FairLife

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelMetLife
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.metlife.cz/individualni-pojisteni/zivotni-pojisteni/fairlife/
Okruh uživatelů

Jednotlivci i rodiny s dětmi (možnost připojištění až 6 dalších dospělých/dětí).

Distribuční kanály

Produkt je nabízen prostřednictvím interní obchodní sítě.

Základní charakteristika

FairLife je moderní a vysoce flexibilní produkt investičního životního pojištění, který lze díky širokým možnostem nastavení jednotlivých parametrů pojištění optimálně přizpůsobit individuálním potřebám každého klienta. Navíc FairLife zvýhodňuje klienty za zdravý životní styl a méně riziková zaměstnání.

FairLife lze využít k zajištění potřeb ve stáří, finančních zdrojů na bydlení, zajištění hypotéky nebo rodiny pro případ nepříznivých událostí. Klient si může pojistnou ochranu pro případ smrti sjednat na dobu, na kterou ji skutečně potřebuje a případně ji dle potřeby dále rozšířit díky některým z volitelných připojištění.

Klient rozhoduje o tom, kam budou jeho peníze investovány, a to volbou libovolné kombinace nabízených investičních strategií, lišících se rizikem a výnosností, a sám si tedy volí investiční strategii dle svého vztahu k riziku. Investiční strategii může během trvání pojištění kdykoli změnit. Namísto konkrétní investiční strategie lze zvolit Asistovanou správu podílového účtu, jejímž cílem je, aby klient mohl v počátku pojištění využít agresivnější přístup a naopak s blížícím se koncem pojištění svoji investici ochránit.

Výhody/bonusy

- MetLife Fair: slevy za zdravý životní styl a méně riziková zaměstnání pro dospělé pojištěné (nekuřák, pravidelné prohlídky u lékaře, nemanuální zaměstnání)
- Odměna za věrnost – v případě pojistné doby 15 let a více pojišťovna vrátí každých 5 let 30% administrativních poplatků, zbývající část je vrácena na konci pojistné doby
- Sleva za výši pevné pojistné částky pro případ smrti až 10 %
- U každého připojištění individuální pojistná doba.
- Možnost kombinovat klesající a pevné pojistné částky u většiny pojistných krytí.
- Balíček Úvěrové asistence – zajištění úvěru či hypotéky proti nejzávažnějším nebezpečím (smrt, invalidita, závažná onemocnění - až 8 kombinací) s klesající pojistnou částkou (lze volit způsob klesání lineárně nebo dle úroku z úvěru) na individuálně stanovenou dobu
- Možnost v budoucnu navýšit pojistnou částku bez nutnosti přezkoumání zdravotního stavu při klíčových životních událostech (např. sjednání hypotéky) - Opce
- Vysoká pojistná ochrana díky široké škále volitelných připojištění
- Trvalé následky úrazu s progresí 850 % (v případě více úrazů s trvalými následky se při výpočtu progrese sčítají procentuální ohodnocení jednotlivých úrazů) a pamětí pro dospělé i děti
- Možnost opakovaného plnění z pojištění závažných onemocnění (za související i nesouvisející onemocnění) pro dospělé i děti
- 2násobné plnění u připojištění Hospitalizace, pokud k hospitalizaci dojde ve státě EU (mimo ČR)
- Pojištění smrti s minimálními výlukami
- Možnost příspěvků zaměstnavatele
- Možnost daňových výhod na pojistném, placené pojistníkem i zaměstnavatelem
- Krytí amatérských a rekreačních sportů bez navýšení pojistného
- Asistenční služby zdarma pro každé pojištěné dítě
- Jednoduché oceňování rizika – pro vybraná krytí do stanovené výše pojistných částek buď úplně bez nutnosti vyplňovat zdravotní dotazník, nebo s vyplněním zkráceného dotazníku.
- Pro pojištěné děti až 2násobné plnění při úrazech v období prázdnin (trvalé následky úrazu s progresí, následky úrazu)

