FLEXI životní pojištění

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelKooperativa pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.flexi.cz/cs/pojisteni/flexi-zivotni-pojisteni
Okruh uživatelů

Univerzální produkt pro fyzické osoby od 18 let.

Distribuční kanály

Česká spořitelna, pobočková síť/agentury Kooperativy, externí zprostředkovatelé

Počet uživatelů 650.000,00
Základní charakteristika

Rizikové životní pojištění s širokým spektrem jednotlivých pojištění a schopností přizpůsobovat se měnícím se požadavkům klienta během jeho života. Pojištění je možné také sjednat v investiční variantě.

Výhody/bonusy

- komplexní pojistné krytí s pestrou paletou různých pojištění
- pružné přizpůsobování podmínek pojistné smlouvy měnícím se potřebám klienta
- sjednání pojištění na zkrácenou dobu, čímž lze docílit vysokého pojistného krytí za atraktivní cenu
- široká nabídka velmi vážných nemocí a úrazů s možností výluk některých nemocí z pojištění
- celosvětová platnost všech pojištění
- uzavření jedné pojistné smlouvy pro jednoho nebo dva dospělé a až pět pojištěných dětí
- možnost dočasného přerušení placení pojistného bez zániku pojistné smlouvy
- lze sjednat výši pojistných částek jednotlivých pojištění ve volitelném rozsahu, a to bez vazeb mezi jednotlivými pojistnými částkami
- pojištění velmi vážných nemocí a úrazů obsahuje až 38 diagnóz pro dospělé, v případě pojistné události pojištění nekončí a nabízí další pokračování pojistného krytí v případě dalších nesovisejících pojistných událostí
- u pojištění invalidity lze zvolit jiné pojistné částky pro každý stupeň INV, 3. stupeň obsahuje pojištění dlouhodobé péče ve stupni závislosti II. a vyšším, všechny tři stupně zahrnují také pojištění duševních onemocnění
- pro dospělé lze sjednat pojištění kapitálové i invalidní doživotní renty
- program InSpiral (v nabídce od r. 2011) - umožňuje klientům se starší smlouvou přejít do nejnovější verze produktu a čerpat všechny jeho výhody
- bonus za bezeškodní průběh a bonus za věrnost
- sleva za komplexní rozsah pojištění a sleva za zdravý životní styl
- předběžné krytí od následujícího dne po podpisu nabídky
- dokládání příjmu pojištěného u denního odškodného a pracovní neschopnosti vyžadujeme až od 700 Kč/den včetně (u částky do 1000 Kč/den stačí čestné prohlášení klienta, že dosahuje na požadovaný příjem)

Konkurenční výhody

- u pojištění vážných nemocí a úrazů nerozlišujeme, zda diagnóza vznikla na základě onemocnění či úrazu a plníme opakovaně za nesouvisející diagnózy (z tohoto pojištění poskytneme pojistné plnění až 6x)
- pojistíme i člověka, který v minulosti prodělal vážnou nemoc
- jako jediní na trhu plníme všechny rekreační rizikové sporty, a to za sazby první rizikové skupiny
- plníme za pojistné události, které se staly kdekoliv na světě
- jako jediní pojišťujeme ošetřování dospělého
- pojištění dětí bez jakéhokoliv zdravotního zkoumání až do 25 let a s možností prodloužit pojistné krytí až do 30 let věku
- děti nejsou zařazovány do rizikových skupin
- pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče s výplatou doživotní renty – jediné na českém trhu
- pojištění trvalých následků nemoci, pojištění se vztahuje na vybrané trvalé následky bez ohledu na to, jaká nemoc byla příčinou (nárok na plnění za první neplacenou asistovanou reprodukci IVF)
- pojištění pracovní neschopnosti až do 75 let i pro OSVČ
- plníme i za pracovní úrazy a nemoci z povolání
- široký rozsah krytí bez jakýchkoliv zdravotních dotazů
- FLEXI se dokáže přizpůsobit měnícím se životním potřebám (umožňujeme neomezený počet změn a klient si může měnit prakticky všechny parametry smlouvy)
- možnost výluk na postiženou část těla u dospělých
- po sedmi letech bez zdravotního záznamu pohlížíme na klienta jako na zdravého, a to i se zpětnou platností po vstupu do pojištění
- pojištění terminálního stadia onemocnění (vyplacení 60 % pojistné částky)
- sleva na pojistném v případě sjednání klíčových životních pojištění
- hradíme doprovod zákonného zástupce při hospitalizaci dítěte
- u ošetřování dítěte neřešíme, kdo a kde se o dítě stará
- umožňujeme hlášení pojistné události plně on-line a také on-line sledování jejího stavu

