RIZIKOVKA

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelČeská podnikatelská pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttp://www.cpp.cz/pojisteni-osob~rizikove-pojisteni~rizikovka/
Okruh uživatelů

Široká veřejnost

Distribuční kanály

Vlastní získatelé, externí získatelé

Základní charakteristika

RIZIKOVKA je variabilním pojištěním pro celou rodinu. RIZIKOVKOU lze pojistit dvě dospělé osoby, až čtyři děti samostatně a v rámci úrazového připojištění dospělého pojištěného neomezený počet dětí (za jednu sazbu pojistného) s prokázaným vztahem k dospělému pojištěnému. Produkt umožňuje pojistit životní i neživotní rizika, nabízí též speciální rizika pro pojištěné děti. Produkt je zaměřen na krytí rizik. RIZIKOVKA není vázána na investiční podíly, nelze vkládat mimořádné pojistné a produkt není daňově uznatelný. Všechny pojištěné osoby jsou pojištěné na hlavní riziko, kterým je pojištění pro případ náhlé smrti z důvodu úrazu, ostatní rizika jsou již nepovinná a pojištěná osoba si je zvolí dle své individuální potřeby. Pojištění je možné sjednat minimálně na dobu pěti let. Při úmrtí pojištěné osoby smlouva nezaniká, pokud je na smlouvě pojištěna alespoň další osoba. Klient v rámci tohoto produktu získává celou řadu bonusů a slev. Produkt nabízí řadu úrazových rizik, zproštění od placení pojistného, invalidity, závažných onemocnění a zdravotní asistence. U řady rizik lze zvolit klesající nebo i konstantní pojistnou částku.
Plnění též za teroristický útok v rámci úrazového připojištění v výjimkou u problematických zemí.

Pro koho je RIZIKOVKA určena?

• Až pro dva dospělé:
- minimální vstupní věk dospělého pojištěného je 18 let, maximální 70 let včetně
- pojistná doba do 85 let

• Až pro čtyři děti:
– vstupní věk 0–17 let
– pojistná doba do 26 let
+ neomezený počet dětí pojištěných v rámci úrazového pojištění dospělé osoby

RIZIKOVKA nabízí řadu připojištění:

Smrt (ze všech příčin) – při úmrtí pojištěné osoby vyplatí pojistitel sjednanou pojistnou částku

Zproštění od placení pojistného z invalidity nebo smrti
V případě sjednání alespoň jedné z varianty zproštění je zdarma zahrnuto zproštění od placení pojistného z důvodu ztráty zaměstnání

Příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky
Proplatíme spoluúčast klienta na pořízení invalidního vozíku, asistenčního psa, přestavbu auta nebo na jinou pomůcku, pokud na tuto pomůcku má klient nárok podle příslušného zákona

Závislost na péči II. – IV. stupně
Pokud je klientovi přiznána závislost na péči jiné osoby z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, poskytne pojistitel pojistné plnění

Připojištění invalidity
Vyplatíme Vám sjednanou pojistnou částku v případě, že se klient stane invalidní

Připojištění závažných onemocnění a poranění
Zajistíme Vás při závažných onemocněních a poraněních, možnost připojištění rizika vrozených vad (riziko lze sjednat pro ještě nenarozené děti) nebo rakovina in situ či Cukrovka a její komplikace, resp. Cukrovka u dětí

Úrazové připojištění
Poskytneme Vám pojistné plnění v případě trvalých následků, léčení úrazu v nemocnici nebo doma a v případě smrti úrazem

Celodenní ošetřování pojištěného
Plnění při nutnosti ošetřování jinou osobou z důvodu dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu, je možno si vybrat, zda ošetřovanou osobou je člen rodiny nebo cizí osoba

Připojištění pro případ nemoci
Zajistíme Vás při pracovní neschopnosti způsobené nemocí i úrazem a pobytu v nemocnici

Zdravotní asistence
Získáte informace o lécích, lékárnách, lékařských postupech, pomůžeme Vám s objednáním u praktického lékaře či specialisty, pomůžeme Vám při hospitalizaci atp.

