FLEXI životní pojištění

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelKooperativa pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.flexi.cz/cs/pojisteni/flexi-zivotni-pojisteni
Okruh uživatelů

Univerzální produkt pro dospělé ve věku 18 - 80 let a děti ve věku 0 - 25 let

Distribuční kanály

Česká spořitelna, pobočková síť/agentury Kooperativy, externí zprostředkovatelé

Počet uživatelů 650.000,00
Základní charakteristika

Investiční životní pojištění s širokým spektrem jednotlivých pojištění a schopností přizpůsobovat se měnícím se požadavkům klienta během jeho života. Pojištění je možné také sjednat jen v rizikové variantě.

Výhody/bonusy

- komplexní pojistné krytí s pestrou paletou různých pojištění a možností investic do fondů, které pojišťovna nabízí
- pružné přizpůsobování podmínek pojistné smlouvy měnícím se přímo potřebám klienta
- sjednání pojištění na zkrácenou dobu, čímž lze docílit vysokého pojistného krytí za atraktivní cenu
- vysoké standardně sjednatelné pojistné částky u vážných rizik až 25 mil. (invalidita, vážná onemocnění).
- široká nabídka velmi vážných nemocí a úrazů s možností výluk některých nemocí z pojištění
- celosvětová platnost všech pojištění
- uzavření jedné pojistné smlouvy pro jednoho nebo dva dospělé a až pět pojištěných dětí
- možnost dočasného přerušení placení pojistného bez zániku pojistné smlouvy
- lze sjednat výši pojistných částek jednotlivých pojištění ve volitelném rozsahu, a to bez vazeb mezi jednotlivými pojistnými částkami
- pojištění velmi vážných nemocí a úrazů obsahuje až 38 diagnóz pro dospělé, v případě pojistné události pojištění nekončí a nabízí další pokračování pojistného krytí v případě dalších nesovisejících pojistných událostí
- u pojištění invalidity lze zvolit jiné pojistné částky pro každý stupeň INV, 3. stupeň obsahuje pojištění dlouhodobé péče ve stupni závislosti II. a vyšším, všechny tři stupně zahrnují také pojištění duševních onemocnění
- pro dospělé lze sjednat pojištění kapitálové i invalidní doživotní renty
- program InSpiral (v nabídce od r. 2011) - umožňuje klientům se starší smlouvou přejít do nejnovější verze produktu a čerpat všechny jeho výhody
- bonus za bezeškodní průběh a bonus za věrnost
- sleva za komplexní rozsah pojištění a sleva za zdravý životní styl
- výhodné pojištění úvěru (20 % sleva na rizikové pojistné pojištění smrti a invalidity)
- předběžné krytí od následujícího dne po podpisu nabídky
- dokládání příjmu pojištěného u denního odškodného a pracovní neschopnosti vyžadujeme až od 700 Kč/den včetně (u částky do 1000 Kč/den stačí čestné prohlášení klienta, že dosahuje na požadovaný příjem)

Konkurenční výhody

- u pojištění vážných nemocí a úrazů nerozlišujeme, zda diagnóza vznikla na základě onemocnění či úrazu a plníme opakovaně za nesouvisející diagnózy (z tohoto pojištění poskytneme pojistné plnění až 6x), čekací doba jen 2 měsíce
- pojistíme i člověka, který v minulosti prodělal vážnou nemoc
- jako plníme všechny rekreační rizikové sporty, a to za sazby první rizikové skupiny
- plníme za pojistné události, které se staly kdekoliv na světě
- možnost pojištění ošetřování dospělého
- pojištění dětí bez jakéhokoliv zdravotního zkoumání až do 25 let a s možností prodloužit pojistné krytí až do 30 let věku
- děti nejsou zařazovány do rizikových skupin
- pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče s výplatou doživotní renty
- pojištění trvalých následků nemoci, pojištění se vztahuje na vybrané trvalé následky bez ohledu na to, jaká nemoc byla příčinou (nárok na plnění za první neplacenou asistovanou reprodukci IVF)
- pojištění pracovní neschopnosti až do 75 let i pro OSVČ
- plníme i za pracovní úrazy a nemoci z povolání
- široký rozsah krytí bez jakýchkoliv zdravotních dotazů
- FLEXI se dokáže přizpůsobit měnícím se životním potřebám (umožňujeme neomezený počet změn a klient si může měnit prakticky všechny parametry smlouvy)
- možnost výluk na postiženou část těla u dospělých
- po sedmi letech bez zdravotního záznamu pohlížíme na klienta jako na zdravého, a to i se zpětnou platností po vstupu do pojištění
- pojištění terminálního stadia onemocnění (vyplacení 60 % pojistné částky z doplňkového pojištění smrti)
- sleva na pojistném v případě sjednání klíčových životních pojištění
- hradíme doprovod zákonného zástupce při hospitalizaci dítěte
- u ošetřování neřešíme, kdo a kde se o pojištěného stará
- umožňujeme hlášení pojistné události plně on-line a také on-line sledování jejího stavu
- pracovní neschopnost plníme bez limitu délky, u OSVČ neplátců dobrovolného nemocenského pojištění 548 dnů, varianta pracovní neschopnosti od 29. dne s plněním zpětně od prvního dne
- hospitalizaci a pracovní neschopnost plnění i za organické psychické onemocnění + schizofrenii
- desetinásobná progrese PLUS u trvalých následků úrazu (dvojnásobek pojistné částky již od 20 % tělesného poškození)
- zdravotní a sociální infolinka MAJÁK - unikátní spojení zdravotních a sociálních konzultací na jediném čísle, pojištěnému i všem jeho blízkým poradí kdykoli s mnoha různými dotazy.