Novinky

- pracovní neschopnost plníme bez limitu délky, u OSVČ 548 dnů
- sleva za zdravý životní styl 5 % (na pojištění smrti, VVO, invalidity a trvalých následků nemoci), pro získání slevy je nutné vyplnění dotazníku
- výhodné pojištění úvěru, povinné pojištění smrti a invalidity 3. stupně (úraz/nemoc), volitelné pojištění invalidity 2. stupně (úraz/nemoc), invalidity 1. stupně (úraz/nemoc) a pojištění pracovní neschopnosti (úraz/nemoc), 20 % sleva na rizikové pojistné pojištění smrti a invalidity
- zavedení nové varianty pracovní neschopnosti od 29. dne s plněním zpětně od prvního dne
- nově budeme plnit hospitalizaci a pracovní neschopnost i z důvodu schizofrenie
- zavedení nové varianty desetinásobné progrese PLUS u trvalých následků úrazu se zvýšenou progresí pro nižší stupně (již od 20 % tělesného poškození)
- zavedení neomezeného počtu plnění za nesouvisející diagnózy z pojištění vážných nemocí a úrazů a bez čekací doby mezi jednotlivými onemocněními
- zvýšení max. pojistné částky na 25 000 000 Kč pro invaliditu všech stupňů a pojištění vážných nemocí a úrazů
- čekací doba u vážných nemocí a úrazů je nově zkrácena na 2 měsíce
- hospitalizace akutní onemocnění bez čekací doby, budeme plnit kdykoliv po počátku pojištění
- zrušení 3 rizikové skupiny
- sleva za komplexní rozsah pojištění bude uplatněna i na rizikové pojistné pojištění trvalých následků nemoci
- rozšíření krytí pojištění zproštění od placení pojistného - nově dojde ke zproštění od placení pojistného v případě přiznání invalidity 2. nebo 3. stupně

Pojistná rizika

Pojištění pro případ smrti

ano

Pojištění pro případ dožití

ano

Pojištění pro případ plné invalidity

ano

Zproštění placení v případě plné invalidity

ano

Pojištění pro případ závažných onemocnění

ano

Pojištění pro případ smrti úrazem

ano

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ano

Možnost progresivního plnění trvalých následků úrazu

ano

Pojištění pro případ úrazu - denní odškodnění

ano

Pojištění pro případ úrazu - v %

ne

Pojištění denní dávky pro případ prac. neschopnosti

ano

Pojištění denní dávky pro případ hospitalizace

ano

Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

ano

Pojištění pro případ dlouhodobé péče

ano

Parametry

Garantované zhodnocení (technická úroková míra)

ano

Zhodnocení kapitálové

ano

Zhodnocení investiční

ano

Možnost vkládání mimořádného pojistného

ano

Možnost umístění mimořádného pojistného do jiných fondů než běžné pojistné

ano

Možnost mimořádných výběrů

ano

Možnost přerušení placení

ano

Možnost uplatnění daňových odpočtů

ano

Možnost vinkulace pojistného plnění

ano

Možnost indexace (průběžné navyšování pojistné částky a pojistného)

ano

Osoby

Maximální počet pojištěných osob 2,00
Maximální počet pojištěných osob - Poznámka

2 dospělé, 5 dětí

Minimální pojistná částka (Kč) 0,00
Minimální pojistná částka - Poznámka

10 000.00

Maximální pojistná částka - Poznámka

maximum není omezeno

Minimální vstupní věk pojištěného (roky) 18,00
Minimální vstupní věk pojištěného - Poznámka

dítě 0 let

Maximální vstupní věk pojištěného (roky) 70,00
Maximální vstupní věk pojištěného - Poznámka

