Investiční životní pojištění EVOLUCE PLUS

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelČeská podnikatelská pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.cpp.cz/pojisteni-osob~investicni-zivotni-pojisteni~evoluce-plus/
Okruh uživatelů

Široká veřejnost

Distribuční kanály

Vlastní získatelé, externí získatelé

Základní charakteristika

Předností investičního životního pojištění EVOLUCE PLUS je možnost zajistit sebe i své nejbližší sjednáním kvalitního pojistného krytí na jedné pojistné smlouvě. Pojištění lze sjednat jako investiční nebo převážně rizikové.
Klient si může svobodně určit únosnou výši pojistného s ohledem na aktuální finanční a životní situaci. Lze připojistit děti - automaticky zahrnout v rámci úrazového připojištění prvního pojištěného všechny děti, jejichž definovaný vztah k prvnímu pojištěnému vznikne v době platnosti pojistné smlouvy, nebo pojistit individuálně až pět nezávislých dětí na vybraná rizika. V oblasti investování nabízí alokaci pojistného buď do pevně nastavené strategie, nebo umožňuje individuální alokaci do jednotlivých investičních titulů z nabídky pojistitele. Produkt samozřejmě umožňuje v průběhu pojištění reagovat na pohyby cen jednotlivých instrumentů na finančních trzích a operativně měnit výši a umístění placeného pojistného. Tato možnost velkou měrou rozhoduje o míře zhodnocení, tj. o částce pojistného plnění při dožití resp. smrti. Produkt nabízí možnost připojištění i neživotních rizik, odpovědnosti, právní ochrany rodiny, cestovního pojištění nebo zdravotní asistence. Je možno sjednat speciální rizika pro pojištěné děti. U mnoha rizik možno sjednat konstantní nebo i klesající pojistnou částku pro zajištění například hypotéky.

V rámci jedné pojistné smlouvy je možno pojistit:
- 2 dospělé pojistné osoby
- až 5 samostatně pojištěných dětí
- neomezený počet dětí s prokázaným vztahem k dospělému pojištěnému v rámci úrazového připojištění
Základním pojištění je pojištění pro případ dožití a smrti první pojištěné osoby.
Produkt nabízí řadu smysluplných libovolných připojištění:
- volitelné pojištění pro případ smrti
- zproštění od placení pojistného z důvodu invalidního důchodu a/nebo ztráty zaměstnání
- invalidity
- závislost na péči II. - IV. stupně
- příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky
- závažných onemocnění a poranění
- smrti úrazem
- trvalých následků úrazu
- denní odškodné za dobu léčení úrazu
- denní odškodné za pobyt v nemocnici z důvodu úrazu od 1.dne
- denní odškodné za pracovní neschopnosti nemocí
- denní odškodné za pobyt v nemocnici z důvodu nemoci od 1.dne
- celodenního ošetřování pojištěného
- zdravotní asistence
- cestovní připojištění
- právní ochrana rodiny
- odpovědnosti občana v běžném občanském životě vč. újmy na mobilním elektronickém zařízení
- odpovědnost zaměstnance při výkonu povolání

- připojištění zlomenin (pro pojištěné děti)
- hospitalizace s doprovodem (pro pojištěné děti)
- ošetřováním členem rodiny (pro pojištěné děti)

Výhody/bonusy

S pojištěním EVOLUCE PLUS klient může:
• pojistit celou rodinu jednou pojistnou smlouvou a ušetřit tak na poplatcích
• pojistit všechny své děti jednou sazbou úrazového pojištění
• možnost sjednání balíčku pro klesající pojistnou částku – sleva až 10 % na balíček
• vložit částku na investice již od 1 Kč
• libovolně kombinovat a flexibilně měnit pojištěná rizika podle své aktuální situace
• zajistit své výnosy a automaticky je převádět do Garantovaného fondu
• zvýšit pojistné plnění zaplacením mimořádného pojistného
• zvolit čerpání finančních prostředků již během trvání pojištění pro daňově nezvýhodněnou smlouvu anebo naopak si každoročně od daňového základu odečíst částku ve výši plateb za hlavní životní pojištění a mimořádné pojistné
• nahlížet na svou smlouvu na internetu prostřednictvím aplikace MojeČPP a možnost zobrazování dokumentů ke své smlouvě

Konkurenční výhody

• možnost pojištění celé rodiny (až 7 osob) na jedné pojistné smlouvě
• unikátní spojení životních a neživotních rizik
• možnost nadstandardního zhodnocení vložených finančních prostředků
• kvalitní pojistné krytí
• variabilita umožňující přizpůsobit pojištění aktuální životní i finanční situaci
• u závažných onemocnění a poranění možnost plnění i za mírnější stádium vybraných onemocnění (mozková příhoda, infarkt myokardu, zhoubný nádor), možno vybrat buď základní variantu rizika (pojištěny 3 diagnózy) či rozšířenou variantu (pojištěno 26 diagnóz a zákroků)
• volba dvou variant pojistných částek u vybraných rizik (denního odškodného a trvalých následků úrazu) pro jednoho pojištěného
• vybraná rizika možno sjednat až do 74 let
• SYSTÉM BONUSŮ - věrnostní a bezeškodní bonus
• pomocí ÚRAZU PLUS získáte unikátní plnění i při neúrazových dějích, příkladem může být situace při zvedání těžkého kufru nebo švihu rukou, kdy sval či šlachy nevydrží velkou zátěž vědomě způsobenou pojištěnou osobou
• opakované plnění u závažných onemocnění a poranění - plnění je poskytnuto dokonce až za tři různé diagnózy s odstupem jednoho roku od předchozí výplaty
• při připojištění vrozených vad dítěte je poskytnuto plnění v případě vážných vrozených vad narozeného dítěte pojištěné osoby
• plnění z úrazových rizik též při teroristických útocích s výjimkou problematických zemí
• při obavách z následků očkování pomůže klientům připojištění následků očkování a to jak povinného, tak nepovinného očkování
• poplatek za vedení účtu je závislý na stavu podílového účtu, při vyšším stavu účtu může být až nulový
• dvojnásobné plnění při autonehodě či při plnění u omezení či ztrátě výdělečné činnosti
• TOP progrese - 500 % plnění u trvalých následků úrazu
• úrazová rizika též pro profesionální sportovce a adrenalinové sporty
• plnění při pojistných událostech v souvislosti s provozováním adrenalinových sportů třeba při dovolené (let balónem, skok padákem...), nejedná se však o organizovanou činnost
• komfortní sjednání smlouvy- možnost zaslání dokumentů ke smlouvě e-mailem a podepsat smlouvu prostřednictvím vlastnoručního digitálního podpisu