Novinky

Zdravotní a sociální infolinka MAJÁK - unikátní spojení zdravotních a sociálních konzultací na jediném čísle, pojištěnému i všem jeho blízkým poradí kdykoli s mnoha různými dotazy. Navíc je neocenitelnou pomocí také v případě vážných pojistných událostí, jako je invalidita, vážné onemocnění, trvalé následky úrazu nebo delší pracovní neschopnost. Odborné konzultace lékařů nebo sociálních pracovníků pomohou překonat těžkosti, které mohou takové události pojištěnému způsobit.

Pojistná rizika

Pojištění pro případ smrti

ano

Pojištění pro případ dožití

ano

Pojištění pro případ plné invalidity

ano

Zproštění placení v případě plné invalidity

ano

Pojištění pro případ závažných onemocnění

ano

Pojištění pro případ smrti úrazem

ano

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ano

Možnost progresivního plnění trvalých následků úrazu

ano

Pojištění pro případ úrazu - denní odškodnění

ano

Pojištění pro případ úrazu - v %

ne

Pojištění denní dávky pro případ prac. neschopnosti

ano

Pojištění denní dávky pro případ hospitalizace

ano

Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

ano

Pojištění pro případ dlouhodobé péče

ano

Parametry

Garantované zhodnocení (technická úroková míra)

ano

Zhodnocení kapitálové

ano

Zhodnocení investiční

ano

Možnost vkládání mimořádného pojistného

ano

Možnost umístění mimořádného pojistného do jiných fondů než běžné pojistné

ano

Možnost mimořádných výběrů

ano

Možnost přerušení placení

ano

Možnost uplatnění daňových odpočtů

ano

Možnost vinkulace pojistného plnění

ano

Možnost indexace (průběžné navyšování pojistné částky a pojistného)

ano

Osoby

Maximální počet pojištěných osob 2,00
Maximální počet pojištěných osob - Poznámka

2 dospělé, 5 dětí

Minimální pojistná částka (Kč) 0,00
Minimální pojistná částka - Poznámka

10 000.00

Maximální pojistná částka - Poznámka

maximum není omezeno

Minimální vstupní věk pojištěného (roky) 18,00
Minimální vstupní věk pojištěného - Poznámka

dítě 0 let

Maximální vstupní věk pojištěného (roky) 70,00
Maximální vstupní věk pojištěného - Poznámka

V případě sjednání omezeného rozsahu pojištění 95 let, dítě nedovršených 18 let

Maximální doba trvání (roky) 80,00
Maximální doba trvání - Poznámka

V případě sjednání omezeného rozsahu pojištění 100 let, dítě do 30 let

Ostatní

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ano

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ne

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost sledovat průběh vyřízení pojistné události on-line

ano

Poznámka

Konečná výše pojistného je velice individuální, protože závisí na mnoha faktorech – například na věku a zdravotním stavu pojištěného, na jeho povolání a zálibách (možné rizikové sporty), na délce pojištění a také výběru jednotlivých pojištění a nastavení výše pojistných částek.
U FLEXI může být na jedné smlouvě pojištěna i celá rodina (až dva dospělí a pět dětí), výše pojistného tedy závisí také na tom, kolik lidí je ve smlouvě pojištěných.
Následující příklad slouží pouze pro ilustraci varianty životního pojištění FLEXI s investiční složkou:

