OneLife

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelMetLife
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.metlife.cz/individualni-pojisteni/zivotni-pojisteni/onelife/
Okruh uživatelů

Jednotlivci i rodiny s dětmi (možnost připojištění až pro 6 dalších dospělých/dětí)

Distribuční kanály

Produkt je nabízen prostřednictvím interní obchodní sítě.

Základní charakteristika

Pojištění OneLife 1.0 je flexibilní produkt, který odráží potřeby ve všech životních situacích a kryje klienta proti různým rizikům.
Klient si v rámci tohoto pojištění může vybrat čistě rizikové životní pojištění nebo investiční životní pojištění (běžně či jednorázově placené) pro tvorbu případné finanční rezervy, popřípadě čistě úrazové pojištění.
Automatickou součástí tohoto produktu je bohatá nabídka 32 připojištění pro dospělé osoby a děti.

OneLife lze využít k zajištění potřeb ve stáří, finančních zdrojů na bydlení, zajištění hypotéky nebo rodiny pro případ nepříznivých událostí. Klient si může pojistnou ochranu pro případ smrti v rámci Investiční nebo Rizikové varianty sjednat na dobu, na kterou ji skutečně potřebuje, a případně ji dle potřeby dále rozšířit díky některým z volitelných připojištění.

Při volbě investiční varianty produktu si klient rozhoduje o tom, kam budou jeho peníze investovány, a to výběrem libovolné kombinace nabízených investičních strategií lišících se rizikem a výnosností. Sám si tedy volí investiční strategii dle svého vztahu k riziku. Investiční strategii může během trvání pojištění kdykoliv změnit. Namísto konkrétní investiční strategie lze zvolit Asistovanou správu podílového účtu, jejímž cílem je, aby klient mohl v počátku pojištění využít agresivnější přístup a naopak s blížícím se koncem pojištění svoji investici ochránit.

Výhody/bonusy

- Nově nejkratší čekací doba pouze 2 měsíce na nemoc
- MetLife Fair: slevy za zdravý životní styl a méně riziková zaměstnání pro dospělé pojištěné až 37 % (nekuřák, darování krve, pravidelné prohlídky u lékaře, nemanuální zaměstnání)
- Odměna za věrnost – v případě pojistné doby 15 let a více pojišťovna vrátí každých 5 let 30 % administrativních poplatků, zbývající část je vrácena na konci pojistné doby
- Sleva za výši pojistné částky u vybraných připojištění až 10 %
- U každého připojištění individuální pojistná doba
- Možnost kombinovat klesající a pevné pojistné částky u většiny pojistných krytí
- Balíček Úvěrové asistence – zajištění úvěru či hypotéky proti nejzávažnějším nebezpečím (smrt, invalidita, závažná onemocnění - s volitelnou kombinací) s klesající pojistnou částkou (lze volit způsob klesání lineárně nebo dle úroku z úvěru) na individuálně stanovenou dobu
- Možnost v budoucnu navýšit pojistnou částku bez nutnosti přezkoumání zdravotního stavu při významných životních událostech (např. sjednání hypotéky) - Opce
- Vysoká pojistná ochrana díky široké škále volitelných připojištění
- Trvalé následky úrazu s progresí 1000 % (v případě více úrazů s trvalými následky se při výpočtu progrese sčítají procentuální ohodnocení jednotlivých úrazů) a pamětí pro dospělé i děti
- Možnost opakovaného plnění z pojištění závažných onemocnění (za související i nesouvisející onemocnění) pro dospělé i děti
- 2násobné plnění u připojištění Hospitalizace
- Pojištění smrti s minimálními výlukami
- Možnost příspěvků zaměstnavatele
- Možnost daňových výhod na pojistném, placené pojistníkem i zaměstnavatelem
- Krytí amatérských a rekreačních sportů bez navýšení pojistného
- Asistenční služby zdarma pro každé pojištěné dítě
- Pro pojištěné děti až 2násobné plnění při úrazech v období prázdnin (trvalé následky úrazu s progresí, následky úrazu)

