Cena veřejnosti - finále - Pravidla

Průběh soutěže:

Hlasování v Ceně veřejnosti probíhá od 16. listopadu 2016 do 30. dubna 2017. Jeho první část, nominační kolo, se koná od 16. listopadu 2016 do 1. března 2017. 20 produktů, které získají nejvíce hlasů, postoupí do finálového kola, které proběhne od 4. března do 30. dubna 2017.

Hlasování v Ceně podnikatelů probíhá od 16. listopadu 2016 do 30. dubna 2017. Toto hlasování je jednokolové a celou dobu je možné hlasovat pro jakýkoliv produkt.
V Ceně veřejnosti se při vyhodnocení konečného pořadí produktů uplatňuje princip nejvyššího počtu odevzdaných hlasů ve finálovém kole. Zveřejňuje se pořadí na prvních třech místech. Ve finálovém kole se hlasy odevzdané v kole nominačním nesčítají. 

V Ceně podnikatelů se při vyhodnocení konečného pořadí produktů uplatňuje princip nejvyššího počtu odevzdaných hlasů. Zveřejňuje se pořadí na prvních třech místech.

Hlasující:
Každý hlasující může odevzdat svůj hlas v nominačním i finálovém kole hlasování v Ceně veřejnosti a v jediném kole Ceny podnikatelů. Celkově tedy může odevzdat 3 hlasy.
Soutěž o věcné ceny je součástí Ceny veřejnosti i Ceny podnikatelů. V průběhu hlasování může hlasující zodpovědět tipovací otázku. Ten, který odpoví přesně nebo se přesné odpovědi přiblíží nejvíc, vyhrává. Pokud dojde ke shodě a více lidí odevzdá stejný tip, který se počítá jako vítězný, rozhodne o vítězi čas doručení odpovědi a vyhrává ten, který odpověděl nejdříve.
Prosíme, abyste používali pouze takové emailové adresy, které pravidelně navštěvujete. Vítěze kontaktujeme na zadanou emailovou adresu, a pokud neodpoví do 72 hodin, je ze soutěže vyřazen a ceny předáme dalšímu hlasujícímu v pořadí (který odpovídá výše popsaným podmínkám výhry).

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení (dále též jen "Souhlas"):
Účastník hlasování v Ceně veřejnosti a Ceně podnikatelů v soutěži Zlatá koruna tímto uděluje v souvislosti s vyplněním hlasovacího formuláře na www.zlatakoruna.info v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "ZOÚ"), a č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, společnosti pdMEDIA, s.r.o., IČ: 49713345, se sídlem K Rybníčkům 829/26, Praha 10, 10000, Česká republika (dále jen "pdMEDIA"), jako správci, za níže uvedených podmínek, tento Souhlas se zpracováním svých osobních údajů:

Tímto dobrovolně poskytuji společnosti pdMEDIA své níže uvedené osobní údaje a uděluji společnosti pdMEDIA svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle ZOÚ. Výslovně souhlasím s tím, že společnost pdMEDIA je oprávněna:

1) Zpracovávat ve smyslu ZOÚ mé následující osobní údaje v rozsahu
- jméno a příjmení
- kontaktní osobní údaje (e-mailová adresa, příp. číslo telefonu)

Společnost pdMEDIA je oprávněna osobní údaje zpracovávat ve smyslu ZOÚ, tj. provádět jakékoli operace nebo soustavu operací, které společnost pdMEDIA nebo na základě smlouvy o zpracování osobních údajů zpracovatel bude provádět s mými osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, tj., zejména shromažďovat, ukládat na nosiče informací, zpřístupňovat, upravovat nebo pozměňovat, vyhledávat, používat, předávat, zveřejňovat, uchovávat, vyměňovat, třídit nebo kombinovat, blokovat a likvidovat.

2) V souladu s níže uvedenými účely zpracování osobních údajů a na základě smlouvy o zpracování osobních údajů pověřit zpracováním mých osobních údajů, a to mimo území České republiky, pokud právní úprava ochrany osobních údajů v místě zpracování odpovídá požadavkům stanoveným českým právním řádem, třetí osobu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený společnosti pdMEDIA v tomto dokumentu poskytuji zejména pro následující účely:

Účel č. 1 - kontaktování mé osoby za účelem oslovení pro hlasování v Ceně veřejnosti a Ceně podnikatelů soutěže Zlatá koruna.
Účel č. 2 - kontaktování mé osoby za účelem upozornění na novou funkcionalitu stránek www.zlatakoruna.info.

Beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány osobami zvláště k tomu pověřenými manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky. Jsem si vědom skutečnosti, že nejsem povinen poskytnout společnosti pdMEDIA jakékoliv své osobní údaje, jsem oprávněn odmítnout poskytnutí těchto údajů a že tento Souhlas uděluji zcela dobrovolně.
Jsem si vědom skutečnosti, že mám právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 12 ZOÚ a právo na opravu svých osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 ZOÚ. Pokud zjistím nebo se domnívám, že společnost pdMEDIA nebo na základě smlouvy o zpracování zpracovatel pověřený zpracováním mých osobních údajů provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžu zejména:

a) Požádat společnost pdMEDIA nebo zpracovatele o vysvětlení.
b) Požadovat, aby společnost pdMEDIA nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato má žádost shledána oprávněnou, společnost pdMEDIA nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Společnost pdMEDIA je povinna bez zbytečného odkladu informovat příjemce osobních údajů o mé žádosti a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Nevyhoví-li společnost pdMEDIA nebo zpracovatel mé žádosti, mám právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tento postup nevylučuje, abych se obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Pokud mi vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle § 13 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u společnosti pdMEDIA nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

V souvislosti s výše uvedeným souhlasem se zpracováním mých osobních údajů dávám souhlas s tím, aby mi pdMEDIA a jiné osoby, kterým budou mé osobní údaje pdMEDIA v souladu s výše daným souhlasem předány, zasílaly obchodní sdělení.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji společnosti pdMEDIA ke shora uvedenému Účelu č. 1 a Účelu č. 2 zpracování osobních údajů na dobu (období), po kterou bude tento účel trvat, nejdéle však na dobu 10 let ode dne poskytnutí tohoto Souhlasu.

Organizátorem soutěže je:

pdMEDIA, s.r.o., IČ: 49713345, se sídlem K Rybníčkům 829/26, Praha 10, 10000, Česká republika