FLEXI
35 let – klient si přál největší zajištění po dobu, po kterou bude splácet úvěr, tj. do 50 let.
Konec pojištění 75 let
Individuální konce (Smrt, Invalidita, VVO) 50 let
Smrt z jakýchkoliv příčin 200 000 Kč
Pojištění vážných onemocnění a úrazů (kompletní varianta) 200 000 Kč
Pojištění invalidity:
3. Stupeň 500 000 Kč
2. Stupeň 350 000 Kč
1. Stupeň 200 000 Kč
Trvalé následky úrazu (od 0,5 %) 4. násobná regrese 650 000 Kč
Pojištění pobytu v nemocnici 300 Kč

Měsíční pojistné 464 Kč
Kapitálová hodnota při předpokládaném zhodnocení 2 % p. a. a našich bonusech za bezeškodní průběh a věrnost 136 280 Kč

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

V roce 2015 s nástupem do zaměstnání jsem uzavíral Flexi životní posjitku. Nedlouho po uzavření ( cca 1 rok ) se mi stal úraz na koleni s následním šitím a pracovní neschopností 3 týdny cca. Nahlášená událost byla několik měsíců po opětovném nástupu do práce odeslaná na případné proplacení. Došlo něco málo přes 3 tísíce. Teď o 5 let později mi praskl na témže koleni meniskus, což bylo třeba řešit oprací a necelé dva měsíce léčby. Pojišťovna teď už KOOPERATIVA se vyjádřila jen slovy placená denní neschopnost x počet dní v neschopnosti = částka .  

Do dnešního dne jsem měl pocit že Flexi pojištění je primárně ÚRAZOVÉ a tudíš jako mladý člověk, co dělá po stavbách, jsem bláhově myslel že v případě úrazu bude vyplacen i onen úraz a ne jen neschopnost. Nebo se pletu? 

Tak tohle musí být fake news ja prase.

Můj příklad: V roce 2014 nebo 15 jsem uzavíral přes Partners Flexi, kdysi u České Spořitelny, nyní Kooperativa. Po 5 letech odkupní hodnota 0. Loni v Prosinci sme s Partners udělali ukončení, výpověď 3 měsíce, tj. k 31. 3. 2020 A dnes mám na stole dopis, že chtějí Poplatek za předčasné ukončení pojistné smlouvy č. xyz“ ve výši 350 Kč. V době uzavírání smlouvy takové poplatky nebyly, poradce ani pojišťovna o nich neinformovala a navíc vyhrožují exekucí, pokud nezaplatím… Mimochodem různé správní poplatky životka se navyšovaly x –krát, ale pojišťovna takticky mlčela. Ono v případě nesouhlasu by musela umožnit odstoupení od smlouvy. Asi tak. Kooperativu nebrat.

Výše uváděné se jednoduše neshoduje s realitou.

Nějak jsem to nepochopila.

Dobrý den, mám dotaz. Platím si flexi pojištění, mimo jiné i velmi vážná onemocnění. V květnu mi náhodou objevili nezhoubný nádor na srdci, přičemž mě hned druhý den hospitalizovali, do týdne operovali, byla jsem pět měsíců doma. Dle lékařů musel myxom ven, hrozilo  vmetnutí a tudíž to bylo na životu nebezpečné. Pojišťovna mi zaplatila pobyt v nemocnici a neschopenku, dále již nic. Proč si mám tedy platit tyto velmi vážné nemoci, když se to pak nevztahuje na prodělanou operaci srdce???

Děkuji L.H.

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že nemáme podrobné informace k Vaší pojistné události, jedná se pouze o obecné informace k Vašemu dotazu. Pokud byste měla zájem o konkrétní informace, napište přímo na info@pojistovnacs.cz – a rovnou uveďte číslo vaší pojistné smlouvy.

 

Myxom, je vzácný nezhoubný nádor srdce. Pokud nedojde ke komplikacím, které jsou jmenované jako závažné diagnózy (např. transplantace, náhrada chlopní apod. ), tak se nejedná o závažnou diagnózu, kterou by krylo pojištění vážných nemocí (všechny konkrétní diagnózy jsou vyjmenované ve speciálních pojistných podmínkách). Z tohoto důvodu pojišťovna nevyplatí pojistné plnění.