Konkurenční výhody

- Pojistná ochrana pro případ smrti úrazem, smrti při dopravní nehodě, náhlé smrti, trvalých následků úrazu, následků úrazu, doby nezbytné léčby úrazu, chirurgického zákroku z důvodu úrazu, hospitalizace z důvodu úrazu, invalidity a pracovní neschopnosti z důvodu úrazu během zpracovávání Návrhu na pojištění (tzv. předběžné krytí)
- MetLife Fair: slevy za zdravý životní styl a méně riziková zaměstnání pro dospělé pojištěné (nekuřák, darování krve, pravidelné prohlídky u lékaře, nemanuální zaměstnání)
- Odměna za věrnost – v případě pojistné doby 15 let a více pojišťovna vrátí každých 5 let 30% administrativních poplatků, zbývající část je vrácena na konci pojistné doby
- Sleva za výši pojistné částky u vybraných připojištění až 10 %
- U každého připojištění individuální pojistná doba
- Možnost kombinovat klesající a pevné pojistné částky u většiny pojistných krytí
- Balíček Úvěrové asistence – zajištění úvěru či hypotéky proti nejzávažnějším nebezpečím (smrt, invalidita, závažná onemocnění - možnost kombinací) s klesající pojistnou částkou (lze volit způsob klesání lineárně nebo dle úroku z úvěru) na individuálně stanovenou dobu
- Možnost v budoucnu navýšit pojistnou částku bez nutnosti přezkoumání zdravotního stavu při důležitých životních událostech (např. sjednání hypotéky) - Opce
- Vysoká pojistná ochrana díky široké škále volitelných připojištění
- Trvalé následky úrazu s progresí 1000 % (v případě více úrazů s trvalými následky se při výpočtu progrese sčítají procentuální ohodnocení jednotlivých úrazů) a pamětí pro dospělé i děti
- Možnost opakovaného plnění z pojištění závažných onemocnění (za související i nesouvisející onemocnění) pro dospělé i děti
- 2násobné plnění u připojištění Hospitalizace, pokud k hospitalizaci dojde ve státě EU (mimo ČR)
- Pojištění smrti s minimálními výlukami
- Možnost příspěvků zaměstnavatele
- Možnost daňových výhod na pojistném, placené pojistníkem i zaměstnavatelem
- Krytí amatérských a rekreačních sportů bez navýšení pojistného
- Asistenční služby zdarma pro každé pojištěné dítě
- Pro pojištěné děti až 2násobné plnění při úrazech v období prázdnin (trvalé následky úrazu s progresí, následky úrazu)
- Unikátní sjednání přes ISmet - elektronický schvalovací proces (EAP)
- Komplexní pojistná ochrana invalidity následkem úrazu i nemoci – 1. až 4. stupeň invalidity v různých variantách plnění s možností tvorby progrese

Novinky

- MetLife Fair: rožšířeno o slevu 5 % za darování krve a sjednocena kontrolní doba u všech položek MetLife Fair na 24 měsíců
- Změna v přístupu placení rizik - přechod na tzv. embedded riders, kdy jsou rizikové poplatky pro jednotlivá krytí jednou měsíčně strhávány z hodnoty účtu. Rizikové poplatky se mění každý rok vzhledem k aktuálnímu věku klienta. Cena tedy reflektuje momentální výši rizika. Tento přístup výrazně zlevňuje cenu pojištění pro klienta.
- Nově nejkratší čekací doba pouze 2 měsíce na nemoc
- Nově nevypověditelnost rizik Smrt, Invalidita, Závažná onemocnění ze strany pojišťovny
- Zrušení podmínky pro nahlášení pojistné události (nově do 3 let)
- Zrušena možnost přezkoumání zdravotního stavu ze strany pojišťovny
- Zrušena minimální doba přežití u závažných onemocnění
- Pracovní neschopnost - nově kryjeme i rizikové těhotenství
- Hospitalizace – nová progrese 200 % od 20. dne hospitalizace, v případě dopravní nehody, v případě JIP a ARO nebo v případě hospitalizace v EU
- Nově výrazně navýšené limity pro zkoumání zdravotního stavu a finanční situace klienta
- Nově zkoumání zdravotního stavu pouze 10 let zpětně (ostatní se plní)
- Zvyšujeme limity bez lékařské prohlídky, navíc klient může absolvovat lékařskou prohlídku u svého doktora a vyšetření proplácíme až do výše 2 000 Kč
- Prodloužení výstupních věků až do 80 let pro jednotlivá rizika
- Nová rodinná nabídka – sleva 50 % na Trvalé následky úrazu, Hospitalizaci a Závažná onemocnění dítěte