V případě sjednání omezeného rozsahu pojištění 97 let, dítě nedovršených 18 let

Maximální doba trvání (roky) 80,00
Maximální doba trvání - Poznámka

V případě sjednání omezeného rozsahu pojištění 100 let, dítě do 30 let

Ostatní

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ano

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ne

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost sledovat průběh vyřízení pojistné události on-line

ano

Poznámka

Konečná výše pojistného je velice individuální, protože závisí na mnoha faktorech – například na věku a zdravotním stavu pojištěného, na jeho povolání a zálibách (možné rizikové sporty), na délce pojištění a také výběru jednotlivých pojištění a nastavení výše pojistných částek.
U FLEXI může být na jedné smlouvě pojištěna i celá rodina (až dva dospělí a pět dětí), výše pojistného tedy závisí také na tom, kolik lidí je ve smlouvě pojištěných.
Následující příklad slouží pouze pro ilustraci varianty životního pojištění FLEXI s investiční složkou:

FLEXI
35 let – klient si přál největší zajištění po dobu, po kterou bude splácet úvěr, tj. do 50 let.
Konec pojištění 75 let
Individuální konce (Smrt, Invalidita, VVO) 50 let
Smrt z jakýchkoliv příčin 200 000 Kč
Pojištění vážných onemocnění a úrazů (kompletní varianta) 200 000 Kč
Pojištění invalidity:
3. Stupeň 500 000 Kč
2. Stupeň 350 000 Kč
1. Stupeň 200 000 Kč
Trvalé následky úrazu (od 0,5 %) 4. násobná regrese 650 000 Kč
Pojištění pobytu v nemocnici 300 Kč

Měsíční pojistné 464 Kč
Kapitálová hodnota při předpokládaném zhodnocení 2 % p. a. a našich bonusech za bezeškodní průběh a věrnost 136 280 Kč

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

O vracení pojistného plnění a rušení smluv od počátku pojištění nikdo nemluví??? :-)) 3 případy osobně znám z Českých Bud.

Dobrý den, také přidávám jednu perličku.Známý měl dvě skoro totožné pojistky od ČSOB Pojišťovny a České spořitelny(FLEXI), měl dost pohmožděnou ruku, kterou měl v dlaze.Od ČSOB dostal plnění za 21 dní, ale od České spořitelny nedostal ani korunu, prý to nebylo chirurgicky ošetřené.

Dobrý večer, manželovi se stal úraz, někde níže jsem se dočetla, že snad náplasťové stehy nejsou posuzovány jako běžné stehy, přitom se používají tam, kde se nedá rána jinak sešít. Mohu vědět, je-li to stále tak? Máme teda zkoušet úraz hlásit? Léčba probíhala 15 dní, jedná se o řeznou ránu na apexu palce pravé ruky s parciálním zasažením nehtu. Děkuji za odpověď .....

Mě příjde zvláštní že tu leckdo řeší plnění či neplnění úrazů po 14 dnech a po osmi dnech. A jestli byl otok nebo nebyl, jestli je ukončená léčba nebo není. Podle mne by dobrý produkt neměl mít žádná tato omezení. Zkrátka  stane se úraz a plní se (aniž by kdokoli zkoumal jak dlouho marodim - musí stačit zpráva od lékaře). Kilometrové tabulky, a podmínky plné výluk jsou zkrátka vůči klientům nefér. A to nemluvím o poplatcích za každý prd - no jsme přeci v jedné z nejdražších bank. Naštěstí existují pojišťovny, které mají péči o klienta nastavenou jinak. Možná se o nich moc neví páč nervou tolik peněz do médií, ale jsou. Přeji všem hodně trpělivosti a rozvahy při rozhodování kde uzavřít.

Máme Flexi  a jsme max.spokojeni i s plněním.... A dobré zkušenosti mají i nejedni známí... Super produkt...

   Dobrý podvečer všem, kdo si tento text přečtete.Mám životní pojištění FLEXI již 10 let a poctivě jej platím. Před čtyřmi lety jsem onemocněla zhoubným nádorem těla děložního, který mi byl v Masarykové onkologickém ústavu v Brně vyoperován. Co této operaci předcházelo? 6 měsíců permanetní únavy, krvácení, neúspěšné léčby. Až histologický odběr z tkáně prokázal zhoubný nádor. Po operaci jsem byla měsíc (nezbytná nutnost) v pracovní neschopnosti. Pravidelně jsem se podrobovala a podrobuji kontrolám v MOÚ v Brně, přestup do okresní nemocnice, kde bych se podrobovala pravidelným kontrolám, lékaři v Brně zamítli, pod jejich kontrolou budu doživotně.