 

 

Od povinné pojistky až k soudu.
Ve zkratce. Bral jsem si účelový úvěr na koupi bytu. Prý musel být úvěr ze zákona pojištěn. No tak jsem nechal úvěr pojistit. O vše se postarala spořitelna.
Nikdy jsem neměl problém s placením žádná proluka ideální klient si troufám říci.
Stěhovali jsem se a já změnil jak bych tak řekl domovskou pohodičku. Konkrétně z Prahy do Kladna. Všechno si pobočky mezi sebou vyřídili a já se prý o nic starat nemusím. Slovy dvakrát jsem se byl v Dejvicích ujistit jestli je vše ok? V Kladně taky vše ok!
Po roce a půl výzva k soudu na Míčánkách.
Proběhl soud vinnen!! Vše je moje chyba!!! Měl jsem si to zjistit!!!
Při změně pobočky a přeposílání veškerých dokumentů se neposlala ona pojistná smlouva a tudíž se neplatila. Já v domnění že se úvěr blíží ke konci jsem si naivně myslel,že klesají úroky tudíž je splátka nižší.
Žalovatelný Česká pojišťovna, tam jsem ovšem Nikdy nebyl tenkrát to za mne vyřizovala nějaká paní která mi tehdy říkala že pojistka je povinná.
Stačí. Pojišťovna mi pojistnou smlouvu vypověděla. Dál už jsem nic platit nemusel. Nebylo to povinné. Pojistnou smlouvu uzavřela mým jménem paní z české spořitelny. Ve finále jsem na tom ušetřil. Zbývající 3 roky jsem platil o "povinnou" pojistku méně.
Pojišťovna mě před podáním k soudu několikrát obesílala ,ale na starou adresu kde jsme již nebydlel .Jak už všichni víme nevyzvednute doporučené psaní je u nás Doručené :) to je píí....na.
No zas tak stručné to nebylo. Ale zážitek ošklivý. Chcete se chovat v souladu se zákonem a necháte si řadit profesionály a pak se s vámi jedná jak s vyvrheli společnosti. Předvolání , policie, soudy !!!!!! Nikomu cestnemu to nepřeju. A vim, že Pozor si někdy dar opravdu nejde.

Zdravím... to je dost na pytel tohle. Proto doporučuji mit kvalitniho a spolehliveho finančního poradce... pak všechno leží na jeho hrbu... Zenskym na pobockach verit nemuzete.. ty za vas nenesou zodpovednost. Financni poradce ano. 

Dobrý den,jsem po operaci karpálních tunelů,mám u flexi sjednané i připojištění pracovní neschopnosti,vztahuje se to i na tuto nemoc,můžu uplatnit plnění?Děkuji ilona

Dobrý den, Ilono,

pojištění pracovní neschopnosti se teoreticky vztahuje i na tuto nemoc. Případné plnění však vždy záleží na dodané zdravotní dokumentaci, proto Vám doporučuji obrátit se přímo na pojišťovnu: info@pojistovnacs.cz, tel: 958 888 111 - a připravte si číslo vaší pojistné smlouvy.

Dobrý den. Mám Willsonovou nemoc a 3 st. PID.Nedavno jsem se pojistila. Dá se použít pojištěni v mojim připadě anebo ne? Děkují

Dobrý den. Mám Willsonovou nemoc a 3 st. PID.Nedavno jsem se pojistila. Dá se použít pojištěni v mojim připadě anebo ne? Děkují

Dobrý den, pokud jste onemocněla Willsonovou nemocí už před pojištěním, pojištění se na pojistné události spojené s touto konkrétní nemocí podle všeobecných pojistných podmínek nevztahuje. Zpětně se pojistit nelze.

Ale ostatní pojistné události, které s touto nemocí nejsou nijak spojeny, určitě můžete hlásit. O pojistném plnění vždy rozhoduje likvidátor na základě vaší pojistné smlouvy a doložených lékařských zpráv. Všechny pojistné události jsou posuzovány individuálně, a proto není možné obecně dopředu říci, zda je pojišťovna proplatí. Doporučuji Vám proto se přímo obrátit na pojišťovnu telefonicky: 958 888 111 nebo e-mailem: info@pojistovnacs.cz. a nezapomeňte uvést číslo vaší pojistné smlouvy.

dobrý den,také máme Flexi pojištěni ....za jak dlouho po uraze / amputace článku palce// lze požadovat  plnění trvalých následku děkuji za odpověd

Dobrý den, Dášo,

v případě amputace (je to již trvalý stav), můžete požadovat pojistné plnění hned.

dobrý den, mám FLEXI pojištění od 4.9.2009 (č. smlouvy 7 000 860 221). V současné době mi připadáí velmi nevýhodné a vážně přemýšlím o odstoupení od smlouvy. Můžete mi poradit jednoduchou cestu k lepšímu produktu, kde bych "zúročil" dosud investované finance?

