Přejít na srovnání produktů »Diskuse »

Co byste měli vědět o PODÍLOVÝCH FONDECH

Pokud nechcete sami rozhodovat, do jakých konkrétních cenných papírů a kdy budete investovat své peníze, můžete využít kolektivního investování. Jeho nejběžnějším typem jsou otevřené podílové fondy. Fondy shromažďují finanční prostředky od investorů, za které pak profesionální správce, jímž je investiční společnost, nakupuje ve větších objemech cenné papíry, čímž rozkládá riziko a tak ho každý podílník nese méně, než kdyby investoval sám. Každý investor obdrží podle investované částky odpovídající počet podílových listů. Investice se může pohybovat již v řádu stovek korun.
 
Jaký je rozdíl mezi otevřeným a uzavřeným podílovým fondem?

Správce otevřeného podílového fondu je povinen kdykoli od vás odkoupit podílový list. Podílové listy uzavřených podílových fondů můžete prodat pouze na burzovním či mimoburzovním trhu.

Proč investovat do otevřených podílových fondů?

Výhoda  otevřených podílových fondů spočívá především v možnosti výhodného investování na finančních trzích. Shromážděním vkladů od mnoha investorů může správce fondu rozložit portfolio fondu do různých investičních instrumentů, čímž minimalizuje riziko portfolia. Výhodou je rovněž vysoká likvidita vložených prostředků. Vysoká likvidita, na rozdíl např. od stavebního spoření, je dána již zákonem, který správci fondu přikazuje odkoupit podílové listy nejdéle do jednoho měsíce ode dne, kdy jste o odkup požádali. V praxi řada investičních společností odkupuje podílové listy do několika dnů.

Podílový fond nevytváří žádný nový druh investice, ale pouze sdružuje stávající investiční instrumenty (akcie, dluhopisy atd.) a vytváří tak různé typy fondů. Podílník tak získává možnost vstoupit do podílového fondu i s relativně malou částkou, několika sty či tisíci korunami, a přitom se může podílet na výnosech z investičních produktů, do kterých by musel v případě přímé investice vložit stovky tisíc anebo miliony korun. Podílové fondy tak představují jakési "investiční balíčky", které mohou mít různé složení. Podle tohoto složení si pak investor může vybírat, jaký typ investice na trhu vlastně hledá.

Jaký fond vybrat?

Existuje široký výběr fondů, které se od sebe liší svým investičním zaměřením, rizikem a doporučenou délkou investice. Do více rizikových fondů (akciových, smíšených) je vhodné investovat pravidelně po nižších částkách, za které přikupujete další podílové listy. Tímto způsobem nejenže investujete právě takový objem peněz, který si můžete dovoli postrádat, ale zároveň snížíte riziko, že podílové listy nakoupíte za právě nevýhodnou cenu.

Podle výše rizika a výnosu se fondy člení na:
FONDY PENĚŽNÍHO TRHU

Jde o typ fondu s krátkodobým investičním horizontem, nízkým rizikem a nízkým výnosem. Tyto fondy investují zejména do krátkodobých, vysoce bezpečných dluhopisů tak, aby jejich průměrná doba splatnosti byla kratší než jeden rok. Pro své investování mohou rovněž využít termínovaných vkladů u bank. Kolísání kurzu bývá zpravidla nízké, za vysokou míru bezpečí však investor platí relativně nízkým dlouhodobým výnosem. Tyto fondy se hodí pro krátkodobé investice a úložky peněz kolem jednoho roku.

FONDY DLUHOPISOVÉ

Jde o fondy se střednědobým investičním horizontem, středním rizikem a středním výnosem. Dluhopisové neboli obligační fondy investují hlavně do dluhopisů, podíl akcií nesmí překročit 10%. Dlouhodobé zhodnocení bývá zpravidla vyšší než u fondů peněžního trhu, ale nižší než u akciových fondů. Jsou vhodné pro střednědobé investování (do pěti let).

FONDY SMÍŠENÉ

Jde o fondy s dlouhodobým investičním horizontem, se středním až vysokým rizikem a středním až vysokým výnosem. Smíšené neboli balancované fondy stojí mezi fondy akciovými a dluhopisovými. Investují do akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu (pokladniční poukázky a termínované vklady bank) současně, přičemž portfolio, rozložení investic, se v rámci statutu fondu přizpůsobuje aktuální situaci na trhu. Investiční politika některých smíšených fondů je velmi flexibilní, čímž však může být pro investora málo předvídatelná.

FONDY AKCIOVÉ

Jde o fondy s dlouhodobým investičním horizontem (nad pět let), s vysokým rizikem a vysokým výnosem. Akciové fondy mají minimálně 66% svého majetku investováno do akcií. Vyznačují se výrazným kolísáním kurzu, třeba i desítek procent v několika měsících. Jsou to rizikové fondy vhodné pro nejdelší investiční horizont, protože dlouhodobě mají nejvyšší zhodnocení. 

Kromě těchto základních typů fondů existují ještě dva typy fondů, které se objevily teprve v relativně nedávné době a pro investory jsou zajímavé jak z hlediska omezeného rizika, tak výnosů.

FONDY FONDů

Fondy fondů představují fondy, které neinvestují přímo do akcií nebo dluhopisů, ale vytvářejí portfolio složené ze specializovaných fondů. Investice do podílových listů jiných fondů znamená pro podílníky lepší rozložení rizika spojeného s investováním.

ZAJIŠTĚNÉ FONDY

Zajištěné neboli garantované fondy jsou fondy, které podle svého názvu zajišťují resp. garantují investorovi návratnost části nebo celé investice a někdy i minimální zaručený výnos v přesně daném investičním období většinou několika let. Výhodou je omezení možnosti ztráty, nevýhodou delší doba vázání investičních prostředků.

Jak investovat?

Investování do OPF je velice jednoduché. Pokud jste se rozhodli pro určitý OPF, navštivte prodejní místo investiční společnosti, která fond spravuje (např. přepážka banky). Po podepsání smlouvy můžete ihned nakupovat podílové listy. 

Jaké se platí poplatky?

U OPF existují tři typy poplatků. Vstupní (prodejní) poplatek se pohybuje od 0 do 5 %. Výstupní (za zpětný odkup) obvykle bývá nižší než vstupní poplatek, pouze nějakou dobu po založení (otevření) fondu bývá vyšší (např. 4 %). Poplatek za správu (obhospodařovatelský poplatek) je účtován investiční společností za správu fondu. Jeho výše se vypočte z průměrné roční hodnoty prostředků ve fondu a činí v závislosti na typu fondu 0 % až 2 %.