A co nato FLEXI? Nevyplatí mně nic, zhoubný nádor nebyl prý invazivní (kdyby nebyl, proč by mi jej vyoperovávali...). To je tedy přístup. Musela bych být vulgární, kdybych měla hodnotit přístup Pojišťovny České spořitelny...

taky jsem si myslel ze je to dobrý produkt než jsem mel uraz a mam dost znamých se stejnou zkušeností.Denní odškodne v ošetrování lekaře-více jak 150 dnu a flexi vám zaplatí pouze 21 dnu.Nedej bože když po pojištovně požadujete trvalé následky.Pošlou vás ke svému reviznímu lékaři a ten z vás údělá zdravého.Mě Č.pojištovna a Alianz uznali devět procent z trvalek a revizní lékař Flexi p.Sedláček prohlásil že nemám žádné trvalé následky.Podle hesla KOHO CHLEBA JÍŠ-TOHO PÍSEN ZPÍVEJ.................

ještě bych dodal, že přítelkyně měla lehce naražený malíček a dostala v denním odškodnění 200,-Kč necelích 5tisíc. No a já jsem svůj úraz tříštivé zlomeniny kolene popsal o pár článků výše.

je potřeba se podívat na to, který kašpárek Vám tu smouvu psal :-) a hlavně co tam máte zaškrtnuto. No a taky kolik platíte měsíčně. Ono za 200Kč toho moc nepojistíte :-(

Pojištovna čes. spořitelny   -   Vnutili mi "nejmodernější" pojištění-moje dítě pokousal cizí pes-dítě se léčilo 1,5 roku-poté -za 3. měsíce dopis o plnění ! - VÝPLATA za pouhých 21 DNÍ!! Výsměch pojištěným!! A ještě mi napsali, že jim dlužím,takže výplata pouhé 2/3 Kč ze slíbené částky! Prý jsem uplatnil plnění z čerstvé smlouvy.    Martin

Nejlepší pojištění úrazu a hospitalizace pro děti až do jejich 25 let a taktéž pro dospěláky. Vřele doporučuji všem matkám na mateřské - levné pojištění a bezkonkurenční plnění.

Mluvím z vlastních zkušeností :-)

Můžu k tomu říct samé klady, ale sem by se to nevešlo... standavana@gmail.com

Rychlé i vstřícné jednání, bezprůtahové vyplacení při pojistné události.

Vtipné příspěvky neználků. Pojistka se spořením je vždycky průšvih. Nespořte si v pojistce. Avšak nepleťte si to s kapitálovou hodnotou pojištění. 

Všechny pojišťovny šetří kde se dá. I Flexi. Ale když se něco stane, něco skutečného (větší úraz), tak vás nikdo lépe nezajistí. Mimochodem kryje i pracovní úrazy i adrenalinové zábavičky. To žádná jiná pojišťovna neumí. Přečtěte si výluky vašich pojistek a výluky ve Flexi a zkuste srovnat. Mimochodem čtete si obchodní podmínky smlouvy? Nikdo to nedělá a pak se hloupě rozčiluje. 

 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, nechala jsem si u vaší pojišťovny pojistit skonsolidovaný úvěr pro případ smrti i dožití na 100 000 kč. Bude mně tato částka vyplacena i v  případě dožití ? Děkuji za odpověď

Částka 100tis.je vyplácena jen v případě smrti. Nikdy Vám tuto částku v případě dožití nevyplatí. Sice se to do smluv tak píše, ale je to opravdu jen v případě smrti.

Nejspíš ano, ale záleží jak je toto riziko konkrétně nastavené. Pokud je do konce smlouvy, pak ano. Většinou do věku 75let - může být i jinak. Pokud je tam individuální konec rizika smrti i dožití, tak ne. 

Nejspíš ano, ale záleží jak je toto riziko konkrétně nastavené. Pokud je do konce smlouvy, pak ano. Většinou do věku 75let - může být i jinak. Pokud je tam individuální konec rizika smrti i dožití, tak ne. 