Mgr. Luděk Kohlmann

Dobrý den,

myslím že Vaše myšlenka o zúročení dosud investovaných financí není na místě, přeci si pojištění sjedávám pro případ když by se mi něco stalo, přišla by nějaká Vážná živ. situace abych byl zajištěn a patřičně zaopatřen....Již 9 let vyhodnocený produkt na ČR trhu na 1. místě mluví za vše...Já osobně pojištění neberu jako investice s možnou návratností to je nesmysl...A pokud Vám při jeho zakládání zprostředkovatel nastavil nereálná procenta na investování do fondů atd. tak je to darebák který to dělal jen pro svůj profit....

Uplne souhlasim. Pojisteni by melo byt nastaveno na to, aby vam vykrylo ztratu financnich prostredku, ne k tomu, aby vam vydelavalo penize. Na to jsou jine produkty. 

Uplne souhlasim. Pojisteni by melo byt nastaveno na to, aby vam vykrylo ztratu financnich prostredku, ne k tomu, aby vam vydelavalo penize. Na to jsou jine produkty. 

Dobry den jsem na neschopence kvuli ukopnutemu nehtu.Mám Flexi životní pojištění s Denním odškodnění při urazu -s progresí 300kč,na den.Při zakopnuti sem si poškodila naražením nehet u palce u nohy.Udělal jse mi pod ním otok a i mi to hnisalo tak sem brala atibiotika.Nehet se nadzvedaval a pak při dalšim nakopnutí mi odpadnul.Neschopenku budu mít asi na 21dní.Budu mít nárok na to denní odškodněni?Nějak sem se nenašla v tabulkách pojištovny.Bolesti sem si užila dost.Děkuju jana

Dobrý den, Jano,

 

obecně podle tabulek denní odškodné za úraz na palci u nohy pojistné plnění vyplácíme - rozhodující je však stanovisko likvidátora, který se bude řídit lékařskou zprávou a informacemi v ní uvedenými. Proto nyní bohužel nemohu podle Vašeho popisu říci, zda tomu tak bude. 

Doporučuji, abyste pojistnou událost nahlásila na náš systém: https://pojistna-udalost.flexi.cz/Udalost/ZahajitHlaseni, který je jednoduchý, pohodlný a přesně Vám řekne, co máte doložit a vyčkala na konec likvidace. Případně máte možnost vše v obecné rovině konzultovat na klientské lince 956 777 222 nebo na info@pojistovnacs.cz

Přeji hezký den,

Jana Náchodská

S Flexi budu co nejdříve končit.Pojišťovna,která si svévolně upravuje pojistné podmínky aniž by mi to dala vědět a pak mi po úrazu oznámí,abych pochopil že mi to neproplatí,je u mne největší dobytek.Hlavně,že klienti platí,a to nemalé peníze,ale pak když se něco přihodí,pěkně nás odrbou.Hyenismus,fuj.

Dobrý den Petře,

mrzí nás Vaše zkušenost i to, že chcete s FLEXI skončit. Neznám podrobnosti Vašeho případu, proto pokud budete chtít, abychom se na celou věc blíže podívali, pošlete mi do e-mailu (jnachodska@pojistovnacs.cz) na Vás kontakt a číslo smlouvy. Oddělení péče o klienty se s Vámi následně spojí a celou záležitost budou s Vámi řešit. Případně se také můžete na ně obrátit rovnou na kontaktech:

tel: klientskyservis@pojistovnacs.cz

tel: 466 051 610

Česká spořitelna mě nikdy nezklamala, uzavřením Flexi pojištěním České spořitelny je nejlepším produktem ze všech  nabízených finančních produktech na našem finančním trhu pro lidi, občany v produktivním ale i už neproduktivním důchodovém běku. Běžte se zeptat do Vaší pobočky České spořitelny na flexi pojištění, na způsob a vedení běžných účtů, velmi přehledné získávání informací přes internetové stránky České spořitelny (nejjistější, nejpřehlednější, komutitativní..vše zjednodušené. A jednání pracovníků České spřitelny je dechu beroucí, upřimné, žádná faleš, žádné lži o produktech atp.  Klient je pro "Českou spořitelnu" vždy na prvním místě. No schválně, porovnejte si zkušenosti z jednání jiných finančních domů, třeba u České pojišťovny při nárokování ze škodních událostí....to Vás "odrbají" jak jen to jde...ale proč se zlobit, rozčilovat....Česká spořitelna za své nabízené produkty je prostě nejlepší...

