Investiční životní pojištění Kumulativ MAX

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelAXA životní pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.axa.cz/produkty/zivotni-a-urazove-pojisteni/investicni-zivotni-pojis...
Okruh uživatelů

individuální životní pojištění určené pro široký okruh klientů

Distribuční kanály

produkt je nabízen prostřednictvím pobočkové sítě AXA, interní obchodní služby společnosti AXA a externích partnerů společnosti AXA

Základní charakteristika

Investiční životní pojištění Kumulativ MAX poskytuje klientům potřebnou pojistnou ochranu v kombinaci se zajímavým způsobem investování volných finančních prostředků – 4 exklusivní fondy.
Produkt nabízí unikátní věrnostní bonus, kdy platí, čím déle je klient s AXA, tím větší bonus dostane.
Investiční životní pojištění poskytuje navíc maximální flexibilitu během celé pojistné doby umožňující přizpůsobování pojištění měnícím se potřebám klienta v různých životních situacích. Lze měnit pojistnou částku, výši pojistného, způsob investování pojistného, převádět již investované prostředky mezi fondy, vkládat mimořádné pojistné a v případě potřeby také možnost si část prostředků vybrat ze svého investičního účtu bez povinnosti je doplatit zpět (výměnou za možnost uplatnit uhrazené pojistné z životního pojištění při snížení daně z příjmu fyzických osob). Pojistná ochrana může být posílena přidáním úrazových připojištění (smrt, trvalé tělesné poškození s lineárním nebo progresivním plněním), připojištění pro případ invalidity (invalidní penze, jednorázová výplata, zproštění od placení pojistného), připojištění pro případ pracovní neschopnosti s možností volby počátečního dne plnění, připojištění pro případ hospitalizace, připojištění denního odškodného za dobu nezbytného léčení drobných i rozsáhlejších úrazů, připojištění pro případ chirurgického zákroku a připojištění pro případ závažných onemocnění.

Výhody/bonusy

Investiční životní pojištění Kumulativ MAX kombinuje dva typy bonusů:
Věrnostní bonus, jehož konstrukce zajišťuje nezávislost výšky bonusu na tržním vývoji zhodnocení investice, výpočet výšky bonusu se odvíjí od výšky pojistného placeného na celou smlouvu, tj. jak na investiční, tak i na rizikovou část. Nárok na výplatu věrnostního bonusu vzniká v případě splnění podmínek specifikovaných v pojistných podmínkách po každých 5 letech trvání pojistné smlouvy.
Extra bonus, jehož výška se vypočte jako definované procento z aktuální hodnoty běžného podílového účtu a připisuje se na běžný podílový účet každých 5 let.

Další výhodou produktu Kumulativ MAX je schopnost pojištění průběžně se přizpůsobovat potřebám klienta. Možnost využití daňového odpočtu a příspěvek zaměstnavatele dělá tento produkt ještě atraktivnějším. Na přání klienta může být pojistná ochrana redukována na minimum a maximalizována tak investiční složka nebo může být pojištění převedeno do splaceného stavu, kdy už klient nemá povinnost platit pojistné.

Konkurenční výhody

Hlavní konkurenční výhodou je systém věrnostních bonusů nezávislých na tržním vývoji zhodnocení investice. Každých 5 let připisujeme klientovi jako poděkování za věrnost bonus, který se každou pětiletku zvyšuje. Čím déle s námi klient je, tím vyšší procento bonusu dostane. Bonus je připisován na běžný podílový účet a od okamžiku připsání je součástí investiční složky a pojistník s ním může nakládat obdobně jako s vlastními investovanými prostředky na běžném podílovém účtu. Procentuální výše bonusu je pro každou následující pětiletku vyšší, proto hovoříme o progresivním bonusu. Např. za první pětileté období je výše bonusu 9% z báze věrnostního bonusu, za další období je to postupně 40 %, 65 % , 90 %, 115 % atd. (báze věrnostního bonusu odpovídá 105 % ročního pojistného sjednaného v době uzavření pojistné smlouvy, tj. bonus je kalkulován nejen z pojistného určeného pro investice, ale i z rizikového pojistného za zvolená připojištění, detail výpočtu a podmínky nároku jsou uvedeny v pojistných podmínkách).
Zároveň při zvýšení běžného pojistného vzniká klientovi nárok na věrnostní bonus z navýšené části pojistného.
V rizikové části obsahuje produkt Kumulativ MAX vybraná připojištění s tzv. přirozeným pojistným. Pojistné za tato připojištění se každý rok mění, v nižším věku, tedy v první části pojistné doby, je srážka za tato připojištění nižší než u připojištění s průměrným pojistným, což umožňuje rychlejší růst hodnoty investice v tomto období. Klient samozřejmě platí na smlouvu neměnnou výši pojistného, jejíž postačitelnost je kalkulována na celou dobu trvání pojištění.
Investiční složka zahrnuje 4 unikátní fondy vytvořené speciálně pro produkt Kumulativ MAX a možnost využití funkcí na ochranu investice – realokace a zamykání výnosů.

