Peníze v roušce

Rádce Zlaté koruny

Potřebujete poradit? Máte dotazy?

Jste na správných stránkách, kde se můžete ptát a získat rady k vašim osobním i podnikatelským financím. Na dotazy vám bude odpovídat na 400 odborníků na finance z Finanční akademie Zlaté koruny ve spolupráci se zástupci Ministerstva financí ČR.

Pevné zdraví - i to finanční!

Pojištění

Peníze v roušce

Rádce Zlaté koruny

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Dobrý den,

ano, v návaznosti na aktuální situaci a omezení pohybu a následném styku s klienty, lze sjednat pojistné produkty takzvaně na dálku. Jedná se o smlouvy neživotního pojištění, pojištění automobilů a pojištění životního (bez investiční složky, aby identifikace proběhla zjednodušenou formou bez nutnosti ověření). Záleží ovšem na pojistiteli, zda tuto cestu umožňuje. Je nutné se nejdřive domluvit s klientem pomocí telefonu či videohovoru, zjistit veškeré potřebné údaje (požadavek, důvod, situaci klienta, zdravotní stav a další). Následně lze zpracované nabídky zaslat a probrat stejným způsobem, informovat ho o kladech a záporech. Po odsouhlasení lze uzavřít na dálku při dodržení pravidel. Na e-mail klienta je zaslán návrh smlouvy, pojistné podmínky a další potřebné dokumenty. Smlouva neživotního pojištění a pojištění vozidel se aktivuje zaplacením, u životního pojištění se fyzicky podepsané dokumenty posílají zpět poradci a ten předá pojistiteli. Doporučuji se obrátit na svého finančního poradce, který určitě bude vědět jak postupovat.

 

Ano v dnešní době již existují pojišťovny, které umožňují sjednání takřka všech typů retailových pojištění (pojištění motorových vozidel, pojištění majetku a odpovědnosti, rizikové životní pojištění, cestovní pojištění) na dálku, resp. distančním způsobem. Rozhodně se ovšem stále nejedná o tržní standard. Fyzický nebo biometrický podpis klienta je např. nahrazen "akceptací pojistné smlouvy nebo jejího návrhu zaplacením prvního pojistného pojistníkem". Jako přiklad mohu uvést UNIQA pojišťovnu, a.s., která je uvedený způsob sjednání schopna nabídnout u všech zmíněných produktů. V různém rozsahu tento typ sjednání mohou nabízet i některé další pojišťovny na trhu.

 

Dobrý den,

V současné době se pojišťovny více než kdy dříve snaží umožnit klientům sjednávat smlouvy na dálku a nemalá část finančních produktů tedy lze tímto způsobem sjednat, nicméně stále existují některé jednotlivé produkty, kde je nutný podpis klienta. Z oblasti pojištění jde nejčastěji o životní smlouvy. Naopak třeba u pojištění vozidel je téměř standardem sjednání smlouvy zaplacením s tím, že veškerá dokumentace přijde na email.

Samozřejmě ve většině případů je potřeba před uzavřením smlouvy nutná prvotní konzultace s poradcem, ale i z vlastní zkušenosti mohu říct, že fyzický kontakt lze obejít kombinací mailové a telefonické komunikace, případně online videokonferencí.

SJEDNÁNÍ POJISTNÝCH SMLUVOdpověď na otázku není jednoznačná, záleží na dané pojišťovně a typu nabízených pojištění (ŽP, majetek, vozidla, cestovní pojištění ...).U některých pojišťoven lze na dálku sjednat všechna pojištění (např. tzv. zaplacením), u jiných pouze některé typy.Broker Pooly a MLM sítě vytváří svým vázaným zástupcům aktuální přehledy za jednotlivé pojišťovny, jak u které při sjednání postupovat.Např. u OK KLIENT, kde jsem registrován, máme k dispozici aplikace CARKULKA (pro sjednání pojištění vozidel) a CHALOUPKA (pro sjednání pojištění majetku). Prostřednictvím těchto aplikací jsem schopen u vybraných pojišťoven sjednat kompletně vše na dálku.U životního pojištění je situace složitější, nicméně i pojišťovny ve svém vlastním zájmu hledají cesty, jak v současné situaci nepřijít o nové obchody. Od pojišťoven, které to v daném segmentu pojištění umožňují, máme k dispozici instrukce, jak postupovat.  POVINNÁ DOKUMENTACEDalší věc je povinná dokumentace, kterou zrpostředkovatel (VZ) s klienty podepisuje (např. Záznam z jednání, Informace o samostatném zprostředkovateli, Záznam o potřebách a požadavcích klienta, AML dotazník, Investiční dotazník u IŽP atd.)Každý Broker Pool nebo MLM sítě dávají k dispozici svým obchodníkům nástroje, prostřednictvím kterých je schopen u některých typů pojištění povinné dokumenty podepsat na dálku - např. přes SMS a autorizaci e-mailem.Já osobně jsem vázaným zástupcem pod OK KLIENT a máme k dispozici aplikaci POVDOK, přes kterou řeším povinnou dokumentaci pro životní i neživotní pojištění. 