Cau lidi, taky sme na flexi naštvaní. náš syn měl uraz nohy, zlomený kontník, léčba trvala 54 dnů. pojistovna nám vyplatila jen za 33 dní protože už tam pak nebyl otok. ale že si za to každý měsíc člověk platí to už je jim jedno. zruším je to uplně na prd. Když se mě něco stane a nebudu tam mít otok tak mě nic nedají. to si můžou všichni strčit za klobouk také pojištění.

Zlomenina zevní kotníku neúplná - maximální doba léčení 42dnů. To je ta nejjednodušší zlomenina kotníku. Jen jestli diagnoza vašeho zranění opravdu byla fractura. Na otoku nezáleží. Zrušte pojistku. A až se vám něco stane a v tom horším případě zůstanete na vozíku, můžete se mediálně znemožnit jaký jste nezodpovědný člověk sám vůči sobě a dělat ze sebe chudáčka. Přeji vám aby jste nikdy nemusel něco podobného řešit a aby jste nedostal sám sebe, vaši rodinu a blízké do nepříjemné situace spojené  s vašim úrazem. 

To je uplná blbost jak to popisujete.pokud měl syn zlomený kotník v oceňovacích tabulkách je jasně dáný maximální počet dnů Plácnu třeba 30.Jednou je kotník zlomený je určená diagnoza tak po ukončení lečení ať už trvá třeba 60 dnů vy máte nárok na max 30dnů X částka na kterou máte denní odškodné.To je moje praxe u Flexi která zatím funguje.

Lidičky, pozor na FLEXI !!! Je to podvod. Když jsem si šel po letech vyzvednout spoření tak mi řekli, bohužel peníze tu nejsou. Váš pojišťovák vám převedl úspory na akciový fond který není garantovaný. A akcie prodělali. Je mi líto 40 000 ,- je pryč. A bohužel nejsem jedinej jen z mého okolí přišlo několik lidí o cca. 50 000,- A pan Pojišťovák si válí šunky v U.S.A. na Floridě. Je to legální okrádání lidí. POZOR NA TO !!!

Lidičky, pozor na FLEXI !!! Je to podvod. Když jsem si šel po letech vyzvednout spoření tak mi řekli, bohužel peníze tu nejsou. Váš pojišťovák vám převedl úspory na akciový fond který není garantovaný. A akcie prodělali. Je mi líto 40 000 ,- je pryč. A bohužel nejsem jedinej jen z mého okolí přišlo několik lidí o cca. 50 000,- A pan Pojišťovák si válí šunky v U.S.A. na Floridě. Je to legální okrádání lidí. POZOR NA TO !!!

Čtete všeobecné obchodní podmínky? Zrovna u Flexi jsou jasně dané a i lajk jim rozumí. Mimochodem každý rok Vám chodí rekapitulace pojistné smlouvy, kde je mimo jiné uveden stav kapitálové hodnoty! Tím si můžete vše lehce a jednoduše kontrolovatelné.

Jde o to, jestli ten výpis klientovi nechodí jen o stavu kapitálové hodnoty běžného pojistného. O stavu kapitálové hodnoty mimořádného pojistného u některých pojišťoven nechodí.Já mám například zřízen KLIENT ONLINE, takže se mohu kdykoliv podívat kolik mám naspořeno.

Jde o to, jestli ten výpis klientovi nechodí jen o stavu kapitálové hodnoty běžného pojistného. O stavu kapitálové hodnoty mimořádného pojistného u některých pojišťoven nechodí.Já mám například zřízen KLIENT ONLINE, takže se mohu kdykoliv podívat kolik mám naspořeno.

Přečetl jste si pozorně obchodní podmínky pojistné smlouvy? Evidentně ne. Vtipný pan pojišťovák. Tak si pro něj dojeďte a rozbíte mu ústa. Proč sem nenapíšete jeho jméno. Tak ho zněmožněte, varujte ostatní. Selský rozum mi napovídá, že jestli, že je něco garantovaného - tak to tam asi bude. Ale jestli je něco jiného akciového, tak vzhledem k datu vašeho příspěvku, by jste měl být víc než poučen od roku 2009, že toto je spíš velký průšvih. 

Jen jestli tady svou osobní neschoponost neházíte na někoho jiného (pojišťováka).