Konkurenční výhody

- Pojistná ochrana pro případ smrti úrazem, smrti při dopravní nehodě, náhlé smrti, trvalých následků úrazu, následků úrazu, doby nezbytné léčby úrazu, chirurgického zákroku z důvodu úrazu, hospitalizace z důvodu úrazu, invalidity a pracovní neschopnosti z důvodu úrazu během zpracovávání Návrhu na pojištění (tzv. předběžné krytí)
- MetLife Fair: slevy za zdravý životní styl a méně riziková zaměstnání pro dospělé pojištěné (nekuřák, pravidelné prohlídky u lékaře, nemanuální zaměstnání)
- Odměna za věrnost – v případě pojistné doby 15 let a více pojišťovna vrátí každých 5 let 30% administrativních poplatků, zbývající část je vrácena na konci pojistné doby
- Sleva za výši pevné pojistné částky pro případ smrti až 10 %
- U každého připojištění individuální pojistná doba.
- Možnost kombinovat klesající a pevné pojistné částky u většiny pojistných krytí.
- Balíček Úvěrové asistence – zajištění úvěru či hypotéky proti nejzávažnějším nebezpečím (smrt, invalidita, závažná onemocnění - až 8 kombinací) s klesající pojistnou částkou (lze volit způsob klesání lineárně nebo dle úroku z úvěru) na individuálně stanovenou dobu
- Možnost v budoucnu navýšit pojistnou částku bez nutnosti přezkoumání zdravotního stavu při klíčových životních událostech (např. sjednání hypotéky) - Opce
- Vysoká pojistná ochrana díky široké škále volitelných připojištění
- Trvalé následky úrazu s progresí 850 % (v případě více úrazů s trvalými následky se při výpočtu progrese sčítají procentuální ohodnocení jednotlivých úrazů) a pamětí pro dospělé i děti
- Možnost opakovaného plnění z pojištění závažných onemocnění (za související i nesouvisející onemocnění) pro dospělé i děti
- 2násobné plnění u připojištění Hospitalizace, pokud k hospitalizaci dojde ve státě EU (mimo ČR)
- Pojištění smrti s minimálními výlukami
- Možnost příspěvků zaměstnavatele
- Možnost daňových výhod na pojistném, placené pojistníkem i zaměstnavatelem
- Krytí amatérských a rekreačních sportů bez navýšení pojistného
- Asistenční služby zdarma pro každé pojištěné dítě
- Pro pojištěné děti až 2násobné plnění při úrazech v období prázdnin (trvalé následky úrazu s progresí, následky úrazu)
- Unikátní sjednání přes eModel - elektronický schvalovací proces (ESP) přes SMS a e-mail klienta.
- Komplexní pojistná ochrana invalidity následkem úrazu i nemoci – 1. až 3. stupeň invalidity v různých variantách plnění s možností tvorby progrese, nově i 4. stupeň.

Novinky

- Opce na navýšení pojistné ochrany bez dalšího přezkoumání zdravotního stavu – unikátní retenční nástroj na českém trhu.
- Pojistnou dobu lze zvolit pro každé krytí individuálně.
- Prodloužení vstupního a výstupního věku pojištění FairLife a vybraných připojištění. Nově výstupní věk až 80 let.
- Možnost kombinovat klesající a pevné pojistné částky u většiny pojistných krytí.
- Nová připojištění pro dospělé: Trvalé následky úrazu s progresí 850 % a pamětí, Invalidita 4, Závažná onemocnění Premium, Závažné komplikace cukrovky, u Trvalých následků úrazu a Doby nezbytné léčby úrazu nově varianta plnění pro Extra vážné úrazy, Zlomeniny a popáleniny, Rekonvalescence, Rekonvalescence po úrazu a varianty s odkladnou dobou zpětně od 1. dne pro Pracovní neschopnost.
- Nová připojištění pro děti: Trvalé následky úrazu s progresí 850 % a pamětí, Závažná dětská onemocnění Premium, Zlomeniny a popáleniny, úrazové varianty pro Chirurgický zákrok, Hospitalizaci a Rekonvalescenci, Invalidita dítěte, Snížená soběstačnost dítěte, Smrt úrazem.
- Zlevnění pojistného u vybraných dětských připojištění (trvalé následky úrazu, závažná onemocnění, hospitalizace, rekonvalescence)
- Změna výplatního schématu u invalidity (50 % pojistné částky měsíc po doručení posudku).
- Balíček Úvěrová asistence i pro vedlejšího pojištěného s možností slevy 15 nebo 30 %, nově také s klesáním dle úroku z úvěru.
- Zvýšení limitů pro oceňování z finančního hlediska.
- Zrušení výluky na duševní choroby v případě invalidity 2. stupně.
- Omezení výluky na HIV/AIDS (pojištění pro případ smrti, závažná onemocnění, hospitalizace atd.) – plní se také za onemocnění získané při transfúzi krve, při výkonu povolání nebo při fyzickém napadení pojištěného či poskytování laické první pomoci při dopravní nehodě (dle stanovených podmínek).
- Zvýšení plnění, pokud hlavní pojištěný zemře při dopravní nehodě na 1 mil. Kč, pokud smlouva splňuje min. limity pojistného stanovené Sazebníkem.