Cestovní připojištění
Chcete-li mít klidnou dovolenou – uhradíme náklady za ošetření a léčení, pojistíme Vám odpovědnost a zavazadla

Připojištění právní ochrany rodiny
Ochráníme Vás i Vaši rodinu v případě právních problémů

Pojištění odpovědnosti občana v běžném občanském životě včetně újmy na mobilním elektronickém zařízení
Pokud způsobíte škodu na majetku či zdraví třetí osoby, toto pojištění ochrání Vás i členy Vaší společné domácnosti

Připojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání
Toto pojištění Vás ochrání proti škodě, kterou způsobíte svému zaměstnavateli v souvislosti s plněním Vašich pracovních úkonů, pojištění kryje i škodu na movitých věcech, které užíváte při plnění pracovních činností

Hospitalizace s doprovodem
Formou denního odškodného pojistitel hradí za doprovod dítěte při jeho pobytu v nemocnici

Ošetřování členem rodiny
ČPP poskytne denního odškodné v případě ošetřování pojištěného dítěte z v důvodu jeho nemoci nebo úrazu

Výhody/bonusy

S pojištěním RIZIKOVKA klient získá řadu benefitů:
- věrnostní bonus – za každý rok trvání pojištění obdrží klient částku za zaplaceného pojistného za bonusová rizika
- bonus za bezeškodní průběh – za bezeškodní průběh je připsán bonus
- slevu za propojištěnost a výši pojistného
- slevu za elektronickou komunikaci

Další výhody:
- pojištění pro celou rodinu na jedné pojistné smlouvě
- při sjednání zproštění od placení pojistného klient zdarma získá krytí z důvodu ztráty zaměstnání
- rizika speciálně pro pojištěné dítě
- pojištění všech dětí jednou sazbou úrazového pojištění
- libovolná kombinace a změna pojištěných rizik podle aktuální situace
- pro většinu rizik volba klesající či konstantní pojistné částky
- možnost nahlížet na smlouvu prostřednictvím internetového portálu MojeČPP a též stažení důležitých dokumentů v rámci této aplikace

Konkurenční výhody

- produkt zaměřený čistě na krytí rizik
- jednoduché sjednání
- zajímavá rizika: ošetřování dítěte členem rodiny, vrozené vady dětí, závislost na péči II. – IV. stupně (i pro dítě), příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky či celodenní ošetřování pojištěného
- speciální koncepce závažných onemocnění – možno pojistit konkrétní skupinu onemocnění
- jedinečný systém bonusů - bonus za bezeškodní průběh a věrnostní bonus
- velké množství slev: za výši pojistného, propojištěnost, souhlas s elektronickou komunikací atd.
- plnění z rizik typu denního odškodného i po konci pojištění
- krytí za úraz též při teroristickém útoku
- kratší pojistná doba u řadu rizik a i u rizik pojištěných dětí
- plnění též u pojistných událostí, vzniklých při provozování adrenalinových sportů například v rámci dovolené, může se jednat o let balónem či skok padákem (nejedná se o organizovanou činnost)
- komfortní sjednání - možnost podepsat smlouvu prostřednictvím vlastnoručního digitálního podpisu a možno odeslat dokumenty e-mailem

Novinky

Mezi poslední úpravy patří zejména:
- připojištění cukrovky (diabetes mellitus I. a II. typu) pro všechny pojištěné osoby na smlouvě, pro dospělého pojištěného navíc plnění při následných komplikacích z tohoto onemocnění
- plnění při provozování nebezpečných sportů, jež nejsou provozovány v rámci organizace, jedná se o adrenalinové sporty například v rámci dovolené
- riziko celodenní ošetřování pojištěného- formou denního odškodného podpora při ošetřování jinou osobou z důvodu dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu, je možno zvolit člena rodiny či cizí osobu
- rozšíření krytí u odpovědnosti občana v běžném občanském životě - pojištění se vztahuje též na újmu na mobilním elektronickém zařízení, jako je mobilní telefon či tablet