Dobrý den,mám pojištění flexi s denní výplatou odškodného 500 Kč. Při pádu na bruslích jsem si narazila kostrč,léčba trvala 4 týdny,brala jsem silné prášky proti bolesti a tak jsem se těšila, že aspoň něco dostanu od pojišťovny. Jenže po pár týdnech mi přišel dopis, že mi nic nezaplatí, protože jsem neměla otok. Stalo se to už také někomu, nedalo by se s tím něco dělat? Předem děkuji za odpověď Dušánková

Mně praskla kostrč v roce 1999 při porodu prvního dítěte. Byla jsem tenkrát úrazově pojištěna u České pojišťovny. Přestože jsem doložila výpis z porodopisu, ve kterém to uvedeno bylo, výplatu pojistného mi zamítli. Likvidátor se vyjádřil v tom smyslu, že k samovolnému prasknutí kostrče při porodu nemůže dojít  a musel na ní být úraz již předtím. Bylo mi 22 a prašule na soudy nebyly a pořady na ochranu občanů, které jsou dnes v TV také ne. Dnes už bych se soudila, protože kostrč bolí a bolet do smrti nepřestane... Mimochodem, pár let poté jsem slyšela dvě maminy s kočárkem, jak se jedna v rozhovoru svěřila té druhé, že jí při porodu praskla kostrč. Takže stává se to, páni likvidátoři, a nikdy se to úplně nezhojí a bolí a bolí stále dál!

Dobrý den. Mám úplně stejný problém. Také jsem si při bruslení narazila kostrč.Byla jsem 4 týdny doma a pojišťovna mi napsala že tam nebyl otok že nic nedostanu. Ptala jsem se několika doktorů, a ti mi sdělili, že otok na takovém místě nelze určit. Poženu to přes právníka a nechám si na to vypracovat i nějaký znalecký posudek. Platím 1000 měsíčně a když se mi něco stane tak nic. Nevím který odborník jim tam určuje takové nesmysly, ale zkusím s tím něco uděla. Prosím napiště mi jak jste dopadla vy.

dobrý den měla jsem naražená žebra byla jsem i na rengenu ale tím že jsem neměla otok nemo hematom pojistnou událost mi neuznali

Zdravím,pokud se Vám stane takový uraz jakým je naraženina,je jasně dáno v oceňovacich tabulkách že musí byt prokazatelný hematom,otok.Pokud tam není,není co řešit.Flexi plní naraženinu tuším max 14 dní a je jedno jestli vy se léčíte 50 dní.Je třeba si pohlídat co Vám doktor napíše.Já sem neměl zatím žádný problém v plnění.Je třeba to zkoušet,když platíte takové peníze.Já osobně platím za urazovky 2300/měs.

A nepíše tohle náhodou poj.agent od konkurence,např.České pojišťovny????

dobrý den chtěla bych se optat. Můj manžel měl pracovní úraz. Řízl se do prstu o profil, jel hned na pohotovost a má 3stehy. Po 3týdnech, ho doktor poslal na chirurgii s tím, že ho pořád brněli prsty a bolela ho dlaň, tam mu udělali rentgen a zjistili že si nařízl šlachu a asi si poranil nervy. Má denní odškodné od 29dne 500kč. Už mi marodí s tím měsíc. Tak jsem se chtěla optat, já se v těch tabulkách nevyznám, tak jestli nevíte jestli na to má nárok na to odškodné když marodí tak dlouho. Moc děkuji za odpověď

Dobrý den, napište mi na můj mail kontaktní zprávu, abych Vám mohl poslat příslušné tabulky se zvýrazněnými pasážemi. tk

Dobrý den,
prosím Vás mám podobný problém s pracovní neschopností a zajímalo by mě, zda bude vyplacena a v jaké výši. Mohl by jste mi také zaslat příslušnou tabulku ?

Děkuji mnohokráte.

Proč není v odškodnění nápastové mašličky a blbá modřina ano??? Jinak jsem spokojená vždy jsem vše dostali dcera si zlomila ruku léčila se 41 dní a dostali jsme 4100 já na modřinu na oku 900 atd mohla bych pokračovat mame toho více ale proč když nechci syny trápit stehem nechalla jsem mu dát jen mašličky tak ty se neplní?? Jak to? jizvu má pořád a bude jí mít asi na vždy.Také by mě zajímaly ocenovací tabulky na uraz ne na trvalé následky urazu ale obyčejný uraz děkuji