Dobrý den, k vašemu dotazu.

Všechny smlouvy se dají uzavírat na dálku, bez osobního kontaktu s pojišťovnou. Záleží konkrétně na pojišťovně, jaké všechny typy smluv lze na dálku uzavříz. Zpravidla u všech pojistitelů lze na dálku uzavříz neživotní pojištění. Životní pojištění má své specifika a proto lze na dálku uzavřít jen u vybraných pojistitelů. Např: NN, GeneraliČeské, Flexi a kostrbatě u Koop, ČPP. 

Podle mého názoru to možné je při využití ustanovení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, § 11, zejména odst. 1 a 7 s vazbou na § 2 odst. 1 písm b bod 8. Jde totiž zejména o to, aby byla provedena identifikace protistrany, tj. klienta. Pak záleží na další komunikaci, jak bude provedeno seznámení s povinnostmi, které musí poradce prokazatelně provést s klientem. Zde se však již necítím být takovým odborníkem pro distribuci pojištění. Ale mám za to, že by se cesty měly a mohly najít. Ta identifikace za dodržení výše uvedených ustanovení je základem.  

Dobrý den,

V oblasti NŽP (auto, cestovní pojištění, pojištění domácnosti, nemovitosti) je sjednání na dálku víceméně standard. Pojištění se nejčastěji akceptuje zaplacením prvního pojistného.

V oblasti ŽP je komplikací sjednání na dálku legislativa, především zákon o praní špinavých peněz (AML), vyžadující průkaznou identifikaci klienta. S tímto požadavkem se různé pojišťovny zkouší vypořádat různým způsobem.

Bavíme se samozřejmě o retailovém pojištění. V oblasti korporátu, hospodářských rizik (pojištění továren, flotil vozidel apod.) samozřejmě stále vládne tradiční fyzické sjednávání.

Dobrý den,

v AXA pojišťovně si klient může všechny produkty neživotního pojištění (tedy pojištění vozidel i pojištění majetku) sjednat na dálku. Není tedy nutné, aby se klient musel osobně sejít s obchodníkem.Pojištění je v tomto případě aktivní po úhradě pojistného (pojistné je nutné uhradit do 15 dní od vystavení Návrhu pojištění), je platné od data počátku uvedeného v Návrhu smlouvy.

Dobrý den pane Josefe, z vlastní zkušenosti z minulého týdne vím, že se dají uzavřít na dálku například občanské pojištění majetku (domácnost, bytová jednotka) Začátek pojištění se u těchto zúčinil provedením platby pojistného. Jak je to s těmito i dalšími typy pojištění se určitě informujte u Vámi vybrané pojišťovny na klientské lince, nebo u svého známého poradce. Určitě  Vám vyjdou vstříci, procesy uzavírání pojistných smluv v pojišťovnách flexibilně přizpůsobily nastalé společenské situaci. Pamatujte, jste zákazník/spotřebitel a pojišťovací trh je vysoce konkurenční ;-)

Jan Hejkal

Dobrý den,

      dokážu si představit poradenskou společnost nebo pojišťovnu, která využije například Teams od Microsoftu k zjištění potřeb klienta a následné kalkulaci a prezentaci. Pro uzavření smlouvy vím, že například Uniqa umožňuje uzavřít smlouvu na dálku zaplacením první splátky pojistného.

   Nicméně je tady budoucnost: novela Zákona o bankách umožnila vznik tzv. Bankovní identity, která bude dle mého názoru znamenat značnou digitální evoluci. Budete mít možnost "podepsat" téměř cokoli, například přihlášením do svého mobilního bankovnictví. Jak by nám všem tato služba usnadnila nyní život...

Pevné zdraví

Karel Firley

 

Dobrý den,

bohužel ne všechny pojistky se v této situaci dají uzavírat na dálku. Uzavírat na dálku se dají pouze majetková pojištění, jsou akceptovány 1.platbou klienta, životní nikoliv. V případě, že klient se s poradcem nechce/nemůže potkat je třeba vše vykomunikovat on-line s prokázáním totožnosti klienta a nechat si podklady zaslat poštou k podpisu. 

 

Dobrý den. Ano, dají. U rizikových pojištění je to většina u rezervotvorných je to zhruba 1/3 kvůli AML dotazníku o původu investovaných peněz

Všechny bohužel ne. U cestovního pojištění, autopojištění a pojištění majetku to už většina pojišťoven umí, u životního pojištění jsou to spíše výjimky a jen pro nižší pojistné částky a bez investic - tam to vyplývá z legislativy (spec. AML - zákon proti praní špinavých peněz).