 

Dobrý den,mám FLEXI životní pojištění se spořením od 1.1.2006,můžu si vybrat nějaké peníze? Díky za odpověd Lisová

Milá paní Gábinko, než rušit toto bezva pojištěn, bysta pak měla brát  jako trest a životní omyl !!!....to si radějii můžete vzít půjčku - úvěr, a  s  tímto životním "Flexi pojištěním" můžete úvěr jistit až do výše Kč 600 tis.Kč...všechny další produkty ŽP,Penz.pojištění Vaše a na děti uzavřete v rámci Pojiš´tovny České spořitelny. Všechny úrazové pojistky u jiných finančních ústavi zrušte, a dostanete postupně odstupné či odkupné, a tak peníze dostanete jak se říká bokem!!!..Pokud máte někde úvěr, splátky...můžete si to nechat tzv. přefinancovat a sloučit s Flexi pojištěním u České spořitelny, které už máte od r. 2006. Využijte toho. Přeji úspěšné jednání, jaké se povedlo mně.  JK-Ž

 

Dobrý den, paní Lisová,

to záleží na parametrech vaší smlouvy. Obraťte se proto s dotazem na pojišťovnu: info@pojistovnacs.cz a nezapomeňte uvést číslo vaší smlouvy.

Totální zloději, druhý - podobný úraz je prý nestabilita a to je prý nemoc, takže 0Kč, Roztroušená skléróza není prý nemoc neboť slouva k 1.12.200O tuto nemoc neznala, co na tom, ež dnes to je v seznamu VVO. Ještě , že uznali plnou invaliditu.

Je snad pochopitelné že roztroušená skleroza nemá nic společného s úrazem a pokud jste v dřívějších podmínkách neměla žádné nemoci ( VVO ) tak nemůžete chtít žádné odškodnění...

Je snad pochopitelné že roztroušená skleroza nemá nic společného s úrazem a pokud jste v dřívějších podmínkách neměla žádné nemoci ( VVO ) tak nemůžete chtít žádné odškodnění...

máte na celou záležitost málo vědomostí, to co píšete jsou jen tlachy a kecičky. Záporným myšlením si jen ztrpčujete vlastní život. Já jsem důchodce, platil jsem si životní a úrazové pojistky, splácel úvěr...s uzavřením Flexi životního pojištění u Pojiš´tovny České spořitelny mě notně odlehčilo od trápení, jak co a kde platit.  Pojistky jinde jsem zrušil, dostal vyplacené peníze z produktů jiných pojiš´toven a bank a tak jsem se dostak skoro z bezvýchodné situace. Jsem diabetik, je mi 66 let, mizerný důchod. Uzavřel jsem si Flexi životní pojištění u Pojiš´tovny České spořitelny, pracovníci "za přepážkou" mi velmi dobře poradili. A za to mi přistálo na účet nemalé množství peněz.  Stačí si nechat poradit. Zajděte si co České spořitelny, kde funguje jejich "Pojišťovna"...uvidíte, uslyšíte, rozhodnete se Sama samotinká...JKž.66 let. diabetik 2.typu a zdravotními neduhy, ze Žatce.    ...a záporné myšlení dejte stranou..uvidíte...   

 

Vůbec nechápu jak je možné, že tento zázračný produkt dostal už 6x po sobě zlatou korunu, coby nejlepší životní pojištění v ČR. Dle oceňovacích tabulek ve většině případu zaostává za stříbrnou 7BN, opakované úrazy Flexi plní až po 7mi letech!!, kdežto u konkurence to nějak omezeno není. Pojišťovna ČS vám klidně může změnit pojistné podmínky v průběhu trvání smlouvy nebo před počátkem pojištění vám zanest X počet výluk v plnění aniž by vas o tom uvědomila. Jednání pracovníků ČS mě zaráží, kde si zahazuji s dokumenty a formuláři, kde pak z klienta dělaji "blbce", že jim nic neposlal. Pote, když jsem tam udělal "humbuk" jako poradce tak papíry se zazračným způsobem našly a vše bylo okamžitě proplněno. O negativních zkušenostech mých klientů bych mohl vyprávět. Po písemném odvolávání už jsme měli pocit že nam dopisy píšou autoboti. Flexi svým klientům výhradně nedoporučuji protože při prvním špatném plnění (což se stává často) by mi to omlátili o hlavu.

Dobrý den, pokudśím se odpovědět na Vaše dotazy, pro detailní informace prosím kontaktujte přímo klientskou linku Pojišťovny České spořitelny:

6x zlato - letos jsme Zlatou korunu v životním pojištění vyhráli dokonce již posedmé - na výhru jsme hrdí, ocenění uděluje odborná porota složená z více než 300 ekonomických odborníků a publicistů. Osobně jsem přesvědčená o tom, že jsme ocenění získali po právu.

Zaostáváme za stříbrnou pojišťovnou - nemohu souhlasit, při porovnání počtu dnů plnění a ceny za rizika vychází FLEXI často lépe.

