, kde máte 23 otázek za dva body, je kamenem úrazu a důvodem, proč má zkouška na doplňkové penzijní spoření lepší úspěšnost oproti spotřebitelským úvěrům. Zákon současně stanovil tzv. přechodné období na dobu 24 měsíců, která končí v listopadu 2018 a to je nyní, pokud odečtu dobu prázdnin přibližně 100 dnů.

 

  1. Pokračování třetí – investiční produkty

Další, již třetí zákon týkající se investičních produktů nabyl účinnosti dne 3. ledna 2018. Jedná se tentokrát o Zákon o investičních produktech č. 256/2004 Sb.

A pokud listujeme zákonem, zjistíme že:

§ 12a odst. 1 písm. m) (ve spojení s § 32 odst. 2) součástí řídícího systému, který je investiční zprostředkovatel povinen zavést, je i „zajišťování toho, aby osoby pomocí kterých vykonává činnost mj. měly nezbytné znalosti, dovednosti a zkušenosti – vyplývá z řídícího systému

§ 14a odst. 2 (ve spojení s § 32 odst. 5) povinnost zajistit, aby jeho pracovníci, vázání zástupci a pracovníci vázaných zástupců, kteří jednají se zákazníky, mj. trvale splňovali podmínky odborné způsobilosti podle § 14b zákona

§ 32 odst. 6 Investiční zprostředkovatel poskytuje investiční služby s odbornou péčí. Poskytování investičních služeb investičním zprostředkovatelem s odbornou péčí zejména znamená, že investiční zprostředkovatel jedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků.

§32k písm. a) zastoupený je povinen zajistit, že vázaný zástupce splňuje podmínky stanovené pro výkon činnosti, včetně požadavků na odbornost

 

A jsme nyní na počátku června 2018, kdy Česká národní banka (2.6.2018) zveřejnila soubor zkušebních otázek. Již tradičně zde najdeme přechodné období a teoretickou a praktickou část. A zde zákon určuje, že zkouška obsahuje zkouškové otázky vždy jen s jednou správnou odpovědí ze 75 % a zbývajících 25 % je s jednou nebo více správnými odpověďmi. Prošel jsem 307 stran PDF, které dala ČNB k dispozici a musím konstatovat, že vykonat tuto zkoušku nebude opět jednoduché. Především pro nováčky, kteří budou vstupovat na trh. Výhodu budou mít ti zkušení, kteří již na trhu jsou a osvojili si základní principy kapitálového trhu a znalosti investičních nástrojů. Zákon rozlišuje dva druhy zkoušek. Je to Investiční zprostředkovatel (zkouška v trvání 135 min) dle § 29 odst. 3 ZPKT: Investiční zprostředkovatel smí poskytovat jen hlavní investiční služby. Druhým typem zkoušky je tzv. souhrnná zkouška pro všechny investiční nástroje (zkouška v trvání 180 min), zkouška zaměřená na poskytování investičních služeb týkající se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 ZPKT. Druhá náročnější zkouška obsahuje 92 otázek znalostních a dále 15 otázek k případovým studiím.

 

  1. Pokračování čtvrté, jdeme do finále – distribuce pojištění a zajištění

Když už jsem se rozepsal o certifikacích, tak nemohu opomenout poslední ze čtveřice zákonů, které zásadně ovlivňují oblast finančního poradenství a zprostředkování.

Jedná se konkrétně o připravovaný Zákon o distribucí pojištění a zajištění. Dne 23. května 2018 byl poslaneckou sněmovnou ve třetím, závěrečném čtení definitivně schválen návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění, transponující směrnici IDD.

Nyní ho musí ještě schválit Senát a podepsat prezident. Klientům pojišťoven by se mělo dostat větší ochrany při prodeji pojištění a měli by se také dočkat větší srozumitelnosti a srovnatelnosti informací o finančních produktech pojišťoven. Zákon také zvyšuje požadavky na profesionalitu zprostředkovatelů pojištění a zahrnuje novinku v oblasti vzdělávání. Konkrétně se jedná o § 59 – „Následné vzdělávání“.

 

  1. Zamyšlení na závěr

Pokud si tento článek přečte klient, tak bude asi jásat, protože si uvědomí, že nyní na trhu budou působit pouze ti, co se financím věnují trvale a odpovědně, a nebude se jednat v jejich případě o nahodilou činnost. Na druhou stranu, pokud si tento text bude číst někdo, kdo na trhu již pracuje, uvědomí si, že studium a příprava na zkoušku si žádá čas a čas jsou peníze. Určitě se mnoho poradců a zprostředkovatelů zamyslí, zda je třeba mít v budoucnu všechny 4 certifikace, nebo je lepší se věnovat jednomu segmentu a stát se specialistou a fungovat ve skupině odborníků.

 

Pokud by chtěl někdo nahlédnout, co musí zvládnout osoby, které se budou hlásit na certifikace na investiční produkty, může se podívat na seznam zkušebních otázek na webu VECTOR Certifikace, akreditovanou osobou k pořádání odborných zkoušek.

Otázky podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu:

 

Přeji všem poradcům a zprostředkovatelům mnoho trpělivosti při přípravě a úspěchů u všech typů zkoušek.

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.