Domino INVEST 2020

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelUNIQA pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.uniqa.cz/produkty-investicniho-zivotniho-pojisteni/
Okruh uživatelů

Jednotlivci,dvojice, rodiny s dětmi i firmy(zaměstnanecký benefit)

Distribuční kanály

vlastní prodejní síť UNIQA a externí sítě a bankovní prodej

Počet uživatelů 195.000,00
Základní charakteristika

DOMINO INVEST 2020 navazuje na dosavadní produkty Domino INVEST a Rizikové životní pojištění s dividendou. UNIQA reagovala na aktuální potřeby trhu a rozdělila dosavadní komplexní životní program na dva produkty -DOMINO INVEST a DOMINO RISK. Univerzální flexibilní životní program pro jednotlivce i rodiny, pro každou životní situaci. Podtitulem programu stále zůstává motto "od produktu k řešení", což vyjadřuje snahu zkoumat v první řadě životní priority, zájmy a situace klienta, a teprve pak mu nabídnout přiléhavou pojistnou ochranu. Zájmem UNIQA bylo analyzovat potřeby ještě více optikou samotného klienta. Příkladem je možná modelace výpadků příjmů při jednotlivých nepříznivých životních událostech (např. pracovní neschopnost, invalidita…). Životní etapy a situace rozděluje program na zásadní s dlouhodobým dopadem a s na tzv. patálie s krátkodobým omezeným dopadem a vlivem. Podle tohoto schématu se přiřazují teprve krytí jednotlivých rizik. V zájmu cenové flexibility programu lze u některých krytí nabídnout komplexní nebo částečnou ochranu - podle možností a vnímání klienta. Díky této strukturalizaci má zákazník lepší přehled a může si vše lépe představit. Stavebnicová konstrukce pro případ smrti, invalidity, úrazu, závažné nemoci, pracovní neschopnosti, hospitalizace.
Hodí se pro osoby se závazky, zejména čerpají-li úvěr, nebo jsou-li na něm závislé další rodinní příslušníci. Současně umožňuje vytvářet finanční rezervu přiměřeně podle potřeby a přání zákazníka - klient si volí rozsah prostředků zcela individuálně a transparentně, odděleně od ostatních složek smlouvy.
Možnost adaptace produktu podle aktuální životní etapy klienta.

Výhody/bonusy

Nákladově opět jeden z nejpříznivěji nastavených produktů na trhu.
Sleva v případě ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU. Objemová sleva za celkovou výši splátky pojistného.
Produkt zahrnuje připojištění BALANCE = zajištění klienta v předdůchodovém věku.
Unikátní součástí smlouvy je možnost tzv. „opčního navýšení“ – v případě významné životní události v životě pojištěného (svatba, narození dítěte, financování nemovitosti apod.) je možné požádat o navýšení aktuálních pojistných částek až o 25 % bez nového zkoumání zdravotního stavu pojištěného.
Jedinečné pokrytí fatální situace závažného úrazu dítěte ve věku do 18 let, které vede k jeho plné závislosti. UNIQA pokryje období do okamžiku, kdy stát přiznává invalidní důchod (plnoletost).
Flexibilnější nastavení plnění za invaliditu s možností sjednat určité částky jako fixní s urychlenou výplatou, zejména v zájmu usnadnění úhrady počátečních výdajů, např. pro bezbariérovou úpravu bydlení, apod.
myUNIQA- klientský portál umožňující on-line náhled na smlouvu, včetně aktuálních plateb a hodnoty podílových jednotek v režimu 24/7/365.
Možnost vkládat mimořádné pojistné ke zhodnocení.
7 investičních programů, rozhodne-li se klient využít širším způsobem možnosti spořit v životním pojištění.
Investplan - nástroj k utlumení rizika volatility investic koncem pojistné doby - automatický převod do konzervativnějšího profilu.