Věříme, že naše 7letá lhůta od doléčení nemoci nebo úrazu pomůže zejména v případech, kdy klient nějakou příhodu měl před sjednáním pojištění a nyní se již vyléčiil. V takovém případě ho vnímáme jako zcela zdravého a nevztahují se na něj přirážky za zdravotní stav.

Změna podmínek smlouvy v průběhu pojištění - pojistné podmínky u FLEXI jsou nedílnou součástí nabídky a platí po celou dobu trvání pojištění, stále je však vylepšujeme o výhody, které může využít i stávající klient. Dle NOZ musíme klienta předem informovat o změně oceňovacích tabulek a sazebníku poplatků - a to bychom udělali, pokud bychom něco měnili.

Vaše zkušenost s FLEXI mě velice mrzí. O to víc, že jsem přesvědčená, že FLEXI je kvalitní a konkurenceschopný produkt.

Dobrý den, můj poradce mi říkal že Flexi je jeden z nejlepších produktů pro děti. Otázka samozřejmě zdali je to objektivní názor . Teď odjel do ciziny a nemůžu se s ním spojit. Nevíte náhodou jak je to s tou nynější akcí 2x násobek u vážných onemocnění v případě nemocí kousnutím klíštěte? Platí do do konce smlouvy? Platí i pro děti? Děkuji

Dobrý den,

informaci od Vašeho poradce mohu potvrdit, pro děti jde o velmi dobré pojištění, které nekryje jen úrazy, ale i onemocnění. Je levné a v mnoha parametrech (doba plnění; nemoci, na které se vztahuje; délka pojištění; nezkoumání zdravotního stavu dětí...) vychází velmi dobře. Akce ke klíšťatům (běží ještě v měsíci červenci) se vztahuje i na děti a platí po celou dobu trvání pojištění dětí, tedy klidně až do jejich 25 let.

Dobrý den, můj poradce mi říkal že Flexi je jeden z nejlepších produktů pro děti. Otázka samozřejmě zdali je to objektivní názor . Teď odjel do ciziny a nemůžu se s ním spojit. Nevíte náhodou jak je to s tou nynější akcí 2x násobek u vážných onemocnění v případě nemocí kousnutím klíštěte? Platí do do konce smlouvy? Platí i pro děti? Děkuji

Dobrý den, můj poradce mi říkal že Flexi je jeden z nejlepších produktů pro děti. Otázka samozřejmě zdali je to objektivní názor . Teď odjel do ciziny a nemůžu se s ním spojit. Nevíte náhodou jak je to s tou nynější akcí 2x násobek u vážných onemocnění v případě nemocí kousnutím klíštěte? Platí do do konce smlouvy? Platí i pro děti? Děkuji

Měl jsem 7 BN od Kooperativy, ČPP OK1 a v obou případech byly problémy s plněním. Teď mám zhruba rok Flexi, a po 72 dnech s úrazem nohy jsem dostal do týdne od pojištovny 36 000 Kč, takže spokojenost. Navíc plní jako jedni z mála invaliditu na základě dušechních poruch

Dobrý den, přeřezala jsem si šlachy, cévy na prostředníčku levé ruky, operace pevná fixace, plus rehabilitace vše dohromady 3 měsíce jak toto budou posuzovat, mám vybec šanci něco získat, pojistné plnění má 200 na den.

Petro, napište rovnou do pojišťovny na info@pojistovnacs.cz, pošlete jim číslo smlouvy a Váš dotaz. Jestli jste pro tento případ pojištěná, poradí Vám, jak postupovat dál.

 

Maximální spokojenost

Výborný produkt.

Stal se mi před dvěma lety úraz kolene při bruslení. Tříštivá zlomena kolene, kdy se mi při došlapu nohy na led zkroutila noha v koleni a stehení kost mi šla proti holení. Výsledek bylo zborcení kolene v zadní části. Operovat to nešlo, takže dlouhodobá  konzervativní léčba. Mám FLEXI, takže jsem to okamžitě hlásil a při denním odškodnění 450,-Kč od 15 dnu neschopnosti mi zatím pojišťovna v celkem třech průběžných plnění za 548 dní (-15 dnů) vyplatila 241 tisíc. Teď po dvou letech budu ještě žádat o trvalé následky. Kde mám max částku nastavenou na 500tisíc s progresí od 0,5%. Naštěstí se mi to podařilo zhojit dobře a i když koleno někdy cítím a větší schody mi trochu vadí, tak jsem s plněním od pojišťovny spokojen. Jde o to mít dobrého makléře co ty pojistky umí napsat a ne kašpara co vám tam zaškrtne hlouposti a pak když se Vám něco stane, tak nedostanete nic

