Zlatá koruna 2024

Finanční akademie je od počátku nedílnou součástí soutěže Zlatá koruna. Každoročně hodnotí přihlášené produkty ve všech kategoriích s výjimkou Ceny veřejnosti a Ceny podnikatelů, které jsou pořádány formou veřejné ankety a dále Ceny za společenskou odpovědnost, kde o vítězi rozhoduje průzkum veřejného mínění. V minulosti byla akademie rozšířena o její další část, a to FinTech akademii, která hodnotí přímo kategorii FinTech.

Ve Finanční akademii jsou rovnoměrně zastoupeny různé skupiny hodnotitelů - zástupci akademické sféry, novináři, finanční poradci a konzultanti, zaměstnanci finančních institucí i státní správy aj. Za finanční společnost však může být jen jeden hodnotiltel na jednu katergorii. Právě vyvážení těchto skupin napomáhá k dosažení vysoké objektivity výsledků. Každá profese totiž na finanční produkty nahlíží z různého úhlu pohledu a tomu odpovídají i charakteristiky vítězných produktů. 

Finanční akademie a FinTech akademie mají více než 400 členů.
V čele Finanční akademie stojí Rada Finanční akademie.
Předseda: Doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., rektor VŠE v Praze
Členové Rady Finanční akademie:
Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c., emeritní rektor VŠE v Praze
Ing. Jaroslav Hanák, prezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
Mgr. Marta Gellová, Předsedkyně Rady Evropské asociace finančního plánování České republiky
Ing. Jiří Šindelář, Ph.D., předseda představenstva České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování
Ing. Tomáš Síkora, MBA, ředitel společnosti Creasoft