Konkurenční výhody

Jedinečné připojištění BALANCE.
Jedinečné připojištění horních končetin pro profese, kde jsou hlavním "pracovním nástrojem" - pro chirurgy, hudebníky, ale třeba i truhláře a hodináře.
Možnost sjednat připojištění pro případ ztráty řidičského oprávnění ze zdravotních důvodů zejména pro profese kde je řízení motorového vozidla klíčovou činností.
Možnost sjednání chirurgického zákroku.
Denní dávky v pracovní neschopnosti nyní vyplácí UNIQA i v případě, kdy onemocnění nebo úraz vzniknou a léčí se kdekoli v Evropě, kam Češi stále více cestují nebo jsou vysíláni za prací.
Možnost sjednání zdravotní asistence.
U pojištění smrti úrazem dvojnásobné pojistné plnění v případě dopravní nehody. Možnost progrese až na šestinásobek při závažných postiženích.
Předběžný underwriting pro sjednání pojištění = možnost okamžitě zjistit pojistitelnost a parametry podmínek pojištění u klientů vykazujících na vstupu rizikové znaky.
Připojištění dlouhodobé péče, kombinované připojištění invalidity, pojištění prvního z rizik.
Rozsah ochrany proti závažným onemocněním zahrnující diagnózy pro 36 diagnóz na něž se krytí vztahuje. Připojištění závažných nemocí se u vyjmenovaných diagnóz týká i dětských klientů (17 chorob).
Rozšířená pojistná ochrana o tzv. ztrátová poranění u trvalých následků od 10 % (UNIQA vyplatí finanční náhradu rovněž u menších událostí, jako je ztráta části prstu na ruce či na noze nebo ztráta zubu).
Investiční složka zcela oddělena se standardním vykazováním nákladových ukazatelů (management fee a TER), volitelná.
nadstandardní služby Diagnose.me v oblasti zdraví a zdravého životního stylu na jeden rok zdarma

Novinky

Sleva za zdravý životní styl - Pokud je klientův Index tělesné hmotnosti (BMI) v rozmezí 18 – 25 (včetně), klient nekouří a nemá léčený krevní tlak, je mu poskytnuta sleva ve výši 25 % na pojištění pro případ smrti a připojištění velmi závažných onemocnění.
Novinkou v produktu je možnost sjednání životního připojištění Balance. Tato nabízí vykrytí možného výpadku příjmu 5 let před nárokem na důchod.
Klient si platí pojistné do doby 5 let před nárokem na řádný starobní důchod (dle aktuálních podmínek sociálního zabezpečení). Pokud se během této doby stane invalidním, přebírá placení pojistného pojistitel. Poté je mu 5 let vyplácena pravidelná renta. Její výše je dána % sjednané pojistné částky (12.000,- Kč – 50.000,- Kč). Je-li v době výplaty invalidním, výplata se zvýší podle přiznaného stupně invalidity. V případě dlouhodobé nezaměstnanosti (po skončení státní podpory) bude klientovi vyplaceno navíc jednorázově 100 % pojistné částky, pokud již není invalidní.
Zkrácení čekací doby u pojistné ochrany pro invalidizaci různých stupňů.
Objemová sleva - Pokud celková výše ročního předepsaného pojistného před slevou činí 12.000 Kč - 17.999 Kč, poskytne pojistitel pojistníkovi slevu 10 % z takto stanovené výše ročního pojistného. Pokud celková výše ročního předepsaného pojistného před slevou činí 18.000 Kč a více, poskytne pojistitel pojistníkovi slevu 15 % z takto stanovené výše ročního pojistného