Stal se mi před dvěma lety úraz kolene při bruslení. Tříštivá zlomena kolene, kdy se mi při došlapu nohy na led zkroutila noha v koleni a stehení kost mi šla proti holení. Výsledek bylo zborcení kolene v zadní části. Operovat to nešlo, takže dlouhodobá  konzervativní léčba. Mám FLEXI, takže jsem to okamžitě hlásil a při denním odškodnění 450,-Kč od 15 dnu neschopnosti mi zatím pojišťovna v celkem třech průběžných plnění za 548 dní (-15 dnů) vyplatila 241 tisíc. Teď po dvou letech budu ještě žádat o trvalé následky. Kde mám max částku nastavenou na 500tisíc s progresí od 0,5%. Naštěstí se mi to podařilo zhojit dobře a i když koleno někdy cítím a větší schody mi trochu vadí, tak jsem s plněním od pojišťovny spokojen. Jde o to mít dobrého makléře co ty pojistky umí napsat a ne kašpara co vám tam zaškrtne hlouposti a pak když se Vám něco stane, tak nedostanete nic.

Stal se mi před dvěma lety úraz kolene při bruslení. Tříštivá zlomena kolene, kdy se mi při došlapu nohy na led zkroutila noha v koleni a stehení kost mi šla proti holení. Výsledek bylo zborcení kolene v zadní části. Operovat to nešlo, takže dlouhodobá  konzervativní léčba. Mám FLEXI, takže jsem to okamžitě hlásil a při denním odškodnění 450,-Kč od 15 dnu neschopnosti mi zatím pojišťovna v celkem třech průběžných plnění za 548 dní (-15 dnů) vyplatila 241 tisíc. Teď po dvou letech budu ještě žádat o trvalé následky. Kde mám max částku nastavenou na 500tisíc s progresí od 0,5%. Naštěstí se mi to podařilo zhojit dobře a i když koleno někdy cítím a větší schody mi trochu vadí, tak jsem s plněním od pojišťovny spokojen. Jde o to mít dobrého makléře co ty pojistky umí napsat a ne kašpara co vám tam zaškrtne hlouposti a pak když se Vám něco stane, tak nedostanete nic.

Absolutní jednička na trhu...a kdo říká něco jiného je VELKÝ LUMP!!!

Dobrý večer,může mi někdo odpovědět za jak dlouhou dobu mu byla vyplacená pojistná událost?

Dobrý večer, jsem i s dětmi pojištěná u Flexi.Dnes jsem byla s dcerou na chirurgii s bolestí l.zápěstí-úraz po pádu.Dostala sádrovou dlahu,má pouze distorzi,bez otoku a bez modřiny.Po tom co tu čtu tak nevím jestli máme zkusit úraz uplatňovat nebo nám to spíše neproplatí???Děkuji

dobrý den,pokud má dcera sádrovou -pevnou fixaci tak je dobré tento uraz uplatnit

 

č.smlouvy: 6 001 016 678

Já Flexi mám již 5 let a jsem nadmíru spokojená. Je pravda, že za naraženinky neplní, pokud není otok nebo modřina. Ale pak to zřejmě ani není nic vážného. Ale pokud se stane něco opravdu vážnějšího, peníze jsem dostala (moje rodina).

Opravdu by mě zajímalo, kdo běhá se skoplým palcem nebo naraženým loktem k lékaři....? Ale i to prý dostanete zaplacený.

Já mám dobrého pojišťováka, který mi vždy poradí, co v které situaci dělat a zda má nebo nemá smysl úraz řešit.

Pravdou je to, že nás Flexi zachránila už jen proto, že už po měsíci, kdy manžel marodil, poslali první zálohu (což jsem zjišťovala, že jiné pojišťovny  poskytují až po třech měsících nejdříve) a to nám hodně pomohlo. Bez průtahů a velice rychle jsme měli peníze na účtu.

Myslím si, že pojištění má být hlavně z důvodu větších úrazů a problémů a ne na modřinky a naraženinky. No a pokud je ta naraženina opravdu vážná a lékař Vám to dostatečně popíše - i když tam není otok nebo modřina - Flexi Vám to zaplatí.

Já to vidím tak, že není chyba v pojišťovně, ale ve Vašem pojišťovákovi, který Vám uzavře pojistku a pak už Vám telefon nezvedne, nepomůže nebo neporadí, protože už Vás nepotřebuje. Už vydělal a dál ho nezajímáte. Nebo Vám jen jednoduše poradit neumí a nechce:(