Pojistná rizika

Pojištění pro případ smrti

ano

Pojištění pro případ dožití

ano

Pojištění pro případ plné invalidity

ano

Zproštění placení v případě plné invalidity

ano

Pojištění pro případ závažných onemocnění

ano

Pojištění pro případ smrti úrazem

ano

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ano

Možnost progresivního plnění trvalých následků úrazu

ano

Pojištění pro případ úrazu - denní odškodnění

ano

Pojištění pro případ úrazu - v %

ano

Pojištění denní dávky pro případ prac. neschopnosti

ano

Pojištění denní dávky pro případ hospitalizace

ano

Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

ano

Pojištění pro případ dlouhodobé péče

ano

Další možné připojištění

- Náhlá smrt – kryje 3 nejčastější příčiny náhlých úmrtí – úraz, infarkt, mrtvice
- Smrt při dopravní nehodě
- Invalidita 1., 2. a 3. stupně, Invalidita 2. a 3. stupně, Invalidita 3. stupně, Invalidita 4. stupně (kvadruplegie, terminální stádium onemocnění, snížená soběstačnost)
- Karcinom in situ – rozšiřuje krytí závažných onemocnění o krytí počínajícího stádia rakoviny pohlavních orgánů
- Chirurgický zákrok
- Opce na navýšení pojistné ochrany bez dalšího přezkoumání zdravotního stavu – unikátní retenční nástroj na českém trhu.
- Úvěrová asistence
- Připojištění závažných komplikací cukrovky

Parametry

Garantované zhodnocení (technická úroková míra)

ne

Zhodnocení kapitálové

ne

Zhodnocení investiční

ano

Možnost vkládání mimořádného pojistného

ano

Možnost umístění mimořádného pojistného do jiných fondů než běžné pojistné

ano

Možnost mimořádných výběrů

ano

Možnost přerušení placení

ano

Možnost uplatnění daňových odpočtů

ano

Možnost vinkulace pojistného plnění

ano

Možnost indexace (průběžné navyšování pojistné částky a pojistného)

ne

Osoby

Maximální počet pojištěných osob 7,00
Maximální počet pojištěných osob - Poznámka

1 hlavní pojištěný dospělý nebo dítě + až 6 vedlejších pojištěných (dospělí i děti)

Minimální pojistná částka (Kč) 100.000,00
Minimální pojistná částka - Poznámka

Minimální pevná pojistná částka pro případ smrti je u hlavního dospělého 20 000 Kč (pro pojištěné dítě automaticky sjednaná pojistná částka pro případ smrti 25 000 Kč - pro děti zdarma) - povinná pojistná ochrana na smlouvě. Ostatní se liší dle pojistného krytí.

Maximální pojistná částka (Kč) 150.000.000,00
Minimální vstupní věk pojištěného - Poznámka

Dospělý – 15 let
Dítě – 0 let

Maximální vstupní věk pojištěného (roky) 75,00
Maximální vstupní věk pojištěného - Poznámka

Dospělý – 75 let
Děti – 14 let

Maximální doba trvání (roky) 65,00
Maximální doba trvání - Poznámka

do věku 80 let hlavního pojištěného dospělého
do věku 25 let hlavního pojištěného dítěte

Pojistná doba hlavního pojištěného dospělého: min. 5 let, max. do 80 let věku hlavního pojištěného
Pojistná doba připojištění dětí: min. 5 let, max. do věku 25 let dítěte

Ostatní

Maximální sleva na pojistném za výši pojistné částky (%) 10,00
Maximální sleva na pojistném za výši pojistné částky - Poznámka

U pojištění smrti a připojištění:
Smrt úrazem
Náhlá smrt
Trvalé následky úrazu s progresí 1 000 % a pamětí (od 0,5 %, od 10 %, Extra vážné)
Invalidita 1+2+3/2+3/3/4
Závažná onemocnění Extra a Extra Plus (také v rámci balíčku Úvěrové asistence)

Další slevy

MetLife Fair - sleva až 37 %, odměňujeme dospělé klienty za zdravý životní styl a méně riziková zaměstnání.
Úvěrová asistence se slevou - Pokud si balíček Úvěrové asistence společně sjednávají 2 osoby, vedlejší pojištěný na něj získává automaticky
slevu 15 % nebo 30 %. Tato sleva se projeví na částce, která se bude měsíčně strhávat z podílového účtu/fondu (tj. cena za balíček UVA vedlejšího pojištěného na riziko smrti, invalidity a závažných onemocnění).
Rodinná sleva 50 % pro děti na připojištění Trvalých následků, Závažných onemocnění a Hospitalizace.
Asistenční služby zdarma pro každé pojištěné dítě.
2násobné plnění o prázdninách u Trvalých následků úrazu a Následků úrazu pro pojištěné dítě.

Poznámky

10 % bonus za bezeškodní průběh za každých 10 let a vrácení až 100 % poplatků za vedení smlouvy u investiční varianty s běžně placeným pojistným.
Možnost sjednání Opce – budoucí navýšení pojistné částky bez zkoumání zdravotního stavu.
U OSVČ akceptujeme doložení příjmu dle obratu.
Asistenční služby pro každé pojištěné dítě zdarma.
2násobné plnění o prázdninách pro děti z Trvalých následků úrazu a Následků úrazu.
Předběžné krytí až do výše 2 500 000 Kč.

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ne

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost sledovat průběh vyřízení pojistné události on-line

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.