Novinky

Kumulativ MAX byl uveden na trh v dubnu 2014. V posledním roce jsme umožnili přechod do tohoto typu produktu i stávajícím klientům využívajícím starší produktovou řadu investičního životního pojištění, a to konkrétně do speciální konverzní varianty produktu Kumulativ MAX. Našim stávajícím klientům jako další zvýhodnění při konverzi navyšujeme výšku věrnostního bonusu za první pětiletku na 15% z báze věrnostního bonusu a zpřístupňujeme přechod do modernějších typů připojištění, a to se započtením již uplynulých čekacích dob.

Mezi nová pojistná krytí, která je možné v rámci pojištění Kumulativ MAX sjednat, patří například osvobození od placení pojistného v případě smrti pojistníka, nové balíčky závažných onemocnění nebo pojištění pro případy invalidity 2. a 3. stupně.

Pojistná rizika

Pojištění pro případ smrti

ano

Pojištění pro případ dožití

ano

Pojištění pro případ plné invalidity

ano

Zproštění placení v případě plné invalidity

ano

Pojištění pro případ závažných onemocnění

ano

Pojištění pro případ smrti úrazem

ano

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ano

Možnost progresivního plnění trvalých následků úrazu

ano

Pojištění pro případ úrazu - denní odškodnění

ano

Pojištění pro případ úrazu - v %

ano

Pojištění denní dávky pro případ prac. neschopnosti

ano

Pojištění denní dávky pro případ hospitalizace

ano

Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

ne

Pojištění pro případ dlouhodobé péče

ne

Další možné připojištění

Připojištění pro případ chirurgického zákroku,
Invalidní penze pro případ plné invalidity,
Připojištění pro případ invalidity 2. a 3. stupně,
Připojištění pro případ invalidity 2., 3. a 4. stupně,
Osvobození od placení pojistného v případě smrti pojistníka;

Parametry

Garantované zhodnocení (technická úroková míra)

ne

Zhodnocení kapitálové

ne

Zhodnocení investiční

ano

Možnost vkládání mimořádného pojistného

ano

Možnost umístění mimořádného pojistného do jiných fondů než běžné pojistné

ano

Možnost mimořádných výběrů

ano

Možnost přerušení placení

ne

Možnost uplatnění daňových odpočtů

ano

Možnost vinkulace pojistného plnění

ano

Možnost indexace (průběžné navyšování pojistné částky a pojistného)

ano

Osoby

Maximální počet pojištěných osob 1,00
Minimální pojistná částka (Kč) 5.000,00
Maximální pojistná částka - Poznámka

Maximální PČ závisí na vstupním věku pojištěného, pojistné době a na výši ročního pojistného.

Do 10 let věku lze volit pojistnou částku max 500 000 Kč.

Maximální vstupní věk pojištěného (roky) 65,00
Maximální doba trvání (roky) 99,00
Maximální doba trvání - Poznámka

Po dosažení věku 75 let je pojistná částka pro případ smrti automaticky snížena na 0 a jsou zastaveny srážky rizikového pojistného. V případě smrti ve věku vyšším než 75 let je vždy vyplácena hodnota investice.

Ostatní

Maximální výše přirážky na pojistném za frekvenci placení - Poznámka

přirážka za frekvenci placení není v produktu obsažena

Poznámky

AXA v České republice a na Slovensku působí prostřednictvím penzijní společnosti (na Slovensku pak přes doplnkovú dôchodkovú spoločnosť a dôchodkovú správcovskú spoločnosť), životní pojišťovny, pojišťovny (se zaměřením na neživotní pojištění), a investiční společnosti,. Má více než 1,35 milionu aktivních klientů, 515 zaměstnanců a více než 119 miliard korun aktiv pod správou.
AXA životní pojišťovna má na pojišťovacím trhu stabilní pozici. Objem aktiv pod správou životní pojišťovny ke konci roku 2016 činil 15,7 miliard korun. Počet smluv AXA životní pojišťovny ve stejném období dosáhl více než 290 tisíc zejména zásluhou rizikového životního pojištění. Pojistné z rizikového životního pojištění meziročně rostlo o 38%.

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ne

Možnost sledovat průběh vyřízení pojistné události on-line

ne

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

bez komentáře

Tento produkt je velmi dobře nastaven.Vrácení poplatků formou věrnostních bonusů.

Výborný produkt. Doporučuji.