Pojistná rizika

Pojištění pro případ smrti

ano

Pojištění pro případ dožití

ano

Pojištění pro případ plné invalidity

ano

Zproštění placení v případě plné invalidity

ano

Pojištění pro případ závažných onemocnění

ano

Pojištění pro případ smrti úrazem

ano

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ano

Možnost progresivního plnění trvalých následků úrazu

ano

Pojištění pro případ úrazu - denní odškodnění

ano

Pojištění pro případ úrazu - v %

ano

Pojištění denní dávky pro případ prac. neschopnosti

ano

Pojištění denní dávky pro případ hospitalizace

ano

Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

ne

Pojištění pro případ dlouhodobé péče

ano

Další možné připojištění

1)Pojištění pro případ smrti je možno rozšířit o pojištění smrti s klesající pojistnou částkou.
2)Investiční pojistné.
3)Pojištění pro případ prvního z rizik smrti nebo přiznání invalidního důchodu třetího stupně.
4)Připojištění invalidity i druhého a prvního stupně.
5)Připojištění invalidity třetího stupně s konstantní PČ s jednorázovou výplatou.
6)Připojištění Balance
7)Pojištění horních končetin- varianta plný rozsah (onemocnění a úraz)/omezený rozsah(úraz).
8)Připojištění ztráty řidičského oprávnění.
9)Chirurgický zákrok.
10)Zdravotní asistence.
11)Pojištění dětí:-trvalé následky úrazu s prog.plněním zahrnující kosmetické operace-denní odškodné -velmi závažná onemocnění-nemocniční denní dávky-TOP ASISTENCE (možnost zprostředkování individuálního termínu u špičkového lékaře-specialisty)-Připojištění invalidity dětí a soběstačnosti.
12)Automatická reinvestice.

Parametry

Garantované zhodnocení (technická úroková míra)

ano

Zhodnocení kapitálové

ne

Zhodnocení investiční

ano

Možnost vkládání mimořádného pojistného

ano

Možnost umístění mimořádného pojistného do jiných fondů než běžné pojistné

ano

Možnost mimořádných výběrů

ano

Možnost přerušení placení

ano

Možnost uplatnění daňových odpočtů

ano

Možnost vinkulace pojistného plnění

ano

Možnost indexace (průběžné navyšování pojistné částky a pojistného)

ano

Osoby

Maximální počet pojištěných osob 999,00
Maximální počet pojištěných osob - Poznámka

Dvě dospělé osoby a neomezený počet dětí

Minimální pojistná částka (Kč) 30.000,00
Minimální pojistná částka - Poznámka

pro pojištění pro případ smrti

Maximální pojistná částka (Kč) 999.999.999,00
Minimální vstupní věk pojištěného (roky) 15,00
Minimální vstupní věk pojištěného - Poznámka

U připojištěných dětí 0

Maximální vstupní věk pojištěného (roky) 75,00
Maximální vstupní věk pojištěného - Poznámka

U připojištěných dětí 25

Maximální doba trvání (roky) 80,00
Maximální doba trvání - Poznámka

U připojištěných dětí 26

Ostatní

Maximální výše přirážky na pojistném za frekvenci placení (%) 6,00
Maximální výše přirážky na pojistném za frekvenci placení - Poznámka

jedná se o průměrnou přirážku pro připojištění při měsíčním placení

Maximální sleva na pojistném za výši pojistné částky (%) 80,00
Maximální sleva na pojistném za výši pojistné částky - Poznámka

součástí kalkulace pojistného za hlavní tarif je fixní poplatek, který tvoří výrazně nižší část pojistného u vysokých pojistných částek; uvedená hodnota je odvozena od poměru pojistného u částky 30000 Kč za ŽP a 3000000 Kč

Další slevy

Sleva v případě ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU 20 %. Objemová sleva za celkovou výši splátky pojistného 10 % nebo 15 %.

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ano

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost sledovat průběh vyřízení pojistné události on-line

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Výborný produkt. Spokojenost užívatelů.

Byla jsem vždy spokojená s plněním. Palec nahoru.

Já mám pojištění --- povinné ručení u této pojišťovny a spokojenost......

Měl jsem úraz na motorce, natažené kolenní vazy. 2,5 měsíce jsem se s tím léčil. Uniqa vše vyřídila velice rychle a v můj prospěch, nikde jsem nebyl krácen o poj. plnění. Tudíž palec nahoru a vřele doporučuji.