Pojistná rizika

Pojištění pro případ smrti

ano

Pojištění pro případ dožití

ano

Pojištění pro případ plné invalidity

ano

Zproštění placení v případě plné invalidity

ano

Pojištění pro případ závažných onemocnění

ano

Pojištění pro případ smrti úrazem

ano

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ano

Možnost progresivního plnění trvalých následků úrazu

ano

Pojištění pro případ úrazu - denní odškodnění

ano

Pojištění pro případ úrazu - v %

ano

Pojištění denní dávky pro případ prac. neschopnosti

ano

Pojištění denní dávky pro případ hospitalizace

ano

Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

ne

Pojištění pro případ dlouhodobé péče

ne

Další možné připojištění

- Náhlá smrt – kryje 3 nejčastější příčiny náhlých úmrtí – úraz, infarkt, mrtvice
- Smrt při dopravní nehodě
- Invalidita 1., 2. a 3. stupně, Invalidita 2. a 3. stupně, Invalidita 3. stupně, Invalidita 4. stupně (kvadruplegie, terminální stádium onemocnění, snížená soběstačnost)
- Karcinom in situ – rozšiřuje krytí závažných onemocnění o krytí počínajícího stádia rakoviny pohlavních orgánů
- Chirurgický zákrok
- Sirotčí plnění
- Opce na navýšení pojistné ochrany bez dalšího přezkoumání zdravotního stavu – unikátní retenční nástroj na českém trhu.
- Úvěrová asistence
- Připojištění závažných komplikací cukrovky

Parametry

Garantované zhodnocení (technická úroková míra)

ano

Zhodnocení kapitálové

ne

Zhodnocení investiční

ano

Možnost vkládání mimořádného pojistného

ano

Možnost umístění mimořádného pojistného do jiných fondů než běžné pojistné

ano

Možnost mimořádných výběrů

ano

Možnost přerušení placení

ano

Možnost uplatnění daňových odpočtů

ano

Možnost vinkulace pojistného plnění

ano

Možnost indexace (průběžné navyšování pojistné částky a pojistného)

ano

Osoby

Maximální počet pojištěných osob 7,00
Maximální počet pojištěných osob - Poznámka

1 hlavní pojištěný dospělý + až 6 vedlejších pojištěných (dospělí i děti)

Minimální pojistná částka (Kč) 20.000,00
Minimální pojistná částka - Poznámka

Minimální pevná pojistná částka pro případ smrti je 20 000 Kč - povinná pojistná ochrana na smlouvě. Ostatní se liší dle pojistného krytí.

Maximální pojistná částka - Poznámka

Liší se dle pojistného krytí. Maximální pojistná částka pro případ smrti je 8 000 000 Kč.