Dobrý den,dá se nějakým způsobem zjistit kolik dostanu peněz při tříštive zlomenině kliční kosti,operované a zpevněné dlahou se šrouby,když zadam výši pojistného a pojištovnu?Děkuji

Nejsem ani pojišťovací agent ani makléř. Flexi mám od roku 2002 a jsem nad míru spokojená. Ovšem za tu dobu jsem také provedla různé úpravy, protože životní podmínky se také mění. Na správné nastavení je také třeba pořádně si přečíst speciální pojistní podmínky. Z nic se dozvím vše potřebné, zbytek mi poradí prodávající pojištění. Auto, dům a málem i psa si pojistí každý bez dumání ale na sebe a své blízké myslí málokdo :-))

Tabulky naleznete na stránkách www.pojistovnacs.cz Oceňovací tabulka tam máte diagnózy a počet dní které Vám pojišťovna max. proplatí jsouli ovšem splněny podmínky.
Stačí jen hledat .-)

Já jsem dostal za zhmoždění hýždě a kostrče,kdy jsem byl v léčení 112 dní 2.100Kč,to jsem ještě zaplatil 250,-kč za vypsání pojistné události,čili to vychází 16,50.-Kč na den,ne 100.-Kč.To nepočítám,kolik jsem vlastně ještě projel v MHD.

Máme čerstvou zkušenost s Flexi pojistkou. Pojištění invalidity 1. stupně. Po vyběhání všech papírů bezproblémové plnění. Sice je to štěstí v neštěstí, ale peníze se hodí. V minulosti jsme ještě hlásili úraz ruky u syna a tam to bylo také docela rychlé.

Čtu místní diskuzi a nestačím se divit.Vše co je zde psáno je z velké části neznalost produktu. ( jak je možné že nikdo nezná ocenovací tabulky ? nebo přpojištění úrazových nadlimitů ? neznalost neomlouvá - je třeba se ptát... ) Ja Flexi mám již dlouho a nedám na ni dopustit,a nejsem sám.Jenže kritika se píše dobře , ale chvála nikoliv Mě zaplatili vždy vše do koruny. A ještě jeden příklad za vše - stejný úraz byl u Flexi ocenen 19.000kč a u konkurence 250kč ... ne 2.500kč ale pouhých 250kč . Jinak rozdíl v měsíčním pojistném byl cca 220kč...

Tak prosím nemáte někdo odkaz na oceňovací tabulky pro úraz od ČESKÉ POJIŠŤOVNY ?

Tak koukám,že pojištovací agent a nebo nějaký makleř tady obhajuje FLEXI,které je uplně k ničemu,ale oni z toho mají vysoké provize a tak to tady musí chvalit.Prostě na FLEXI si dejte pozor a neplatte jim vysoké provize za něco co pro vás nemá smysl.

Ach jo, je mi do breku jak čtu takové kraviny...Jak tohle můžete napsat?? Že Flexi je k ničemu? Buď máte v hlavě úplně nic nebo ten kdo je tady neznalý musíte být Vy. Je to dobrý produkt. Neříkám, že nejsou lepší nebo podobné, ale že by měla být k ničemu je pěkná kravina..Je to sranda číst komentáře chytráků:-)))

Ano,máte pravdu,moje neznalost,můj problém,moje blbost.Prodejce vám jen maže med kolem úst,a mě opravdu nenapadlo,že vůbec nějaké oceňovací tabulky existují a mám se na ně ptát.Navíc je ani neměl,jsou pouze na pobočkách(což jsem zjistil až po úrazu).Jo,do koruny mi ho zaplatili,ale jen za třetinovou dobu...:-( A ještě něco,dříve platili i lékařský posudek,dnes ani náhodou.A na stížnost,kterou jsem poslal před měsícem zatím žádná reakce...

Dobrý den, kde se dají sehnat oceňovací tabulky DO pjišťovny české spořitelny. Děkuji za odpověď, Kamila Krištofová

Prostě a jednoduše opravdu nikde.Nabídnou vám je pouze na pobočkách a pouze k nahlédnutí....Stačí?

Upřimně pane Kašpar - nejste náhodou Kašpar ? Všichni si na netu umíte najít kdejakou prkotinu , ale to co vidět nechcete - to neuvidíte...Mě to trvalo do 5min... takže na Vaši otázku "stačí ?" odpovím NESTAČÍ !!!