Novinky

Mezi hlavní vylepšení na produktu při posledních úpravách produktu patří:
- připojištění celodenní ošetřování pojištěného - kryje část nákladů spojených s ošetřováním formou denního odškodného a respektuje svobodnou vůli pojištěného na volbu způsobu ošetřování
- plnění v případě diagnózy cukrovka (diabetes mellitus 1. a 2. typu) a následných vybraných komplikacích spojených s tímto onemocněním u dospělého pojištěného
- u neživotních rizik v připojištění odpovědnosti v občanském životě rozšíření pojistné ochrany i za újmu na mobilním elektronickém zařízení - např. tablet či mobilní telefon
- plnění u pojistných událostí při adrenalinových sportech, pokud se nejedná o organizovanou činnost, může to být skok z padáku či třeba let balónem v rámci dovolené

Pojistná rizika

Pojištění pro případ smrti

ano

Pojištění pro případ dožití

ano

Pojištění pro případ plné invalidity

ano

Zproštění placení v případě plné invalidity

ano

Pojištění pro případ závažných onemocnění

ano

Pojištění pro případ smrti úrazem

ano

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ano

Možnost progresivního plnění trvalých následků úrazu

ano

Pojištění pro případ úrazu - denní odškodnění

ano

Pojištění pro případ úrazu - v %

ne

Pojištění denní dávky pro případ prac. neschopnosti

ano

Pojištění denní dávky pro případ hospitalizace

ano

Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

ne

Pojištění pro případ dlouhodobé péče

ano

Další možné připojištění

Zproštění od placení pojistného z důvodu přiznání invalidního důchodu či ztráty zaměstnání
Zdravotní asistence
Cestovní připojištění
Připojištění právní ochrany rodiny
Závislosti na péči II. - IV. stupně
Připojištění celodenního ošetřování pojištěného
Pojištění odpovědnosti občana v běžném občanském životě vč. újmy na mobilním elektronickém zařízení
Připojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání
Připojištění zlomenin (pouze pro pojištěné děti)
Připojištění hospitalizace s doprovodem (pouze pro pojištěné děti)
Připojištění ošetřování členem rodiny (pouze pro pojištěné děti)

Parametry

Garantované zhodnocení (technická úroková míra)

ano

Zhodnocení kapitálové

ano

Zhodnocení investiční

ano

Možnost vkládání mimořádného pojistného

ano

Možnost umístění mimořádného pojistného do jiných fondů než běžné pojistné

ano

Možnost mimořádných výběrů

ano

Možnost přerušení placení

ano

Možnost uplatnění daňových odpočtů

ano

Možnost vinkulace pojistného plnění

ano

Možnost indexace (průběžné navyšování pojistné částky a pojistného)

na žádost klienta

Osoby

Maximální počet pojištěných osob 7,00
Maximální počet pojištěných osob - Poznámka

2 dospělí a 5 identifikovaných dětí nebo neomezený počet dětí v případě připojištění v rámci úrazového pojištění prvního pojištěného

Minimální pojistná částka (Kč) 5.000,00
Minimální pojistná částka - Poznámka

5 000 Kč pro prvního pojištěného, 30 000 Kč pro druhého pojištěného

Maximální pojistná částka (Kč) 6.000.000,00
Maximální pojistná částka - Poznámka

vyšší individuálně

Minimální vstupní věk pojištěného (roky) 15,00
Minimální vstupní věk pojištěného - Poznámka

15 let u prvního pojištěného, 18 let u druhého pojištěného, 0 let u dětí

Maximální vstupní věk pojištěného (roky) 70,00
Maximální vstupní věk pojištěného - Poznámka

u dospělých
u dětí je vstupní věk do 25 let
vybraná rizika je možnost sjednat i do 74 let věku

Maximální doba trvání (roky) 85,00
Maximální doba trvání - Poznámka

85 let věku první pojištěné osoby, 75 let u druhého pojištěného

Ostatní

Další možné výhody

věrnostní bonus - je připsán po uplynutí doby uvedené v přehledu poplatků o částku stanovenou procentem, uvedeném také v přehledu poplatků a parametrů produktu
bonus za bezeškodní průběh - vrácení části zaplacených poplatků již po 7 letech trvání pojištění ve výši stanovené v přehledu poplatků k tomuto produktu

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ne

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost sledovat průběh vyřízení pojistné události on-line

ano

PřílohaVelikost
cpp18075_evoluce_dl_04.pdf377.88 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.