Minimální vstupní věk pojištěného (roky) 16,00
Minimální vstupní věk pojištěného - Poznámka

Dospělý – 16 let
Dítě – 0 let

Maximální vstupní věk pojištěného (roky) 70,00
Maximální vstupní věk pojištěného - Poznámka

Dospělý – 70 let
Děti – 15 let

Maximální doba trvání - Poznámka

do věku 80 let hlavního pojištěného

Pojistná doba hlavního pojištěného dospělého: min. 10 let, max. do 80 let věku hlavního pojištěného.
Pojistná doba připojištění dětí: min. 5 let, max. do věku 25 let dítěte.

Ostatní

Maximální sleva na pojistném za výši pojistné částky (%) 10,00
Maximální sleva na pojistném za výši pojistné částky - Poznámka

vztahuje se pouze na pevnou pojistnou částku pro případ smrti

Další slevy

- MetLife Fair: slevy za zdravý životní styl a méně riziková zaměstnání pro pojištěného dospělého (nekuřák, pravidelné prohlídky u lékaře, nemanuální zaměstnání)
- Odměna za věrnost – v případě pojistné doby 15 let a více pojišťovna vrátí každých 5 let 30 % administrativních poplatků, zbývající část je vrácena na konci pojistné doby
- Sleva za výši pevné pojistné částky pro případ smrti až 10 %
- Balíček Úvěrová asistence i pro vedlejšího pojištěného s možností slevy 15 nebo 30 %, nově také s klesáním dle úroku z úvěru.
- Sleva až 20 % za sjednání přes aplikaci eModel.

Poznámky

Modelové příklady pojištění:

1) Dospělý člověk, administrativní pracovník, nekuřák, absolvující pravidelné preventivní prohlídky u lékaře, věk 25 let, hlavní pojistná doba na 30 let; má nově hypotéku, chce hlavně krýt rizika, investiční složka je minimalizována

Riziko//Pojistná částka
Smrt z jakýchkoliv příčin // Pevná pojistná částka 20 000 Kč (povinné základní krytí na 10 let)
Trvalé následky úrazu s progresí 850 % a pamětí // 800 000 Kč
Pracovní neschopnost po úrazu i nemoci (odkladná doba 28 dní) // denní dávka 500 KčBalíček Úvěrová asistence (lineární klesání pojistných částek po dobu 30 let oproti hypotéce) // pojistná částka na počátku 2 mil. Kč
Balíček obsahuje následující rizika s lineárně klesající PČ 2 000 000 Kč:
- Smrt z jakýchkoliv příčin
- Invalidita 2. a 3. stupně
- Pojištění závažných onemocnění Standard (15 diagnóz)

Měsíční pojistné: 775 Kč (se slevou 20 % za elektronické sjednání)

2) 2 dospělí (manželé) + 1 dítě, hlavní pojistná doba 30 let, rodiče nekuřáci, pravidelné prohlídky u lékaře, administrativní pracovníci, investiční složka je minimalizovaná, rodina chce být hlavně chráněna pro případ nenadálých událostí

Riziko // Pojistná částka

Otec (30 let)
Smrt z jakýchkoliv příčin, pevná pojistná částka // 500 000 Kč
Smrt úrazem // 500 000 Kč
Trvalé následky úrazu s progresí 850 % a pamětí // 500 000 Kč
Doba nezbytné léčby úrazu // denní dávka 300 Kč
Závažná onemocnění Standard (15 diagnóz), klesající lineárně po dobu 30 let // 500 000 Kč
Invalidita 3. stupně, klesající lineárně po dobu 30 let // 500 000 Kč

Matka (29 let)
Smrt z jakýchkoliv příčin, pevná pojistná částka // 500 000 Kč
Smrt úrazem // 500 000 Kč
Trvalé následky úrazu s progresí 850 % a pamětí // 500 000 Kč
Doba nezbytné léčby úrazu // denní dávka 300 Kč
Závažná onemocnění Standard (15 diagnóz), klesající lineárně po dobu 30 let // 500 000 Kč
Invalidita 3. stupně, klesající lineárně po dobu 30 let // 500 000 Kč

Dítě (5 let)
Trvalé následky úrazu s progresí 850 % a pamětí // 800 000 Kč
Následky úrazu (drobné úrazy) // 100 000 Kč
Závažná dětská onemocnění // 500 000 Kč
Hospitalizace denní dávka // 300 Kč

