Zlatá koruna 2016

Finanční akademie je od počátku nedílnou součástí soutěže Zlatá koruna. Každoročně hodnotí přihlášené produkty ve všech kategoriích s výjimkou Ceny veřejnosti a Ceny podnikatelů, které jsou pořádány formou veřejné ankety a dále Ceny za společenskou odpovědnost, kde o vítězi rozhoduje průzkum veřejného mínění. 

Ve finanční akademii jsou rovnoměrně zastoupeny různé skupiny hodnotitelů - zástupci akademické sféry, novináři, finanční poradci a konzultanti, zaměstnanci finančních institucí i státní správy aj. Za finanční společnost však může být jen jeden hodnotiltel na jednu katergorii. Právě vyvážení těchto skupin napomáhá k dosažení vysoké objektivity výsledků. Každá profese totiž na finanční produkty nahlíží z různého úhlu pohledu a tomu odpovídají i charakteristiky vítězných produktů. 

V čele Finanční akademie stojí Rada a její předseda prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., IES FSV UK.
Předseda: prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., IES FSV UK
Členové:
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., děkan, VŠE v Praze
Ing. Jaroslav Hanák, prezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
Mgr. Marta Gellová, Předsedkyně Rady, Evropská asociace finančního plánování Česká republika
Michal Straka, Product & Business Development Director, Ipsos
Ing. Jiří Šindelář, Ph.D., předseda představenstva a výkonný ředitel, Unie společností finančního zprostředkování a poradenství