Pojistná rizika

Pojištění pro případ smrti

ano

Pojištění pro případ dožití

ne

Pojištění pro případ plné invalidity

ano

Zproštění placení v případě plné invalidity

ano

Pojištění pro případ závažných onemocnění

ano

Pojištění pro případ smrti úrazem

ano

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ano

Možnost progresivního plnění trvalých následků úrazu

ano

Pojištění pro případ úrazu - denní odškodnění

ano

Pojištění pro případ úrazu - v %

ne

Pojištění denní dávky pro případ prac. neschopnosti

ano

Pojištění denní dávky pro případ hospitalizace

ano

Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

ne

Pojištění pro případ dlouhodobé péče

ano

Další možné připojištění

Při sjednání zproštění od placení pojistného z důvodu invalidity nebo smrti je zdarma zahrnuto zproštění od placení pojistného z důvodu ztráty zaměstnání
Připojištění na pořízení zvláštní pomůcky
Závislosti na péči II. - IV. stupně
Celodenní ošetřování pojištěného
Zdravotní asistence
Cestovní připojištění
Připojištění právní ochrany rodiny
Pojištění odpovědnosti občana v běžném občanském životě včetně újmy na mobilním elektronickém zařízení
Připojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání
Hospitalizace s doprovodem (týká se pojištěných dětí)
Ošetřování členem rodiny (týká se pojištěných dětí)
Připojištění zlomenin (týká se pojištěných dětí)

Parametry

Možnost vinkulace pojistného plnění

ano

Možnost indexace (průběžné navyšování pojistné částky a pojistného)

na žádost klienta

Osoby

Maximální počet pojištěných osob 6,00
Maximální počet pojištěných osob - Poznámka

2 dospělí a 4 identifikované děti nebo neomezený počet dětí v případě připojištění v rámci úrazového pojištění pojištěného

Minimální pojistná částka (Kč) 5.000,00
Minimální pojistná částka - Poznámka

5 000 Kč pro každou pojištěnou osobu

Maximální pojistná částka (Kč) 6.000.000,00
Maximální pojistná částka - Poznámka

vyšší individuálně

Minimální vstupní věk pojištěného (roky) 18,00
Minimální vstupní věk pojištěného - Poznámka

18 let u dospělého pojištěného, 0 let u pojištěného dítěte

Maximální vstupní věk pojištěného (roky) 70,00
Maximální vstupní věk pojištěného - Poznámka

u dospělých, u pojištěného dítěte je maximální vstupní věk 17

Maximální doba trvání (roky) 85,00
Maximální doba trvání - Poznámka

85 let věku pojištěné dospělé osoby
do 26 let věku pojištěného dítěte

Ostatní

Maximální sleva na pojistném za výši pojistné částky - Poznámka

Sleva za celkovou výši pojistného- pokud měsíční pojistné za vybraná rizika převýší částku 1 000 Kč, přizná pojistitel slevu na pojistném ve výši dle Přehledu poplatků.

Další slevy

Sleva za u pojistitele sjednanou smlouvu životního pojištění- pokud má pojistník u pojistitele při sjednání tohoto pojištění ještě jinou smlouvu životního pojištění, přizná pojistitel slevu na pojistné ve výši dle Přehledu poplatků.
Sleva za u pojistitele sjednanou smlouvu neživotního pojištění - pokud má pojistník u pojistitele při sjednání tohoto pojištění ještě jinou smlouvu neživotního pojištění, přizná pojistitel slevu na pojistné ve výši dle Přehledu poplatků.
Slevu za udělení souhlasu se zasíláním informací o pojistné smlouvě na e-mail - pokud pojistník uvede svůj e-mail a dá souhlas s elektronickou komunikací, přizná pojistitel slevu na pojistném ve výši dle Přehledu poplatků.

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

PřílohaVelikost
cpp18075_rizikovka_dl_02.pdf421.97 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.