Měsíční pojistné za celou rodinu je díky Rodinné nabídce (sleva na vybraná dětská krytí při pojištění dítěte s rodiči - konkrétně se týká trvalých následků úrazu, závažných onemocnění a hospitalizace) 1 302 Kč. Pojištění také obsahuje bonus za výši pojistného - v případě, že by otec zemřel při dopravní nehodě, rodině bude navýšeno pojistné plnění o 1 milion Kč.
V případě úrazu dítěte o prázdninách bude vyplaceno až dvojnásobné pojistné plnění.

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ne

Možnost hlášení pojistné události on-line

ne

Možnost sledovat průběh vyřízení pojistné události on-line

ne

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Výborný produkt a kvalitní servis ...za mě jednička

ano jsem celkem spokojena

Ano jsem celkem spokojena

určitě jednička na trhu

Super pojištění, pro děti je to bomba - podle mne nemá konkurenci a dospělé - max.spokojenost, kvalitní servis a hlavně pojišťovna dostává svým závazkům.Co si více přát.

Skvělý, konkurenceschopný produkt, rychlé vyřizování pojistných událostí

Oba produkty jsou téměř dokonale přispůsobeny potřebám a požadavkům na zajištění klienta( event. i jeho rodiny) za solidních cenových podmínek

Jsem jak pojišťovacím zprostředkovatelem, tak pojištěncem MetLife. Co se týče pojistného plnění, které jsem si odzkoušela i na sobě, vyplácíme cca do 7-10 dnů, a to i vysoké částky za těžší úrazy nebo závažná onemocnění. Měla jsem v minulosti i jiné pojistky, ale tam jsem spíše "narazila", takže jsem je postupně zrušila (i přes ztrátu). Musím říct, že jsem hrdá na to, že pro MetLife mohu pracovat a její produkty nabízet.

Možnost změn připojištění, výborný servis ze strany obchodních zástupců, možnost odkupu aniž by se mi zrušila pojistka, veliký výběr připojištění krytí rizik

Momentálně jsem s pojišťovnou AVIVA spokojen, líbí se mi jejich klientský servis.

s mojí pojistkou u vaší společnosti jsem spokojena.

Naprostá spokojenost

Naprostá spokojenost, žádný problém

Dost dobrý produkt. Líbí se mi hlavně vrácení mnou investovaných peněz při tom, když se mi nestane žádný úraz a vrácení poplatků  za věrnost. SUPER !

Naprostá spokojenost se službami.A.Svozilová

bez komentáře

Velmi flexibikní produkt

14.7.2012 stal se mi úraz následující den jsem volal pojištovákovi co mám dělat a on mi odpověděl nic jen mi připravte kopii lék zprávy kterou máte k dispozici a ostatní nechte na mne.
Následující den mne navštívil vyplnil hlášení pro pojišťovnu Aviva přiložil kopii lék.zprávy a děli se neskutečné věci za deset dní jsem měl poj.plnění doma a to ještě nejsem zdráv.
Mám ještě jednu pojistku č.spořitelny tam jsem si musel dojít protože makléř v tomto případě nemá čas vyzvednot nějaký formulář nechat vyplnit a zaplatit doktorovi jeho vyplnění ato až po doléčení
Avivu doporučuji rychlé jednoduché a hlavně seriozní jednání

Já mám taky životko u Avivy a jsem spokojená. Co se popisuje viz výše je indexace...každý rok mě navštíví poradce od Avivy donese mi dokument, kde podepíši jestli o indexaci mám zájem nebo ne a je to vyřízeno. Pojistné platím stále ve stejné výši. Ještě k tomu mi přinese přehledný výpis o tom jak se mi zhodnocují peníze v investicích. Každopádně životko u Avivy doporučuji, ale jen přes pojišťovnu Aviva...přes makléře jako OVB, Partners apod. ne.

Jsem spokojená s pojišťovnou Aviva z hledika výše i rychlosti pojistného plnění do 14 dnů.